Bestemmingsplan bedrijventerrein Twentekanaal, wijzigingsplan geluidzone industrieterrein Twentekanaal

Plangebied

Het plangebied wordt aan de noordwestzijde begrensd door de huidige begrenzing van de geluidzone van het industrieterrein Twentekanaal, zoals die in het bestemmingsplan "Bedrijventerrein Twentekanaal" is opgenomen. De zuidoostzijde van het plangebied wordt gevormd door de gemeentegrens met Enschede.

Aanleiding

Door het verdwijnen van een aantal geluidgevoelige bestemmingen in de directe omgeving van het industrieterrein Twentekanaal behoort de verruiming van deze gebiedsaanduiding tot de mogelijkheden. Dit wijzigingsplan heeft als doel de verlegging in zuidoostelijke richting van de huidige begrenzing van de gebiedsaanduiding “geluidzone – industrie” voor het industrieterrein “Twentekanaal”.  Met dit wijzigingsplan wordt beoogd de ontwikkelingsmogelijkheden van bedrijven op het industrieterrein “Twentekanaal” te verbeteren. Gelijktijdig met deze wijziging is een uitbreiding van de geluidszone op Enschede's grondgebied planologisch voorbereid.

Lees meer over het bestemmingsplan Bedrijventerrein Twentekanaal.

Procedure

Op 17 juni 2015 is het wijzigingsplan vastgesteld. U kon het wijzigingsplan en de bijbehorende stukken van 15 juli 2015 tot en met 25 augustus inzien. U kunt daarnaast ook een raadpleegbare verbeelding op RO-online of de digitale bronbestanden inzien. Tijdens deze periode konden belanghebbenden een beroepschrift indienen bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Er is geen beroep ingesteld tegen het plan waardoor het op 26 augustus onherroepelijk is geworden.

Inzien

Hieronder kunt u de onderdelen van het wijzigingsplan kosteloos inzien en downloaden.

Lees meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?