't Weusthag

Plangebied

Het plangebied wordt globaal begrensd door de Beneluxlaan, Vossenbelt, Roershoek, bedrijventerrein Timmersveld, Hengelose Es Noord en de Dijksweg.

Aanleiding

De vigerende bestemmingsplannen in het plangebied 't Weusthag waren grotendeels verouderd en onderling sterk verschillend. Het huidige gebruik van de percelen was grotendeels in strijd met de huidige bestemmingsplannen. Hierdoor waren ongewenste ontwikkelingen moeilijk tegen te houden en gewenste toekomstige ontwikkelingen moeilijk realiseerbaar. Het plangebied Weusthag is gesitueerd aan de noordzijde van Hengelo. Het plangebied wordt begrensd door de Beneluxlaan, Vossenbelt, Roershoek, bedrijventerrein Timmersveld, Hengelose Es Noord en de Dijksweg. Het bestemmingsplan is een conserverend plan. Nieuwe ontwikkelingen worden niet meegenomen in het bestemmingsplan.

Procedure

 De gemeenteraad heeft op 24 april 2012 het bestemmingsplan gewijzigd vastgesteld. Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan lag ter inzage van 9 mei 2012 t/m 19 juni 2012. Tijdens de inzagetermijn konden belanghebbenden een beroepschrift indienen bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Tegen het plan zijn twee beroepen ingesteld. Op 5 november 2012 en 5 december 2012 heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State de beroepen respectievelijk niet-ontvankelijk en ongegrond verklaard. Het bestemmingsplan 't Weusthag is daardoor onherroepelijk geworden. U kunt een papieren versie van het bestemmingsplan op afspraak inzien bij de afdeling Vergunningen in het Stadskantoor aan de Hazenweg 121. De link naar de digitale stukken kunt u hieronder vinden bij 'Inzien'.

Het bestemmingsplan 't Weusthag is inmiddels deels herzien door het bestemmingsplan 't Weusthag - Infrastructuur.

Inzien

Hieronder kunt u de juridisch leidende onderdelen van het digitale bestemmingsplan kosteloos inzien en downloaden.

Lees meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?