Veldwijk Noord Middengebied

Plangebied

Het plangebied Veldwijk Noord Middengebied wordt globaal begrensd door Stadionlaan/Watertorenpark (noordkant), Twekkelerweg (westkant), Kuipersdijk (oostkant) en Marathonlaan (zuidkant).

Aanleiding

De gemeente en de woningcorporatie Welbions, samen met bewoners, ondernemers en partners op het gebied van zorg, onderwijs, welzijn en sport zijn in Veldwijk Noord een veelomvattend vernieuwingsproces gestart. Zij investeren in de wijk Berflo Es met als doel om een aantrekkelijke, veilige en levensloopbestendige woon- en leefomgeving te creëren. De Berflo Es moet een aantrekkelijk 'thuis' zijn, waar huidige en nieuwe bewoners graag wonen en zich kunnen ontplooien.

In de periode tot 2020 worden circa 1.100 kleine en versleten woningen gesloopt. Hiervoor in de plaats komen ruim 1.200 ruime en comfortabele woningen in verschillende woonmilieus, elk met een eigen sfeer en karakter. De Berflo Es zal, in de periode tot 2020, tegelijkertijd 'verjongen' (meer gezinnen met jonge kinderen) en 'vergrijzen' (meer senioren). Dat stelt eisen aan de inrichting van de openbare ruimte en voorzieningenstructuur. De Berflo Es heeft weinig openbaar groen. De industrie langs het Twentekanaal en de spoorlijn Hengelo-Enschede snijden de wijk af van het omringende landschap. De interne groen- en waterstructuur moet daarom worden versterkt. Het historische bekenstelsel wordt, in samenwerking met het waterschap, hersteld en uitgebreid. Het voormalige waterwingebied gaat als een waterrijk doe-park met maatschappelijke voorzieningen een tweede jeugd tegemoet.

Het onderhavige plangebied maakt deel uit van het bestemmingsplan “Berflo Es”. Daarin zijn de gronden bestemd voor ondermeer groenvoorzieningen, woondoeleinden en verkeersdoeleinden. Voorheen waren in het plangebied vooroorlogse portiekflats en grondgebonden woningen gelegen. Deze zijn in het kader van de voorliggende herstructureringsplannen al grotendeels gesloopt, waardoor de locatie momenteel vrijwel onbebouwd is. Het ontwerpbestemmingsplan maakt de realisatie van woningen en zorgwoningen mogelijk. Op een gedeelte is wonen in combinatie met bedrijvigheid toegestaan. Het plan bevat ook een nog nader uit te werken gebied waar woningen en maatschappelijke voorzieningen mogelijk zijn.

Procedure

 De gemeenteraad heeft op 10 december 2013 het bestemmingsplan Veldwijk Noord Middengebied vastgesteld. Het bestemmingsplan Veldwijk Noord Middengebied en de bijbehorende stukken lagen van 18 december 2013 tot en met  28 januari 2014  ter inzage bij de afdeling Vergunningen in het stadskantoor aan de Hazenweg 121 te Hengelo.
Tijdens de inzagetermijn is geen beroep ingesteld of een voorlopige voorziening gevraagd. Hierdoor is het bestemmingsplan op 29 januari 2014 in werking getreden en tevens onherroepelijk geworden. De link naar de digitale stukken kunt u hieronder vinden bij 'Inzien'.  

Voor het plangebied Veldwijk Noord, Middengebied is een uitwerkingsplan in procedure.

Inzien

Hieronder kunt u juridisch leidende onderdelen van het digitale bestemmingsplan kosteloos inzien en downloaden.

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?