A1-zone 2019

Plangebied

De grens van het bestemmingsplan wordt globaal gevormd door de Weijinksweg, Borgmanweg, Noordelijke Esweg, Oldenzaalsestraat, Bartelinkslaantje, Vleermuisstraat, Torenlaan, Zaagstraat, Landmansweg, IJsbaanweg, Hasselerbaan, Oldenzaalsestraat, afrit 31, spoorlijn Hengelo-Oldenzaal en de snelweg A1.

Aanleiding

Voor het plangebied A1-zone 2019 heeft de gemeenteraad op 13 mei 2008 een bestemmingsplan vastgesteld. Het ontwerp bestemmingsplan A1-zone 2019 is de actualisatie van het bestemmingsplan uit 2008. Dit is een conserverend plan, waarin het huidige gebruik wordt vastgelegd. Nieuwe ontwikkelingen worden dus niet meegenomen in het bestemmingsplan. Voor (voormalige) bedrijfswoningen is een passende regeling opgesteld. Door het toevoegen van de categorie ‘bedrijventerreinwoning’ komt het onderscheid tussen bedrijfswoningen en voormalige bedrijfswoningen te vervallen en vormen de woningen geen extra belemmering voor omliggende bedrijven of voor het bedrijf waar de woning voorheen bij hoorde.

Procedure

U kunt het ontwerp bestemmingsplan en de bijbehorende stukken  van 16 oktober tot en met 26 november 2019 op afspraak inzien in het stadskantoor aan de Hazenweg 121. U kunt een raadpleegbare verbeelding op RO-online inzien en de digitale bronbestanden zijn ook beschikbaar. Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met Bertien Scholten of Debby Bouwhuis, telefoonnummer 14074.

Tijdens de inzagetermijn kan eenieder schriftelijk, mondeling of digitaal zienswijzen indienen bij de gemeenteraad o.v.v. zaaknummer 2444102. Voor het mondeling indienen van zienswijzen kunt u contact opnemen met Bertien Scholten of Debby Bouwhuis, telefoonnummer 14074. Een digitale zienswijze kunt u uitsluitend kenbaar maken via www.hengelo.nl/rozienswijze.

De verdere procedure ziet er als volgt uit:

  • het bestemmingsplan wordt gezamenlijk met de eventueel ingediende zienswijzen voorgelegd aan de gemeenteraad. Deze stelt het plan inclusief eventuele wijzigingen vast;
  • 2e ter inzage legging. Tijdens deze termijn is het indienen van beroep en het aanvragen van een voorlopige voorziening mogelijk bij de Raad van State; indien geen voorlopige voorziening is ingesteld bij de Raad van State treedt de beslissing van de gemeenteraad in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Indien geen beroep is ingesteld, is het plan daags na afloop van de beroepstermijn onherroepelijk.

Inzien

Hieronder kunt u de onderdelen van het bestemmingsplan kosteloos inzien en downloaden.

Lees meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?