Uitwerkingsplan Langeler Erve

Plangebied

De grens van het plangebied wordt globaal gevormd door de Laan Hart van Zuid aan de westzijde, de Langelermaatweg aan de oostzijde, de Ottoweg aan de zuidzijde en Binderij aan de noordzijde. Het plan gaat uit van de bouw van maximaal 90 woningen. Onderstaande afbeelding geeft een indicatie van de ligging van het plangebied.

Aanleiding

Hart van Zuid, centraal gelegen in de stad Hengelo, is een gebied dat met een omvang van 50 hectare tot één van de grootste binnenstedelijke herstructureringslocaties in Nederland behoort. Op de industrieterreinen van Stork en Dikkers verrijst een heel nieuw en aantrekkelijk stadsdeel. Langeler Erve is een van de deelgebieden van Hart van Zuid en wordt als eerste woningbouwlocatie ontwikkeld. Dit deelgebied vormt niet alleen een verbinding met de bestaande omgeving, maar zet ook de overgang in van een kleinschaliger bebouwing in het zuidelijk deel van het gebied Hart van Zuid, naar de meer stedelijke schaal van het noordelijk deel.

De eerste fase van het deelgebied Langeler Erve (noordoostelijk deel) is reeds in ontwikkeling. In dit deel wordt de oude bontweverij Insulinde op dit moment gerenoveerd tot een complex met werk- en woonruimtes en in de hoge hal van de voormalige pijpenbuigerij van Stork is inmiddels het appartementencomplex 'de Buigerij' gerealiseerd.

De tweede fase van Langeler Erve betreft de ontwikkeling van onderhavig gebied. In dit plangebied zullen maximaal 90 woningen gerealiseerd worden. In het bestemmingsplan Hart van Zuid, op 17 december 2008 door de gemeenteraad vastgesteld, is de tweede fase van het deelgebied Langeler Erve opgenomen als uit te werken bestemming wonen. In het uitwerkingsplan Langeler Erve is de bestemming wonen nader uitgewerkt.

Lees meer over het bestemmingsplan Hart van Zuid.

Procedure

Op 4 september 2009 hebben burgemeester en wethouders het uitwerkingsplan vastgesteld. Het uitwerkingsplan en de bijbehorende stukken hebben van 11 september 2009 t/m 22 oktober 2009 ter inzage gelegen bij de afdeling Vergunningen. Gedurende deze termijn is geen beroep ingesteld en/of voorlopige voorziening gevraagd bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het besluit tot vaststelling van het uitwerkingsplan is daarom op 23 oktober 2009 in werking getreden en tevens onherroepelijk geworden.

Inzien

Hieronder kunt u de onderdelen van het bestemmingsplan kosteloos inzien en downloaden.

Lees meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?