't Weusthag - infrastructuur

Plangebied

Het plangebied bestaat uit gedeelten van het Weusthagpark.

Aanleiding

Het bestemmingsplan 't Weusthag is onherroepelijk geworden op 5 december 2012. Dit houdt in dat de daarvoor geldende bestemmingsplannen voor het plangebied zijn geactualiseerd. Het plangebied is gelegen aan de noordzijde van Hengelo.

Er zijn diverse plannen gemaakt om van het gebied het Weusthag een landschapspark te maken. Vooral door het ontbreken van financiële middelen zijn de plannen niet tot uitvoering gekomen. Dit veranderde in 2010 toen de provincie Overijssel in het kader van Investeren met Gemeenten subsidie beschikbaar heeft gesteld voor de ontwikkeling van het Weusthag tot een landschapspark. Een park dat bestaat uit een grotendeels openbare groene ruimte, doorsneden door beken, verbonden met de omgeving door (wandel)routes en groene zones. In het gebied is er ruimte voor (ook private) initiatieven, zolang die bijdragen aan de duurzame toekomst van het gebied en de landschappelijke en recreatieve waarde van het gebied vergroten. Voor de ontwikkeling van het Weusthag tot een landschapspark zijn vier thema's leidend: natuur, cultuur, educatie en sport.

Bestemmingsplan 't Weusthag is een conserverend plan, waarin het huidige gebruik is vastgelegd. Dit betekent dat een aantal nieuwe ontwikkelingen die in voorbereiding zijn voor het Weusthag niet zijn meegenomen in de actualisatie van het bestemmingsplan 't Weusthag. Daarvoor worden zonodig aparte procedures gevoerd. In het voorliggende bestemmingsplan ’t Weusthag – Infrastructuur worden de volgende ontwikkelingen mogelijk gemaakt: de aanleg van wandelpaden en een fietspad, de verplaatsing van de Heemtuin aan de Landmansweg naar het Weusthag en de aanleg van volkstuinen.

Procedure

 De gemeenteraad heeft op 10 september 2013 het bestemmingsplan ’t Weusthag - Infrastructuur vastgesteld. Het bestemmingsplan en de bijbehorende stukken lagen van 2 oktober tot en met 12 november 2013  ter inzage bij de afdeling Vergunningen in het stadskantoor aan de Hazenweg 121 te Hengelo.
Tijdens de inzagetermijn is één beroep ingesteld en een voorlopige voorziening gevraagd. De voorzitter van de Raad van State heeft bij besluit van 30 januari 2014 het verzoek om voorlopige voorziening afgewezen  Hierdoor is het bestemmingsplan op 31 januari 2014  in werking getreden en, doordat het beroepschrift is ingetrokken, tevens onherroepelijk geworden. De link naar de digitale stukken kunt u hieronder vinden bij 'Inzien'.

Inzien

Hieronder kunt u de juridisch leidende onderdelen van het digitale bestemmingsplan kosteloos inzien en downloaden.

Lees meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?