Medaillon 2018

Plangebied

Het plangebied wordt globaal begrensd door de Europalaan, het VMBO aan de Fré Cohenstraat, de Adriaen Brouwerstraat, de George Breitnerstraat, de Dijksweg, de Coba Ritsemastraat, de woningen aan de Achterhoeksedwarsweg en de Achterhoekse Molenweg. Aan de westzijde van het plangebied ligt het bedrijventerrein Westermaat.

Aanleiding

Het ontwerp bestemmingsplan Medaillon 2018 betreft de actualisatie van het bestemmingsplan Medaillon uit 2008 inclusief de partiële herzieningen voor de deelgebieden 10 en 11 uit 2014. Het plangebied Medaillon 2018 bestaat uit woningen met de daarbij behorende infrastructuur en groenvoorzieningen. Het maximaal aantal te bouwen woningen in het plangebied neemt met vier af ten opzichte van het vigerende bestemmingsplan.

Procedure

 Het ontwerp bestemmingsplan en de bijbehorende stukken lag van 28 augustus 2019 tot en met 8 oktober 2019 ter inzage. U kunt nog steeds een raadpleegbare verbeelding op RO-online inzien en de digitale bronbestanden zijn ook nog steeds beschikbaar. 

Het gaat hier om een bestemmingsplan dat de procedure uit de Wet ruimtelijke ordening zal volgen. Het verdere verloop van de procedure ziet er als volgt uit:

  • het bestemmingsplan wordt voorgelegd aan de gemeenteraad. Deze stelt het plan inclusief eventuele wijzigingen vast;
  • 2e ter inzage legging: tijdens deze termijn is het indienen van beroep en het aanvragen van een voorlopige voorziening mogelijk bij de Raad van State; indien geen voorlopige voorziening is ingesteld bij de Raad van State treedt de beslissing van de gemeenteraad in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Indien geen beroep is ingesteld, is het plan daags na afloop van de beroepstermijn onherroepelijk.

Inzien

Hieronder kunt u juridisch leidende onderdelen van het digitale bestemmingsplan kosteloos inzien en downloaden.

Lees meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?