bestemmingsplan Dalmeden, uitwerking 3 kavels Bornsedijk, 1 kavel Vlierbes en 1 kavel Hogeveldsweg

Aanleiding

Het bestemmingsplan Dalmeden voorziet in mogelijkheden voor de bouw van ca. 520 woningen. Het plan bestaat grotendeels uit bestemmingen die door burgemeester en wethouders moeten worden uitgewerkt. Het gebied is onderverdeeld in een aantal deelgebieden, elk met een eigen karakter.

Vooruitlopend op de uitwerking van het deelgebied “Bos” worden deze drie kavels aan de Bornsedijk en 1 kavel aan de Vlierbes bebouwd. De kavel Hogeveldsweg ligt in het deelgebied “Kamers”. Dit deelgebied wordt in de laatste fase van Dalmeden pas uitgegeven. De kavel Hogeveldsweg zal vooruitlopend op de uitwerking van het deelgebied “Kamers” worden meegenomen in deze uitwerking.

Lees meer informatie over het bestemmingsplan Dalmeden.

Procedure

Het ontwerp uitwerkingsplan heeft van 11 februari 2011 t/m 24 maart 2011 ter inzage gelegen bij de afdeling Vergunningen. Tijdens de inzagetermijn zijn geen zienswijzen bij burgemeester en wethouders ingediend. Het uitwerkingsplan voor de 3 kavels Bornsedijk, 1 kavel Vlierbes en 1 kavel Hogeveldsweg is vastgesteld op 29 maart 2011.

U kunt het uitwerkingsplan en de bijbehorende stukken van 6 april 2011 tot en met 17 mei 2011  inzien bij de afdeling Vergunningen in het Stadskantoor aan de Hazenweg 121 in Hengelo.
Tijdens de inzagetermijn kunnen belanghebbenden een beroepschrift indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (postbus 20019 EA Den Haag). Geen beroep kan worden ingesteld door belanghebbenden aan wie redelijkerwijs kan worden verweten dat zij geen zienswijzen bij burgemeester en wethouders hebben ingebracht.
Het besluit tot vaststelling van het uitwerkingsplan treedt in werking op 18 mei 2011. Gelijktijdig met het instellen van een beroepschrift kunt u de Voorzitter van genoemde Afdeling vragen een voorlopige voorziening te treffen. Het besluit treedt dan niet eerder in werking totdat op dat verzoek is beslist. Aan de indiening van zowel een beroepschrift als een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. Informatie over de beroepsprocedure vindt u op www.raadvanstate.nl.

Inzien

Hieronder kunt u de onderdelen van het uitwerkingsplan kosteloos inzien en downloaden.

Lees meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?