Parapluherziening Wonen

Plangebied

Het plangebied omvat het grootste gedeelte van het gemeentelijk grondgebied van Hengelo.

Aanleiding

Deze parapluherziening gaat over het schrappen van verborgen plancapaciteit in bestemmingsplannen en het voorkomen van splitsen van (grote) woningen in kleine appartementen. Hiertoe wordt aan diverse nader aangeduide bestemmingsplannen een artikel toegevoegd waarin bepaald wordt dat "het bestaand aantal (on)zelfstandige woonheden niet vergroot mag worden”. Deze herziening past in het landelijk en provinciaal beleid ('Ladder van duurzame verstedelijking') en in de gemeentelijke Woonvisie.

Procedure

De gemeenteraad heeft op 3 september 2019 de parapluherziening Wonen gewijzigd vastgesteld. U kunt het bestemmingsplan en de bijbehorende stukken van 25 september tot en met 5 november 2019 op afspraak inzien in het stadskantoor aan de Hazenweg 121. Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met Geri Dijkhuis, telefoonnummer 14074. U kunt ook een raadpleegbare verbeelding op RO-online inzien en de digitale bronbestanden zijn ook beschikbaar. 

Tijdens de inzagetermijn kunnen belanghebbenden een beroepschrift indienen bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA Den Haag). Geen beroep kan worden ingesteld door belanghebbenden aan wie redelijkerwijs kan worden verweten dat zij geen zienswijzen bij de gemeenteraad hebben ingebracht. Daarnaast kan iedere belanghebbende beroep instellen tegen de planonderdelen die gewijzigd zijn vastgesteld. Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking op 6 november 2019. Gelijktijdig met het indienen van een beroepschrift kunt u de Voorzitter van genoemde afdeling vragen een voorlopige voorziening te treffen. Het besluit treedt dan niet eerder in werking totdat op dat verzoek is beslist. Aan de indiening van zowel een beroepschrift als een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. Kijk voor meer informatie op de website van de Raad van State of neem contact op met Geri Dijkhuis, telefoonnummer 14074.

Inzien

Hieronder kunt u de juridisch leidende onderdelen van het digitale bestemmingsplan kosteloos inzien en downloaden.

Lees meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?