Wilderinkshoek 2014

Plangebied

Het plangebied van dit nieuwe plan, Wilderinkshoek 2014, wordt globaal begrensd door de spoorlijn Hengelo-Zutphen, de Krabbenbosweg, 't Onland, de Oelerweg, de Haaksbergerstraat, het Twentekanaal en de A35 (met uitzondering van het retentiegebied Woolderbinnenbeek). Het gebied rond om de Elisabethstraat is niet opgenomen.

Aanleiding

In het kader van het project “actualisering van verouderde bestemmingsplannen” is in 2005 het bestemmingsplan Wilderinkshoek vastgesteld. Dit plan moet worden herzien omdat wettelijk gezien een bestemmingsplan niet ouder mag zijn dan 10 jaar. Inmiddels is voor het plangebied een procedure voor actualisatie van het bestemmingsplan gestart, waarbij de nadruk vooral ligt op het vastleggen van de bestaande situatie.

Procedure

 De gemeenteraad heeft op 8 april 2015 het bestemmingsplan Wilderinkshoek 2014 gewijzigd vastgesteld. Ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan zijn naar aanleiding van de zienswijzen en ambtshalve enkele wijzigingen in de regels, op de verbeelding en in de toelichting aangebracht. Een overzicht van alle wijzigingen vindt u in de Staat van wijzigingen. Tijdens de termijn van terinzageligging van 22 april tot en met 2 juni 2015 konden belanghebbenden een beroepschrift indienen bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Tegen het plan is geen beroep ingesteld. Daarmee is het bestemmingsplan in werking getreden en tevens onherroepelijk geworden op 3 juni 2015.

De procedure voor het bestemmingsplan is hiermee afgerond. U kunt een papieren versie van het bestemmingsplan op afspraak inzien bij de afdeling Vergunningen in het Stadskantoor aan de Hazenweg. De link naar de digitale stukken kunt u hieronder vinden bij 'Inzien'.

Inzien

Hieronder kunt u de onderdelen van het bestemmingsplan kosteloos inzien en downloaden.

Lees meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?