Herontwikkeling Enschedesestraat 170-172

Plangebied

Het plangebied wordt gevormd door de Enschedesestraat de spoorlijn Hengelo-Enschede en de Waarbekenweg.

Aanleiding

De percelen hebben nu de bestemming 'Bedrijf'. De voorgenomen plannen voor het oprichten van perifere detailhandel passen niet in het bestemmingsplan. Om de nieuwe ontwikkelingen mogelijk te maken is een herziening van het bestemmingsplan noodzakelijk.

Procedure

 Het ontwerp bestemmingsplan en de bijbehorende stukken lag van 11 september tot en met 22 oktober 2013 ter inzage. U kunt nog steeds een een raadpleegbare verbeelding op RO-online inzien en de digitale bronbestanden zijn ook nog steeds beschikbaar.

Het gaat hier om een bestemmingsplan dat de procedure uit de Wet ruimtelijke ordening zal volgen. Het verdere verloop van de procedure ziet er als volgt uit:

  • het ontwerpbestemmingsplan wordt gezamenlijk met de ingediende zienswijzen voorgelegd aan de gemeenteraad. Deze stelt het plan eventueel inclusief wijzigingen vast.
  • 2e ter inzage legging. Tijdens deze termijn is het indienen van beroep en het aanvragen van een voorlopige voorziening mogelijk bij de Raad van State; indien geen voorlopige voorziening is ingesteld bij de Raad van State treedt de beslissing van de gemeenteraad in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Indien geen beroep is ingesteld, is het plan daags na afloop van de beroepstermijn onherroepelijk.

Inzien

Hieronder kunt u juridisch leidende onderdelen van het digitale bestemmingsplan kosteloos inzien en downloaden.

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?