Veldwijk Noord Winkelcentrum

Plangebied

Het plangebied Veldwijk Noord Winkelcentrum is globaal gelegen aan de Kuipersdijk ten westen van het FBK-stadion.

Aanleiding

De gemeente en de woningcorporatie Welbions, samen met bewoners, ondernemers en partners op het gebied van zorg, onderwijs, welzijn en sport zijn in Veldwijk Noord een veelomvattend vernieuwingsproces gestart. Zij investeren in de wijk Berflo Es met als doel om een aantrekkelijke, veilige en levensloopbestendige woon- en leefomgeving te creëren. De Berflo Es moet een aantrekkelijk 'thuis' zijn, waar huidige en nieuwe bewoners graag wonen en zich kunnen ontplooien.

In de periode tot 2020 worden circa 1.100 kleine en versleten woningen gesloopt. Hiervoor in de plaats komen ruim 1.200 ruime en comfortabele woningen in verschillende woonmilieus, elk met een eigen sfeer en karakter. De Berflo Es zal, in de periode tot 2020, tegelijkertijd 'verjongen' (meer gezinnen met jonge kinderen) en 'vergrijzen' (meer senioren). Dat stelt eisen aan de inrichting van de openbare ruimte en voorzieningenstructuur. De Berflo Es heeft weinig openbaar groen. De industrie langs het Twentekanaal en de spoorlijn Hengelo-Enschede snijden de wijk af van het omringende landschap. De interne groen- en waterstructuur moet daarom worden versterkt. Het historische bekenstelsel wordt, in samenwerking met het waterschap, hersteld en uitgebreid. Het voormalige waterwingebied gaat als een waterrijk doe-park met maatschappelijke voorzieningen een tweede jeugd tegemoet.

Het onderhavige plangebied maakt deel uit van het bestemmingsplan “Berflo Es”.  Daarin zijn de gronden bestemd voor groenvoorzieningen, woondoeleinden en verkeersdoeleinden. Voorheen waren in het plangebied vooroorlogse portiekflats en grondgebonden woningen gelegen. Deze zijn in het kader van de voorliggende herstructureringsplannen al gesloopt, waardoor de locatie momenteel onbebouwd is. Het ontwerpbestemmingsplan maakt de realisatie van detailhandel (3000 m2 bvo), dienstverlenende/maatschappelijke instellingen (900 m2), 200 m2 horeca, parkeervoorzieningen, een benzineverkooppunt en zo'n 100 woningen /appartementen mogelijk.

Procedure

 De gemeenteraad heeft op 17 juli het bestemmingsplan gewijzigd vastgesteld. Het bestemmingsplan Veldwijk Noord Winkelcentrum en de bijbehorende stukken lag van 1 augustus 2012 t/m 11 september 2012 ter inzage bij de afdeling Vergunningen in het stadskantoor aan de Hazenweg 121 te Hengelo. Tijdens de inzagetermijn is één beroepschrift ingediend bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Op 12 juni 2013 heeft de Raad van State uitspraak gedaan en het beroepsschrift ongegrond verklaard. Daarmee is het bestemmingsplan onherroepelijk geworden. U kunt een raadpleegbare verbeelding op RO-online inzien en de digitale bestanden zijn ook beschikbaar. 

Inzien

Hieronder kunt u de juridisch leidende onderdelen van het digitale bestemmingsplan kosteloos inzien en downloaden.

Lees meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?