Parapluplan parkeren Hengelo

Plangebied

Het plangebied omvat het grootste gedeelte van het gemeentelijk grondgebied van Hengelo.

Aanleiding

In artikel 2.5.30 van de Bouwverordening was opgenomen dat voor het grondgebruik en functies voldoende parkeerplaatsen worden aangelegd. Op basis hiervan werden aanvragen om een omgevingsvergunning getoetst en hier wordt in de toelichting op bestemmingsplannen naar verwezen. Eind november 2014 is de grondslag in de Woningwet voor de stedenbouwkundige voorschriften in de bouwverordening vervallen. Hierin waren de gemeentelijke regels omtrent parkeren opgenomen. Sindsdien moeten gemeenten het beleid omtrent parkeren via het bestemmingsplan regelen. Daarbij geldt een overgangsperiode tot 1 juli 2018.
Het bestemmingsplan Parapluplan parkeren Hengelo past de gemeentelijke Nota Autoparkeren in de meeste geldende bestemmingsplannen van Hengelo in.

Procedure

 Op 22 mei 2018 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan vastgesteld. Bij de Raad van State zijn geen beroepsschriften of verzoeken om voorlopige voorziening ingediend, waardoor het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan in werking is getreden met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Het plan is op 8 augustus 2018 in werking getreden en ook gelijk onherroepelijk geworden.

U kunt een papieren versie van het bestemmingsplan inzien bij de afdeling Vergunningen in het Stadskantoor aan de Hazenweg. De link naar de digitale stukken kunt u hieronder vinden bij 'Inzien'.

Inzien

Hieronder kunt u de juridisch leidende onderdelen van het digitale bestemmingsplan kosteloos inzien en downloaden.

Lees meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?