Bestemmingsplan Veldwijk Noord, Middengebied, uitwerking entree zuidelijk deel

Plangebied

Het plangebied wordt begrensd door het Olympiaplein aan de noordzijde, de gronden behorende bij het tankstation aan de Kuipersdijk en de Marathonlaan aan de zuid- en westzijde.

Aanleiding

In het bestemmingsplan Veldwijk Noord, Middengebied is een uitwerkingsverplichting opgenomen voor het plangebied ‘entree zuidelijk deel’.  Met de uitwerkingsbepalingen als leidraad is een stedenbouwkundig plan opgesteld voor woningbouw in het plangebied.

Procedure

 De sectormanager Fysiek, daartoe gemandateerd door het college van B en W, heeft op 7 december 2016 het bestemmingsplan Veldwijk Noord, Middengebied, uitwerking entree zuidelijk deel vastgesteld. Het vastgestelde bestemmingsplan heeft van 14 december 2016 tot en met 24 januari 2017 ter inzage gelegen in het stadskantoor aan de Hazenweg 121. U kunt nog altijd een raadpleegbare verbeelding op RO-online inzien en de digitale bronbestanden zijn ook beschikbaar. Tijdens de inzagetermijn is geen beroep ingesteld bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan is daardoor op 25 januari 2017 in werking getreden en onherroepelijk geworden. De link naar de digitale stukken kunt u hieronder vinden bij “Inzien”.

Inzien

Hieronder kunt u de onderdelen van het bestemmingsplan kosteloos inzien en downloaden.

Lees meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?