Uitwerkingsplan Dalmeden, 1e fase

Aanleiding

Het bestemmingsplan Dalmeden voorziet in mogelijkheden voor de bouw van ca. 520 woningen. Het plan bestaat grotendeels uit bestemmingen die door burgemeester en wethouders moeten worden uitgewerkt. Het gebied is onderverdeeld in een aantal deelgebieden, elk met een eigen karakter. Voor de eerste vier deelgebieden zijn uitwerkingsplannen opgesteld. Onderstaande afbeelding geeft de ligging van deze vier uitwerkingsplannen aan binnen het plangebied van het bestemmingsplan Dalmeden.

Stromen Noord is het meest westelijk gelegen deelgebied, het ligt aan het doodlopende deel van de Dalmedenweg. Meander Noord is gelegen ten oosten van Stromen, tussen de Dalmedenweg en de Dalbeek. Kern Noord ligt eveneens aan de Dalmedenweg, oostelijk van Meander Noord. Het wordt van het laatste deelgebied gescheiden door een brede groenzone. Dalmaten 1e fase ligt aan de zuidzijde van de kruising van de Bornsedijk met de nieuwe verbindingsweg tussen Luxemburglaan en deelgebied Kern.

Hier op de site kunt u meer lezen over het bestemmingsplan Dalmeden.

Procedure

De vier uitwerkingsplannen zijn van 24 september t/m 4 november 2008 ter inzage gelegd bij de afdeling Vergunningen en bij de Gemeentewinkel. Tijdens de inzagetermijn zijn geen zienswijzen bij burgemeester en wethouders ingediend.

Het bestemmingsplan Dalmeden is op 15 september 2008 door Gedeputeerde Staten van Overijssel gedeeltelijk goedgekeurd. Tegen het goedkeuringsbesluit is beroep ingesteld. Bovendien is een verzoek ingediend tot het treffen van een voorlopige voorziening. Op 19 januari 2009 heeft de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State het goedkeuringsbesluit geschorst voorzover het betrekking heeft op de deelgebieden Stromen en Meander. Het gedeelte van het bestemmingsplan “Dalmeden” dat op grond van bovenstaande uitspraak d.d. 6 januari 2010 nog goedkeuring behoeft (Deelgebieden Meander en Stromen) is bij besluit van 13 juli 2010 door Gedeputeerde Staten van Overijssel alsnog goedgekeurd. Er is opnieuw beroep ingesteld. Dit betekent dat de uitwerkingsplannen Stromen Noord en Meander Noord niet kunnen worden vastgesteld zolang nog niet op het ingestelde beroep is beslist.

De uitwerkingsplannen voor Kern Noord en Dalmaten 1e fase zijn vastgesteld op 27 januari 2009. Deze uitwerkingsplannen hebben van 10 februari tot en met 23 maart 2009 ter inzage gelegen bij de afdeling Vergunningen en de Gemeentewinkel. Er is geen beroep tegen de beide uitwerkingsplannen ingesteld en daarom zijn ze inmiddels onherroepelijk geworden.

Inzien

Hieronder kunt u de onderdelen van de ontwerp uitwerkingsplannen kosteloos inzien en downloaden.

1. bestemmingsplan Dalmeden, uitwerking Stromen-Noord:

Voor dit plangebied is inmiddels een nieuw uitwerkingsplan in procedure dat u elders op de gemeentelijke internetsite in kunt zien.

2. bestemmingsplan Dalmeden, uitwerking Meander Noord

Hieronder kunt u de volgende onherroepelijke uitwerkingsplannen downloaden:

1. bestemmingsplan Dalmeden, uitwerking Kern Noord

2. bestemmingsplan Dalmeden, Dalmaten 1e fase

Lees meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?