bestemmingsplan Dalmeden, uitwerking Kern Zuid

Aanleiding

Het bestemmingsplan Dalmeden voorziet in mogelijkheden voor de bouw van ca. 520 woningen. Het plan bestaat grotendeels uit bestemmingen die door burgemeester en wethouders moeten worden uitgewerkt. Het gebied is onderverdeeld in een aantal deelgebieden, elk met een eigen karakter.

Onderstaande afbeelding geeft de ligging van het uitwerkingsplan Kern Zuid aan binnen het plangebied van het bestemmingsplan Dalmeden.

Het deelgebied Kern Zuid wordt aan de noordzijde begrensd door de groenstrook aan weerszijden van de Dalbeek, aan de zuidzijde door het nog uit te werken deelgebied Bos, aan de westzijde door het groene gebied Weide en aan de oostzijde door het groene gebied Brink.

Lees meer informatie over het bestemmingsplan Dalmeden.

Procedure

Het ontwerp uitwerkingsplan heeft van 4 december 2009 t/m 14 januari 2010 ter inzage gelegen bij de afdeling Vergunningen en bij de Gemeentewinkel. Tijdens de inzagetermijn zijn geen zienswijzen bij burgemeester en wethouders ingediend. Het uitwerkingsplan voor Kern Zuid is gewijzigd vastgesteld op 15 april 2010. Ten opzichte van het ontwerpuitwerkingsplan is een aantal wijzigingen in het vastgestelde uitwerkingsplan opgenomen. Het maximaal bebouwingspercentage voor een kavelwoning is aangepast. De maximale goothoogte van 7 meter voor de oeverwoningen is gewijzigd in een minimale goothoogte van 6 meter. Verder zijn voorzieningen voor het hemelwaterafvoersysteem mogelijk gemaakt.

U kon het uitwerkingsplan met de bijbehorende stukken van 7 mei 2010 tot en met 17 juni 2010 inzien bij de afdeling Vergunningen. Er is geen beroep ingesteld, dus het uitwerkingsplan is op 18 juni 2010 onherroepelijk geworden.

Inzien

Hieronder kunt uĀ deĀ onderdelen van het bestemmingsplan kosteloos inzien en downloaden.

Lees meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?