Naoorlogse Wijken

Plangebied

Het plangebied van het bestemmingsplan Naoorlogse Wijken omvat globaal de volgende wijken: Noord, Hengelose Es en Groot Driene. Onderstaande afbeelding geeft een indicatie van de ligging van het plangebied. Het plangebied is ten opzichte van het voorontwerpbestemmingsplan uitgebreid met het gebied dat globaal wordt begrensd door de C. Ritsemastraat / L. Ansinghstraat / Achterhoekseweg / Achterhoeksedwarsweg.

Aanleiding


De geldende bestemmingsplannen in het plangebied Naoorlogse wijken zijn grotendeels verouderd en onderling sterk verschillend. Hierdoor zijn ongewenste ontwikkelingen niet tegen te houden en gewenste toekomstige ontwikkelingen moeilijk realiseerbaar. Daarnaast dienen bestemmingsplannen gestandaardiseerd en gedigitaliseerd te worden. Tegen deze achtergrond startte de gemeente Hengelo het actualiseren van haar bestemmingsplannen. Het plan Naoorlogse Wijken maakt deel uit van deze actualisatieplannen.

Procedure

 Gedeputeerde Staten van Overijssel hebben op 30 juni 2009 het bestemmingsplan Naoorlogse Wijken goedgekeurd. Het goedkeuringsbesluit en de desbetreffende stukken hebben van 17 juli tot en met 27 augustus 2009 ter inzage gelegen bij de afdeling Vergunningen. Tijdens de inzagetermijn is geen beroep ingesteld en/of voorlopige voorziening gevraagd bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Aangezien er geen beroep is ingesteld is het bestemmingsplan 28 augustus in werking getreden en tevens onherroepelijk geworden.
U kunt een papieren versie van het bestemmingsplan inzien bij de afdeling Vergunningen in het Stadskantoor aan de Hazenweg. De link naar de digitale stukken kunt u hieronder vinden bij 'Inzien'.

Op basis van het bestemmingsplan is al een wijzigingsplan opgesteld, namelijk dat voor de Jan Kroezestraat 14. Het bestemmingsplan is ook gedeeltelijk herzien

Inzien

Hieronder kunt u de onderdelen van het bestemmingsplan kosteloos inzien en downloaden.

Lees meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?