Locaties Stichting Twickel

Plangebied

Het plangebied bestaat uit vijf verschillende locaties, te weten: Wolfkaterweg 80-82, Wolfkaterweg 85, Haaksbergerstraat 205, Ganzenbosdijk ong., kadastraal bekend als sectie G, nr. 1501 (ged.) en Rotersweg ong., kadastraal bekend als sectie H, nr. 1141 (ged.).

Aanleiding

In het kader van 'Het Pact van Twickel' worden en zijn verschillende deelprojecten uitgewerkt. Eén daarvan is de herinrichting van het Hagmolenbeekdal. De uitplaatsing van de landbouwbedrijven op 'Erve Obdam' (Wolfkaterweg 80-82) en 'Erve Groot Altena' (Haaksbergerstraat 205) hangt hiermee samen. Daarnaast worden op 'Erve Landeweer' (Wolfkaterweg 85) de agrarische bedrijfsactiviteiten beëindigd. Ter compensatie van de financiering van de sloopkosten van de overtollige bedrijfsgebouwen op deze erven, worden in het kader van de regeling ‘Rood-voor-Rood’ in totaal vier bouwkavels toegekend (twee woningen op ‘Erve Landeweer’, één woning aan de Ganzenbosdijk ong. en één woning aan de Rotersweg ong.). Daarnaast zal de voormalige, tweede bedrijfswoning op ‘Erve Obdam’ worden verplaatst naar een andere plek op het erf en zal de karakteristieke Twickelschuur op ‘Erve Groot Altena’ behouden blijven en middels toepassing van de VAB-regeling (vrijkomende en vrijgekomen agrarische bebouwing) worden getransformeerd tot woonhuis. Voorliggend bestemmingsplan maakt dit mogelijk.

Procedure

 De procedure voor het bestemmingsplan Locaties Stichting Twickel is afgerond. Het vastgestelde bestemmingsplan en de bijbehorende stukken lag van 20 juli tot en met 30 augustus 2016 ter inzage. Tijdens deze inzagetermijn is geen beroepschrift ingediend bij de Raad van State. Het bestemmingsplan Locaties Stichting Twickel is daarmee op 31 augustus 2016 onherroepelijk geworden. 

Inzien

Hieronder kunt u juridisch leidende onderdelen van het digitale bestemmingsplan kosteloos inzien en downloaden.

 

Lees meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?