Parapluherziening Zone Industrielawaai Wilderinkshoek

Plangebied

Het plangebied wordt begrensd door de nieuwe geluidzone van het bedrijventerrein Wilderinkshoek. Het bedrijventerrein Wilderinkshoek maakt onderdeel uit van Hart van Zuid. Onderstaande afbeelding geeft een indicatie van de ligging van het plangebied.

Aanleiding

De ontwikkeling van Hart van Zuid is een ambitieus en complex proces. Het huidige geluidsgezoneerde industrieterrein wordt getransformeerd tot een gebied waarin wordt gewoond, gewerkt, gerecreëerd en gestudeerd. Ten behoeve van de ontwikkeling van Hart van Zuid is de akoestische situatie rondom het bestaande industrieterrein Wilderinkshoek opnieuw beoordeeld. Als gevolg van de herontwikkeling in het gebied kan en moet de geluidzone van het industrieterrein grotendeels worden verkleind (aanpassen van de buitengrens van de zone). Ook kan de grens van het industrieterrein (de binnengrens van de zone) worden gewijzigd. De vertaling daarvan moet worden vastgelegd in een bestemmingsplan.

Procedure

 Het vastgestelde bestemmingsplan "Parapluherziening zone industrielawaai Wilderinkshoek" heeft van 20 februari tot en met 2 april 2009 ter inzage gelegen bij de afdeling Vergunningen in het Stadskantoor aan de Hazenweg 121 te Hengelo. Het plan is op 3 april 2009 in werking getreden. Op 18 augustus 2010 heeft de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State uitspraak gedaan op het ingediende beroep.
Met deze uitspraak is het vaststellingsbesluit van de gemeenteraad vernietigd. Wel heeft de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State bepaald dat de rechtsgevolgen van het vaststellingsbesluit in stand blijven. Het bestemmingsplan "Parapluherziening zone industrielawaai Wilderinkshoek” heeft als doel de omvang van het gezoneerde industrieterrein vast te stellen en om rond het industrieterrein (gelegen in Hart van Zuid) een zone vast te stellen waarbuiten de geluidsbelasting, veroorzaakt door bedrijven op dat industrieterrein, de waarde van 50 dB(A) niet te boven mag gaan. Door de vernietiging van het vaststellingsbesluit is tevens het bestemmingsplan vernietigd. De rechtsgevolgen die voortvloeien uit het vastgestelde industrieterrein en de 50 dB(A) zone rondom het industrieterrein blijven wel in stand. Dat betekent dat bij ontwikkelingen binnen het industrieterrein (bijvoorbeeld uitbreiding van een bedrijf) rekening gehouden moet worden met de beschikbare geluidsruimte zoals is vastgelegd in de 50 dB(A) geluidszonering.
Het besluit van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en het vernietigde bestemmingsplan kunt u inzien bij de afdeling Vergunningen in het Stadskantoor aan de Hazenweg.

Inzien

Hieronder kunt u de onderdelen van het bestemmingsplan kosteloos inzien en downloaden.

Lees meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?