FAQ

De meest gestelde vragen over het proces en de kaders vindt u hieronder. De vragen zijn onderverdeeld in verschillende thema's. Als uw vraag er niet tussen staat, kunt u contact opnemen met ons.

 1. Waarom moeten we in Hengelo duurzame energie opwekken?

  In 2050 moet in Hengelo alle energie duurzaam opgewekt worden. Geen gas en kolen meer. Waarom?
  In de afgelopen tientallen jaren is er wereldwijd sprake van een klimaatverandering. De gevolgen van deze klimaatverandering zijn inmiddels zichtbaar. De opwarming van de aarde wordt onder meer veroorzaakt door de toename van broeikasgassen in de lucht, zoals CO2. Deze toename is grotendeels veroorzaakt door de invloed van de mens. Door alle economische en maatschappelijke ontwikkelingen in de loop van de tijd hebben we veel van onze aarde gevraagd. Opwarming van de aarde is niet te stoppen, maar gaat minder hard als we wereldwijd maatregelen nemen om minder CO2 uit te stoten. Hiervoor zijn internationale afspraken gemaakt en vastgelegd in het klimaatakkoord (Parijs, 2015).

 2. Waarom wekken we duurzame elektriciteit in Hengelo op? Is er geen deelname elders mogelijk?

  Vanuit het Klimaatakkoord zijn er afspraken gemaakt dat er in Nederland voor 2030 35 terawattuur (TWh) aan elektriciteit duurzaam moet worden opgewekt op land. Dit kan via zonnevelden, windturbines en zon op dak. Om de klimaatdoelen te behalen moet er daarnaast 49 TWh op zee worden opgewekt. Bij een postcoderoosregeling wordt een dak gebruikt om elektriciteit op te wekken. Inwoners kunnen deelnemen die zelf geen geschikt dak hebben. Hoewel de postcoderoosregeling op 1 januari 2021 is gestopt zijn er nog steeds mogelijkheden voor particulieren voor wie zon op eigen dak geen optie is. Dit betekent echter niet dat Hengelo zelf geen energie hoeft op te wekken. Ook buurgemeenten hebben een eigen opgave waar ze invulling aan moeten geven.

  Figuur 1: opbouw van de   elektriciteitsproductie in 2030 over heel Nederland. Bron: Klimaat en Energieverkenning – PBL november 2019.


 3. In hoeverre is het efficiënt om in Oost-Nederland elektriciteit op te wekken met windenergie? Is dit niet meer iets voor de kust?


  In Oost-Nederland waait het minder hard dan aan de kust, maar nog steeds voldoende om windturbines elektriciteit te laten opwekken. Als er geen windturbines worden ingezet zijn er meer hectares zonnevelden noodzakelijk. Dat is niet efficiënt voor een stabiel elektriciteitsnet. Met alleen zon op dak kan Hengelo de doelstellingen niet invullen.


 4. In de winter levert een zonnepark toch niet zoveel op? En 's nachts ook niet.

  Dat klopt. De wintermaanden tellen voor zonnepanelen eigenlijk nauwelijks mee. Die maanden zijn goed voor 3% van de totale jaaropbrengst. Een maand als juni is meestal goed voor 12% van de jaaropbrengst. Daarom is een combinatie van zon en wind heel efficiënt. Ook al waait het in Nederland het hele jaar door, de wind laat zich van zijn krachtigste kant zien in de winter. In de maanden november tot en met februari wekken windturbines gemiddeld bijna de helft van hun totale jaarproductie op.

1. Wat betekent het lokaal opwekken van energie en wat is de relatie tot 'van het gas af' binnen de Hengelose wijken?

De gemeente Hengelo wil in 2050 energieneutraal zijn. Dat betekent dat er geen fossiele bronnen meer worden ingezet voor de energie die we gebruiken, zoals aardgas. Daarvoor moeten we elektriciteit duurzaam opwekken en een alternatief voor aardgas inzetten om onze woningen te verwarmen. Er zijn duurzame warmtebronnen, zoals (industriële)restwarmte, biogas en aardwarmte. Ook kunnen gebouwen worden verwarmd met een warmtepomp die werkt op duurzaam opgewekte elektriciteit. Als we de beschikbare warmtebronnen niet maximaal benutten, moeten we meer warmtepompen inzetten voor het verwarmen van gebouwen. Daardoor stijgt de elektriciteitsvraag en moet er in de toekomst meer elektriciteit duurzaam opgewekt worden.


2. Staan powernesten ook op de agenda? Een powernest kan 20 megawatt opwekken.

Deze wind en zonne-installatie is een relatief nieuw product en nog niet heel erg bekend. Daarom staat dit product niet op de agenda, maar we sluiten het ook niet uit. Dit kan interessant zijn voor VVE’s en woningbouwcoöperaties. Mensen kunnen wel kennis nemen van dit product via deze link.


3. Waarom wordt er niet gekeken naar groengas en (schone) biomassa en alleen naar windturbines en zonnepanelen?

Hengelo wil over 10 jaar minimaal 67 GWh per jaar aan duurzame elektriciteit opwekken via zonnepanelen op daken, zonnevelden en windturbines. Deze afspraak is gemaakt met andere Twentse gemeenten in de Regionale Energie Strategie Twente (RES). De afspraak geldt alleen voor duurzame elektriciteit die is opgewekt met zon en wind. De doelstellingen van de gemeente Hengelo om duurzame elektriciteit op te wekken uit het programma Nieuwe Energie Hengelo zijn hoger, namelijk 156 GWh. Bij Twence wordt afvalhout verbrand, waarmee elektriciteit wordt opgewekt en bij de Rioolwaterzuiveringsinstallatie wordt ook elektriciteit opgewekt met biogas uit de rioolslibvergisting. De elektriciteit die daarmee wordt opgewekt van ongeveer 50 GWh draagt wel bij aan de doelstellingen van de gemeente Hengelo, maar niet voor de bijdrage die Hengelo levert aan de RES. Groengas en houtachtige (schone) biomassa worden voornamelijk ingezet voor het verwarmen van woningen en gebouwen als alternatief voor aardgasvrij.


4. Kunnen we ook gebruik maken van kernenergie?

Een kerncentrale stoot heel weinig CO2 uit, maar levert lastig te verwerken hoogradioactief afval op. Als er een partij bereid is om te investeren, kan meer kernenergie op termijn onderdeel uitmaken van de energiemix. Maar we weten dat de bouw van een kerncentrale ruim tien jaar kost. Daarom ziet het huidige kabinet kernenergie vooral als optie voor de periode na 2030. Er wordt op dit moment gekeken welke partijen, onder welke voorwaarden, geïnteresseerd zijn om in Nederland een nieuwe kerncentrale te bouwen.


5. Zijn jullie bekend met E-glas?

Met elektrisch verwarmde ruiten wordt via infrarood (elektriciteit) een huis behaaglijk verwarmd. Zeker met het oog op de toekomst, een mooie manier om woningen duurzamer in te richten. Het verwarmde glas straalt gelijkmatig (vanaf het gehele glasoppervlakte) een behaaglijke infraroodwarmte af, die aanvoelt als zonnewarmte. Én het brengt verschillende voordelen met zich mee, zoals het tegengaan van de koudeval van ramen. E-glas wekt geen elektriciteit op. Er wordt al wel gewerkt aan de ontwikkeling van glas waarmee wel elektriciteit opgewekt kan worden.


6. Is er ook gekeken naar kleine windturbines op bedrijfsdagen naast de zonnepanelen?

De technieken van kleine windturbines op daken leveren nog niet voldoende op ten opzichte van de investeringen die hiervoor gedaan moeten worden. Daarom is in deze fase van het proces nog geen onderzoek gedaan naar wat dit kan bijdragen aan de opgave die we hebben. We sluiten alleen geen opties uit en zijn zeker bereid om te onderzoeken wat nieuwe innovatieve techniek kan bijdragen aan de opgave.


7. Kan geothermie worden ingezet om aardwarmte te benutten, zodat je geen stroom nodig hebt voor verwarming?

Gemeente Hengelo heeft onderzoek laten uitvoeren wat de potentie van geothermie is in Hengelo. Uitkomsten van het onderzoek zijn dat de ondergrond van Hengelo niet heel erg geschikt is om met de huidige technieken gebruik te maken van de warmte uit de diepe aardlagen. Ook is er nog geen volledig overzicht van de ondergrond van Hengelo en van Twente. Daarom moet in overleg met het Rijk onderzoek plaatsvinden. Dit wordt regionaal opgepakt vanuit de RES Twente samen met de provincie Overijssel. Om de energie uit de ondergrond te benutten, zijn boringen nodig. Die zijn kostbaar. Met de huidige energieprijzen is dat financieel niet haalbaar. Bij een stijgende gasprijs en als er in de toekomst schaarste ontstaat, kan dat mogelijk veranderen. Daarom is geothermie in de toekomst een  duurzame warmtebron die wel rendabel is om in te zetten om gebouwen te verwarmen. Hiervoor is wel een warmte-infrastructuur van een warmtenet nodig.


8. Zijn kleinere windturbines juist niet veel kansrijker doordat ze veel beter in het landschap en op daken te integreren zijn? 

Een windturbine van 250 meter levert twee keer zoveel elektriciteit op als een windturbine van 200 meter en vier keer zoveel als een windturbine van 125 meter. Als je voor kleinere windturbines kiest, zijn er veel meer nodig, waardoor er meer ruimte nodig is. Dit kan het landschap aantasten.

1. Hoeveel hectare aan zonnepanelen zijn er nodig voor alle Hengelose huishoudens?

Alle inwoners van Hengelo verbruiken jaarlijks samen ongeveer 106 Gigawatt uur (GWh) van het totale Hengelose elektriciteitsverbruik van 390 GWh. Dat is ongeveer 30% van het totale elektriciteitsverbruik. De rest wordt gebruikt door industrie, bedrijven etc. Als dit met zonnepanelen wordt opgewekt is dat een oppervlak van ongeveer 106 hectare aan zonnepanelen. Dat kan op daken, maar ook op grond in de zoekgebieden. Dit oppervlak kan kleiner of groter uitvallen, afhankelijk van hoe dicht de zonnepanelen naast elkaar worden gelegd.

Berekening:
Hengelo heeft ongeveer 38.000 huishoudens. Een gemiddeld huishouden verbruikt 2.800 kilowatt uur (kWh) aan elektriciteit. Dat is in totaal 106.000.000 kWh op jaarbasis. Omgerekend bedraagt dat 106 GWh . Eén hectare zonnevelden levert ongeveer 1 GWh op jaarbasis.


2. Wat is de energievraag van Hengelo?

Het huidige energieverbruik van de gemeente Hengelo bedraagt ongeveer 3.600 GWh, waarvan 390 GWh elektriciteit per jaar.


3. Wat is ongeveer de tijdlijn van Hengelo om van het gas af te gaan?

Er zijn afspraken gemaakt dat Nederland in 2050 van het aardgas af moet zijn. Gemeenten moeten daarvoor een Transitievisie Warmte opstellen. Hierin geven ze aan met welke wijken ze starten om een wijkuitvoeringsplan op te stellen voor 2030 en welke bronnen ze denken in te zetten als alter-natief voor aardgas.


4. Hoeveel duurzame elektriciteit wil de gemeente Hengelo opwekken over 10 jaar?

Hengelo heeft in haar doelstellingen staan dat ze 40% van het eigen energieverbruik duurzaam wil opwekken in 2030. Voor elektriciteit komt dat neer op ongeveer 156 GWh. Een deel van deze doelstelling wordt nu al ingevuld door de duurzaam opgewekte elektriciteit van Twence; de biomassa-installatie, afvalverbranding en het zonneveld op eigen terrein leveren 31 GWh op. Bij de Rioolwa-terzuiveringsinstallatie komt ongeveer 10 GWh vrij via hun eigen processen. Daarnaast wordt er al 11 GWh elektriciteit duurzaam opgewekt.


5. Kan Hengelo genoeg elektriciteit duurzaam opwekken of moeten we zoeken naar alternatieven? En is het dan nog wel zinvol om nu al in te vulling te geven aan de doelstellingen?

Uit het technisch onderzoek dat door onderzoeksbureau Bosch & van Rijn is uitgevoerd, blijkt dat de gemeente Hengelo de doelstellingen voor 2030 kan invullen binnen de zoekgebieden, maar niet de doelstellingen voor 2050. Er is daarom gekozen om eerst in te zetten om de doelstellingen voor 2030 in te vullen en nieuwe ontwikkelingen nauwgezet te volgen. Na 2030 zijn er misschien nieuwe technieken beschikbaar om invulling te geven aan de opgave voor 2050. Daarnaast zal er vooral in overleg met andere Twentse gemeenten invulling gegeven moeten worden aan de regionale opgave.

Technisch onderzoek


6. Is er berekend hoeveel elk gebied op de kaart met zoekgebieden oplevert?

Uit het technisch onderzoek blijkt dat we met zon op dak, zon op overkapte parkeerplaatsen en zon op gevels ongeveer 35 GWh kunnen bijdragen. De oppervlakte van de zoekgebieden voor zonne-energie is veel groter dan de oppervlakte aan zonnevelden die nodig is om de doelstelling te halen. Daarom is het nu zaak om te onderzoeken welke gebieden het meest geschikt zijn om duurzame energie op te wekken. Dit onderzoek moet zoeklocaties opleveren.


7. Als we alleen naar zon en wind kijken, dan is de doelstelling van 156 GWh toch niet haalbaar?

Voor 2030 kunnen we onze doelstellingen halen met een energie-mix van zon op dak, en door wind- en zonne-energie te gebruiken binnen de zoekgebieden. We moeten wel inzetten op alle vormen van duurzame elektriciteit en daarin rekenen wij de bijdrage van Twence en de Rioolwater-zuiveringsinstallatie ook mee. (zie vraag 4)


8. In hoeverre is het onderzoek geschikt om te bekijken of daarmee de doelstelling voor de RES kan worden behaald. Met andere woorden; zijn de zoekgebieden op schaarse grond wellicht niet nodig?

Uit het onderzoek blijkt dat zon op dak en windenergie niet voldoende zijn om de gemeentelijke doelstelling te halen. Er is dus een energiemix nodig van zon op dak, windturbines en zonnevelden om de doelstellingen te halen.


9. Hoeveel m2 zonnepanelen en/of windturbines zijn nodig om de doelstellingen op korte en lange termijn te halen?

We wekken in Hengelo al 52 GWh op bij Twence, de Rioolzuiveringsinstallatie en al gerealiseerde duurzame elektriciteitsprojecten, zoals de zonnepanelen op het Twentebad en het stadhuis. Maar ook alle bedrijven en inwoners die hun daken al gebruiken voor het opwekken van duurzame elektriciteit. Daarnaast kunnen we 35GWh opwekken via zon op dak, zon op parkeerplaatsen en zon op gevels. Om onze doelstellingen te halen met alleen zonnevelden is ongeveer 69 hectare aan zonnevelden nodig. Worden de doelstellingen alleen ingevuld via wind dan zijn er 4 á 5 grote windturbines nodig. Omdat de opgaven voor 2050 groot zijn, is er nu nog niet gekeken hoe hier invulling aan gegeven kan worden. Er zijn tegen die tijd misschien nieuwe innovatieve technieken beschikbaar, waardoor de opgave op een andere wijze ingevuld kan worden.


10. Is het de bedoeling dat Hengelo in 2050 grotendeels op elektriciteit (all electric) gaat functioneren? Zetten we ook warmtenetten in op basis van industriële restwarmte, megawaterpompen en geothermie?

Hengelo heeft in haar doelstellingen opgenomen om in 2050 energieneutraal te worden. Daarvoor worden naast duurzame elektriciteit ook alternatieve warmtebronnen ingezet, zoals een warmtenet.


11. Is de prognose van 390 GWh elektriciteit opwek in 2050 gebaseerd op het huidige of het toekomstige verbruik?

Deze prognose is gebaseerd op het elektriciteitsverbruik in Hengelo in 2018, omdat deze informatie altijd 2 jaar achter loopt. De verwachting is dat het verbruik gaat stijgen als er voor het verwarmen van gebouwen en voor duurzaam vervoer ook elektriciteit wordt ingezet.


12. Is het maximale aantal windturbines per zoekgebied gerelateerd aan de winddoelstelling of aan de technische mogelijkheden?

De inzet van het aantal windturbines heeft vooral te maken met ambitie van college en de raad. Na de gesprekken met de samenleving maken college en raad opnieuw een afweging. Het technisch onderzoek geeft wel per zoekgebied aan hoeveel windturbines er technisch mogelijk zijn.


13. Kan alle energie via windturbines worden opwekt of moet er altijd een combinatie zijn van zon en wind?

Uit het technisch onderzoek blijkt dat gemeente Hengelo de doelstellingen voor 2030 niet kan halen met alleen windturbines. En ook niet met een combinatie van windturbines en zon op dak, zon op parkeerplaatsen, zon op gevels. Er is dus sowieso een bijdrage nodig van zonnevelden. De precieze energiemix wordt ingevuld op basis van de uitkomsten van het participatieproces.

1. Wordt er ook ingezet op energiebezuiniging?

Met alleen energie besparen kom je er niet. We moeten ook elektriciteit duurzaam opwekken.


2. Wat doet de gemeente om energiebesparende maatregelen te stimuleren?

De gemeente heeft meegedaan met de actie Poen voor Groen om inwoners te stimuleren energie-besparende maatregelen aan te schaffen. Via het nieuwe energieloket (op 1 januari 2021 online) wordt ook aandacht besteed aan energie besparen. De gemeente geeft zelf het goede voorbeeld door panden die in eigen bezit zijn te verduurzamen en eigen grond in te zetten om energie op te wekken. Daarnaast werkt de gemeente onder meer aan het aardgasvrij maken van de Nijverheid, deze buurt is gekozen als proeftuin in het project aardgasvrije wijken van het Rijk. Verder doen we mee aan een proefproject om de grond van de gemeente langs de A35 te gebruiken voor het opwekken van energie. Tot slot adviseert de gemeente bedrijven met een SDE subsidie om zonnepanelen op bedrijfsdaken te installeren.

1. Bij grote windturbines is bij stilstand de terugval natuurlijk ook groot. Zijn daarvoor back- up mogelijkheden?

Het is in Nederland goed mogelijk om 24 uur van tevoren een inschatting te maken van de hoeveelheid elektriciteit die met windturbines gaat worden opgewekt. Het is de taak van TenneT (netbeheerder van het hoogspanningsnet) om te zorgen dat de spanning op het net binnen veilige marges blijft.


2. Kunnen we de elektriciteit die we in Hengelo gebruiken bijvoorbeeld opwekken in de Sahara?

Dat kan, maar het transporteren van elektriciteit over een langere afstand is niet rendabel, omdat dit leidt tot grote transportverliezen.


3. Zonnevelden en windturbines leg je aan voor 15/20 jaar. Dan laat je toch de locatie niet bepalen op basis van waar het netwerk het nu aan kan?

In Hengelo hebben we vanuit een visie op het buitengebied gekeken waar zonnevelden en windturbines passen in het landschap. Van daaruit zijn de zoekgebieden vastgesteld. We hebben de zoekgebieden dus niet vastgesteld op basis van het netwerk.


4. Is bekend hoeveel energie Enexis per station nog kan opnemen?

Enexis heeft een goed overzicht van beschikbare capaciteit van stations, leidingen en kabels. Zij stellen deze gegevens als openbare data beschikbaar om opwek en innovatie te stimuleren. Om meer duurzame energie op te wekken moet het elektriciteitsnet verzwaard worden. Om de opgave voor 2030 mogelijk te maken moet Enexis weten wat de zoeklocaties zijn in gemeenten, om zo tijdig in te kunnen spelen op de toekomstige ontwikkelingen.


5. Wat is de doorkijk van de netbeheerder voor 2030 voor de productie van duurzame energie in onze regio?

De netbeheerders in Twente hebben afgesproken dat het elektriciteitsnet toegerust is om de regionale doelstellingen vanuit de RES Twente te kunnen halen. Dat vraagt wel om een goede mix van wind- en zonne-energie om het elektriciteitsnet zo efficiënt mogelijk te benutten. Een evenwichtige mix bestaat uit 60% windenergie en 40% zonne-energie.


6. Waarom sputtert Enexis? Het college heeft toch te handelen in opdracht van Urgenda?

Netwerkbeheerders, waaronder Enexis, leveren een belangrijke bijdrage aan het behalen van de doelstellingen uit het Nationale Klimaatakkoord. Die liggen in lijn met de ambitie van Urgenda, een Nederlandse actiegroep die zich ten doel stelt om Nederland sneller duurzaam te maken.Om de energierekening in de toekomst betaalbaar te houden voor iedereen, is het wel belangrijk dat er gekozen wordt voor een goede en evenwichtige energiemix.

1. Kan overcapaciteit in de zomer worden opgeslagen voor bijvoorbeeld gebruik in de winter en hoe?

Op dit moment wordt de elektriciteit die duurzaam wordt opgewekt terug geleverd aan het elektriciteitsnet. In de toekomst moet er zeker gekeken worden naar de mogelijkheden van opslag, vooral omdat er nu al schaarste op het net ontstaat in Hengelo. Een goede combinatie van zonne- en windenergie kan hier ook aan bijdragen, omdat zonnevelden vooral in de zomer bijdragen en windparken vooral in de winter.


2. Gaat Hengelo de opgewekte energie opslaan? Dat is toch nodig om vraag en aanbod op elkaar te laten aansluiten?

Het optimaal afstemmen van vraag en aanbod van elektriciteit wordt in de toekomst steeds belangrijker. Daarvoor moeten pieken in het verbruik verminderen of dalen in het aanbod. Als het weinig waait of de zon niet schijnt, moet er back-up zijn. Energieleveranciers zijn volop bezig met (soms experimentele) projecten om vraag en aanbod zo goed mogelijk in balans te brengen. Netwerkbeheerders vragen dan ook bij het vaststellen van zoeklocaties voor zonnevelden en wind-turbines rekening te houden met locaties waar de vraag juist hoog is. Er is op dit moment nog geen aanleiding om de elektriciteit op te slaan. De elektriciteit kan direct afgezet worden op het elektriciteitsnet. Hier zal ook in Hengelo over nagedacht moeten worden, omdat er nu al gebieden zijn waar de elektriciteit die duurzaam wordt opgewekt niet terug geleverd kan worden aan het net.

1. Hoe hebben inwoners tot nu toe kunnen meepraten over de zoekgebieden? Dalmeden is bijvoorbeeld een wijk in aanbouw en ligt midden tussen twee zoekgebieden. Hoe zijn die bewoners gehoord?

In 2019 zijn we gestart met de participatie. Inwoners hebben kunnen meedenken toen de omgevingsvisie Hengeloos Buiten opgesteld moest worden. 

 • We hebben de samenleving op verschillende momenten betrokken. Hiervoor hebben we verschillende middelen ingezet: spreekuren, een gebiedsconferentie, een internetconsultatie (online onderzoek) en gebiedsgesprekken.
 • Eind 2019 hielden we een internetconsultatie (online onderzoek). Daarna is de hoofdlijn van de visie ontstaan (waaronder het ontwikkelprincipe “Verbonden met ons verleden én de toekomst”) en zijn de thema’s geformuleerd waaronder Toekomstvast. Hengelo wil een bijdrage leveren aan een klimaatbestendige leefomgeving. Er zijn doelen en ruimteclaims opgenomen voor zonne- en windenergie, energiebesparing, wateropvang en gesloten (voedsel) kringloop.
 • In januari 2020 brachten we een bezoek aan Driene, Twekkelo, Beckum/Oele en Woolde/Hengelo Noord om met de inwoners in gesprek te gaan, de zogenoemde gebiedsgesprekken, om verschillende thema’ verder uit te diepen.
 • Het college van burgemeester en wethouders heeft op 12 mei 2020 ingestemd met het ontwerp van de omgevingsvisie. Deze omgevingsvisie lag van 20 mei tot en met 30 juni 2020 ter inzage. Vanaf dit moment waren de zoekgebieden openbaar.
 • Tijdens de ter inzagelegging van de ontwerp omgevingsvisie is er een digitale informatiemarkt georganiseerd.

Op 7 oktober 2020 heeft de gemeenteraad de omgevingsvisie Hengeloos Buiten vastgesteld. Er waren geen wijzigingen ten opzichte van de zoekgebieden.

Tijdens het hele proces hebben we inwoners geïnformeerd via verschillende kanalen, denk hierbij aan brieven, e-mail, het Gemeentenieuws in het Hengelo’s Weekblad, hengelo.nl en sociale media. We hebben geprobeerd zowel jong als oud bij het proces te betrekken. Meer informatie over dat proces vindt u op deze website.

Omdat Dalmeden een wijk in aanbouw is, hebben wij de nieuwe bewoners van deze wijk misschien gemist. Daarom hebben wij deze bewoners uitgenodigd om deel te nemen aan de energiemarkten in december. Dit is gebeurd via het mailbestand van de gemeentelijke afdeling die de kavels heeft uitgegeven. Om tot zoeklocaties te komen gaan wij binnen de zoekgebieden onderzoeken waar de technische mogelijkheden liggen voor het opwekken van zonne- en windenergie. Ook gaan wij in gesprek met inwoners om te bespreken waar er mogelijkheden liggen.


2. Heeft Bosch en & van Rijn wel geluisterd naar de wens vanuit de samenleving? De samenleving wil namelijk eerst ‘zon op dak’.

Onderzoeksbureau Bosch & van Rijn heeft een opdracht gekregen om te onderzoeken waar er binnen de gemeente Hengelo wind- en zonne-energie opgewekt kan worden. Daarbij hebben ze specifiek gekeken of de doelstellingen van de gemeente Hengelo voor 2030 en 2050 ingevuld kunnen worden binnen de zoekgebieden. Daarvoor is er eerst een technisch onderzoek uitgevoerd. Uit het onderzoek komt naar voren dat de gemeente Hengelo haar doelstellingen voor 2030 niet kan invullen met alleen zon op dak. Daarvoor zijn ook zonnevelden en windturbines nodig. De adviseurs van Bosch & van Rijn hebben hierover de deelnemers van de energiemarkten geïnformeerd. De uitkomsten van het onderzoek vindt u op deze website. Ook gaat de gemeente een stimuleringsregeling voor zon op dak opstellen om daken maximaal te benutten om duurzame elektriciteit op te wekken.


3. Kunnen we als inwoners van het zoekgebied alleen meedenken hoe de zonnevelden en windturbines ingericht worden? En is het zeker dat er wat gaat komen?

De gemeenteraad heeft op 7 oktober 2020 met het vaststellen van de omgevingsvisie Hengeloos Buiten ook de zoekgebieden vastgesteld. Het college heeft nu opdracht gegeven om een zogenoemd omgevingsprogramma op te stellen. In dit omgevingsprogramma staat hoe we duurzame energie gaan opwekken in de zoekgebieden door zon en wind te gebruiken en op welke wijze we dat doen en met wie. Daarover willen wij graag in gesprek met de Hengelose samenleving. We willen weten waar de mogelijkheden zijn en waar juist niet. Wil je weten wanneer je hierover kunt meepraten? Kijk op deze website onder het kopje Planning. Het is op voorhand nog niet gezegd dat we alle zoekgebieden ook daadwerkelijk inzetten om duurzame energie op te wekken.


4. Wordt bij duurzame energie opwekken ook gekeken naar participatiemogelijkheden voor de Hengelose bevolking?
Ja, hiervoor stellen wij een zogenoemd uitnodigingskader op. Wij willen van de inwoners, maatschappelijke partners en bedrijven graag weten met wie we duurzame elektriciteit kunnen opwekken en aan welke voorwaarden de ontwikkelingen moeten voldoen.

1. Alle zoekgebieden zijn aan de rand van de gemeente. Hoe wordt voorkomen dat elke gemeente aan haar grenzen zonnevelden en windturbines plaatst? Is er sprake van gezamenlijke aanpak? Op welke wijze?

Het klopt dat alle gemeenten nu aan het bekijken zijn welk zoekgebieden geschikt zijn voor zonnevelden en windturbines. Vooral bij gemeenten met minder grondgebied zullen die langs de gemeentegrenzen liggen. In de Regionale Energie Strategie Twente (RES) werken de 14 Twentse gemeenten samen aan de regionale opgave om duurzame energie op te wekken. Daar vindt afstem-ming plaats over de aanpak. Via de website www.energiestrategietwente.nl kunt u de ontwikkelingen volgen van de overige Twentse gemeenten. Dit doen wij op deze website ook voor onze buurgemeenten onder het kopje Nieuws. Deelnemers van de energiemarkt zijn in december 2020 geïnformeerd over de energievisie van Borne en de zoekgebieden voor wind in de gemeenten van Noordoost Twente. Inwoners van Hengelo die niet hebben deelgenomen aan de energiemarkt zijn hierover geïnformeerd via de gebruikelijke communicatiekanalen van de gemeente. Het is wel belangrijk om te realiseren dat de gemeentegrenzen vaak ook verder van de grotere bebouwingskernen liggen.


2. In hoeverre werken de gemeente en provincie nauw samen om de doelstellingen gezamenlijk te halen?

De gemeente werkt heel nauw samen met de provincie, maar ook met Twentse gemeenten, Waterschap, Netwerkbeheerders, kennisinstellingen enz. om de doelstellingen te halen. De provincie is tevens één van de partners in de Regionale Energie Strategie Twente (RES).


3. Waarom werkt Hengelo niet samen met Noordoost Twente? Die projecteren de zonneparken en windturbines aan de gemeentegrens

Hengelo werkt in de Regionale Energie Strategie Twente (RES) samen met de andere Twentse gemeenten. Daarin wordt ook afstemming gezocht over zoekgebieden van andere gemeenten. Voor zonnevelden en windturbines kijken de meeste gemeenten wel naar de gemeentegrenzen, omdat daar de meeste ruimte is.


4. Dwingt de regering versnippering af?

Er zijn afspraken gemaakt vanuit het Klimaatakkoord dat gemeenten via de Regionale Energie Strategie Twente (RES) afstemming met elkaar hebben over inpassing van zonnevelden en windturbines.


5. Is er rekening gehouden met beperkingen net over gemeentegrenzen?

Daar is zeker rekening mee gehouden. De overgang naar duurzame energie, energietransitie genoemd, beperkt zich niet tot de eigen gemeentegrenzen. Dit vraagt om goede afstemming en samenwerking met buurgemeenten. Daarom hebben wij de inwoners van onze buurgemeenten ook uitgenodigd om mee te praten tijdens de digitale energiemarkten. Daar hebben we onder meer de communicatiekanalen van onze buurgemeenten voor gebruikt. Daarnaast vindt op regionaal niveau afstemming plaats via de RES Twente.

1. Als we tot 2030 de weilanden volleggen, hoe dan in 2040?

Er is geen sprake van ‘de weilanden volleggen’. Voor de doelstelling van 2030 hoeft slechts een fractie van het oppervlak van de zoekgebieden daadwerkelijk met zonnevelden te worden ingericht.

1. Is er ook gekeken naar grootgebruikers in Hengelo?

Hengelo is een stad met veel zware industrie die veel elektriciteit verbruikt. Het verbruik van de industrie telt mee in de opgave. In het Klimaatakkoord is afgesproken dat de industrie zelf een opgave heeft en daarom ook met oplossingen moet komen voor hun eigen verbruik.


2. Is ook bekend welke bedrijven binnen Hengelo de meeste energie gebruiken? En hoe staan zij tegenover de plannen?

Nee, want dat is vertrouwelijke informatie. Wel is bekend dat de industrie veel energie verbruikt. Vanuit het Klimaatakkoord heeft de industrie daarom een eigen opgave meegekregen. De industrie moet dus het eigen energieverbruik verduurzamen.


3. Alle grootverbruikers van energie hebben aan de overheid door moeten geven hoeveel energie ze verbruiken, dus het is wel bekend.

Alle gegevens van alle gebruikers zijn vertrouwelijke en mogen niet zomaar gedeeld worden. Netwerkbeheerders mogen op postcodeniveau informatie delen.


4. In hoeverre is rekening gehouden met de verwachte forse toename van de energievraag in de komende decennia?

Bij de berekening zijn we uitgegaan van de huidige elektriciteitsvraag. Energievraag en -aanbod moeten daarom in loop van de tijd goed worden bekeken en eventueel worden bijgesteld. Door groei van de economie en meer gebruik van bijvoorbeeld warmtepompen is er extra toename naar de vraag voor energie. Door energiebesparing, bijvoorbeeld door isolatie of slimmere apparaten, kan die vraag gedeeltelijk afnemen.

1. Hebben we het alleen over elektriciteit en niet over andere vormen van energievoorziening (zoals warmte)?

Het klopt dat we op dit moment digitale energiemarkten hebben georganiseerd waarin het opwekken van duurzame elektriciteit centraal staat. De gemeente stelt een ‘Omgevingsprogramma grootschalige elektriciteit opwek’ op waarbij inwoners, maatschappelijke partners en bedrijven worden betrokken. In het omgevingsprogramma staat hoe we binnen de zoekgebieden tot zoeklocaties komen, aan welke voorwaarden zonnevelden en windturbines moeten voldoen en wie deze zonnevelden en windturbines mogen ontwikkelen. Ook maken we een plan om daken beter te benutten voor zonnepanelen. Voor het aardgasvrij maken van gebouwen stelt de gemeente een Transitievisie Warmte (TVW) op die eind 2021 door de gemeenteraad moet worden vastgesteld. Hierbij betrekken wij de inwoners in de eerste helft van 2021.


2. In hoeverre gaan we restwarmte uit de industrie gebruiken?

Er is veel (industriële) restwarmte beschikbaar in Hengelo. Die wordt nu al gebruikt om woningen en gebouwen te verwarmen via de inzet van het warmtenet in Hengelo. In de Transitievisie Warmte wordt in kaart gebracht hoe gebouwen in de toekomst verwarmd kunnen worden en wat het alternatief wordt voor aardgas. Dit moet nog uitgebreid onderzocht worden.

1. Waterstof is een mooi alternatief. In Almelo wordt een testcentrum opgezet. Hoe zit dat in Hengelo?

Waterstof is geen alternatief voor het opwekken van duurzame energie. Het is geen energiebron, maar een energiedrager. Waterstof is een hernieuwbaar gas dat op verschillende manier opgewekt kan worden waarvoor veel elektriciteit nodig is. Waterstof wordt voor 2030 niet op grote schaal ingezet voor het verwarmen van gebouwen. Waterstof kan een alternatief zijn als er geen ruimte is op het elektriciteitsnet om de duurzaam opgewekte elektriciteit naar verbruikers te brengen. Dit noemen we net-schaarste. Verder kan waterstof op den duur ook goed ingezet worden voor het duurzaam vervoer, bijvoorbeeld vrachtwagens en scheepvaart of voor de industrie.


2. Waterstof is mooi, maar in totaal niet efficiënt. Waterstof opwekken kost toch ook heel veel energie?

Waterstof wordt gezien als één van de meest kansrijke energiedragers, alleen is de opwek van groene waterstof niet zo efficiënt. Het maken van waterstof door middel van elektrolyse van water heeft een verlies van 40%. Het comprimeren van waterstof tot vloeistof geeft nog eens een verlies van 25%. De toepassing van waterstof in een brandstofcel voor omzetting naar stroom heeft ook weer een verlies van 40%. Daarmee komt de effectieve inzet op 25%.


3. Kunnen we waterstof gebruiken voor tijden waarin het aanbod van elektriciteit te laag is?

Waterstof heeft op dit moment een veel hoger verlies als het groen wordt opgewekt via elektrolyse. Ook voor de opslag treedt er verlies op. Daarom is waterstof op dit moment alleen een oplossing voor opslag van elektriciteit als er net-schaarste is. Er worden wel veel onderzoek gedaan naar het efficiënt opwekken van waterstof. Daarom kan het zeker in de toekomst perspectief bieden voor opslag.


4. Waterstof produceer je met groene elektriciteit. Of met aardgas maar dat was niet meer de bedoeling.

Groene waterstof moet met duurzame energie geproduceerd worden. Alleen is er veel energieverlies bij productie en inzet van waterstof. Op dit moment vraagt dat dan ook om een goede afweging hoe waterstof wordt ingezet.

1. Komt er ook een windturbine?

Het college wil deze coalitieperiode twee windturbines laten plaatsen. Uit het technisch onderzoek blijkt dat de gemeente niet genoeg duurzame energie op kan wekken met alleen zon op dak of alleen windenergie. In theorie kan de volledige doelstelling wel behaald worden met zonnevelden. Als de gemeente windturbines aanlegt, betekent het dat er minder zonnevelden nodig zijn. Eén windturbine wekt evenveel elektriciteit op als een zonnepark van ca. 15-25 hectare. Daarom wil Hengelo in elk geval windturbines plaatsen. De voorwaarden komen in het omgevingsprogramma grootschalige elektriciteit opwek te staan dat we aan het opstellen zijn.


2. Hoe groot zijn de windturbines bij Deventer langs de A1? Groot of Middel Groot?

De windturbines langs de A1 bij Deventer hebben een tiphoogte van 131 meter. Moderne windturbines zijn groter en leveren veel meer elektriciteit tegen een lagere kostprijs. Een windturbine met een tiphoogte van 255 meter produceert vier keer zoveel elektriciteit als de windturbines bij Deventer.

Omdat de landelijke subsidie stuurt op de goedkoopste opwek van duurzame energie zijn ‘kleine’ windturbines niet langer rendabel. Daar moet de gemeente in de afweging rekening mee houden.

1. Hoe zijn de zoekgebieden voor zon en wind gekozen? En hoe kan het zijn dat er binnen de zoekgebieden natuurgebieden liggen?

De zoekgebieden zijn gekozen vanuit de omgevingsvisie Hengeloos Buiten. De samenleving heeft daar vanaf 2019 over mee kunnen praten. Meer informatie over dat proces vindt u op de website https://omgevingsvisiehengelo.nl/.

Voor de toekomstige ontwikkeling van het Hengelose buitengebied staan in de omgevingsvisie Hengeloos Buiten vier ontwikkelprincipes centraal. Eén van deze principes is: ‘Verbonden met ons verleden én de toekomst’. Bij ontwikkelingen hebben we respect voor onze rijke cultuurhistorie en spelen we tegelijkertijd in op de mogelijkheden om ons buitengebied toekomstbestendig te maken.

In de visie op het thema ‘Toekomstvast’ is dit ontwikkelprincipe verder uitgewerkt en hanteren we twee typen gebieden:

 • Afweegbare gebieden (zoekgebieden): gebieden waar grootschalige opwek mogelijk is na een zorgvuldig doorlopen participatieproces met direct betrokkenen.
 • Ongewenste gebieden: gebieden waar grootschalige opwek niet wenselijk is. Alleen als het niet anders kan, kan de gemeente daar van afwijken. Bijvoorbeeld als Hengelo in de toekomst nog meer elektriciteit moet opwekken of als de doelstellingen niet kunnen worden gehaald binnen de zoekgebieden. Dan moet de gemeente wel aan strikte, nader te bepalen voorwaarden voldoen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een participatieproces met direct betrokkenen.

De zoekgebieden zijn bepaald in gesprek met de samenleving. Er is een afweging gemaakt op basis van de ruimtelijke kwaliteit van het buitengebied. Het grootste deel van het buitengebied heeft echter een hoge landschappelijke en belevingskwaliteit. Daarom vinden wij het niet wenselijk om dat te benutten voor zonnevelden of windturbines.

Uit het participatieproces voor de omgevingsvisie blijkt dat betrokkenen de voorkeuren hebben om:

 1. Zonne-energie zoveel mogelijk op daken op te wekken ;
 2. Zoekgebieden voor het opwekken van zonne- en windenergie zoveel mogelijk horen langs snelwegen en (aansluitend) op bedrijventerreinen.

Deze twee opties bieden onvoldoende mogelijkheden om aan de doelstellingen te kunnen voldoen die door de gemeenteraad zijn vastgesteld. Daarom zijn er in de omgevingsvisie zorgvuldige afwegingen gemaakt op basis van de ruimtelijke kwaliteit in het buitengebied. Er is dus gekeken waar het wel mogelijk is om energie op te wekken. Natuurgebieden zijn dan ook uitgesloten voor het opwekken van energie. Het is dus niet zo dat de volledige zoekgebieden worden ingezet voor zonnevelden en windturbines. Daarom is het op voorhand geen probleem dat er natuurgebieden binnen de zoekgebieden liggen.


2. Waar kan ik de zoekgebieden terugvinden?

U kunt de zoekgebieden op deze website terugvinden. Hier kunt u ook het onderzoek van onderzoeksbureau Bosch & van Rijn vinden. 
Zoekgebieden duurzame energie


3. Waarom liggen de zoekgebieden in het buitengebied en niet op bijvoorbeeld Industrieter-rein Westermaat. Daar is in tegenstelling tot industrieterrein Twentekanaal weinig tot geen particuliere bewoning.

We kijken voor het opwekken van duurzame energie niet alleen naar de zoekgebieden uit de omgevingsvisie voor het buitengebied. We kijken ook naar bedrijventerreinen.

1. Is er in alle berekeningen rekening gehouden met daken van particuliere huiseigenaren die al zonnepanelen hebben? En zet Hengelo hier in de toekomst ook op in? Dan hoeft daar geen energie meer voor worden opgewekt.

We houden er rekening mee dat er al mensen zijn die duurzame elektriciteit opwekken via zonnepanelen op hun dak. Zonnepanelen op daken van particuliere woningen (minder dan 45 zonnepanelen) tellen wel mee in de zogenoemde doelstelling van de gemeente, maar niet aan de bijdrage van Hengelo aan de regionale opgaven. Landelijk is in het Klimaatakkoord al rekening gehouden met een bijdrage van 7 TWh van zonnepanelen op alle woningen in Nederland. Voor de bijdrage aan de regionale opgave tellen dus alleen grote installaties (vanaf 45 panelen) mee. Die liggen vaak op bedrijfsdaken. Alle elektriciteit die duurzaam is opgewekt met een SDE-subsidie, telt mee voor het totale aantal gigawatt uur dat we als gemeente zelf moeten opwekken. SDE-subsidie is een subsidie aan bedrijven waarmee ze gestimuleerd worden om duurzame energie op te wekken.


2. Worden er nu al eisen gesteld aan het opwekken van duurzame energie bij gronduitgifte (bijvoorbeeld op bedrijventerreinen) of bij het verlenen van een bouwvergunningen?

Op dit moment wordt er gebouwd volgens het Bouwbesluit dat vanaf 2012 van kracht is. Vanaf 1 januari 2021 gelden er nieuwe energieprestatie-eisen voor nieuwbouw: de BENG-eisen. Dit zijn eisen voor ‘Bijna Energie Neutrale Gebouwen’ die onder meer uitgaan van de energiebehoefte in kWh per vierkante meter per jaar. Maar er worden tegelijkertijd ook eisen gesteld op het gebied van het maximale primaire fossiele energiegebruik en het minimale percentage hernieuwbare energie dat een gebouw moet opwekken.
Gemeenten krijgen vanaf 1 januari 2022 de mogelijkheid zonnepanelen te verplichten op bedrijven en industriële daken. Hiervoor wordt het Besluit bouwwerken en leefomgeving (BBL) aangepast. Wanneer deze maatregel wordt ingezet, kunnen gebouweigenaar de verplichting krijgen zonnepa-nelen te plaatsen, zodat de locatie energieneutraal wordt.


3. Bij mij kunnen er meer zonnepanelen op het dak, maar ik heb er niet meer gelegd dan mijn eigen behoefte. Wordt er gekeken hoe de restcapaciteit ook gebruikt kan worden?

Wij willen graag weten wat bedrijven en inwoners nodig hebben om hun daken optimaal te benutten. Daarom gaat de gemeente een stimuleringsplan opstellen om de daken zoveel mogelijk te benutten voor het opwekken van elektriciteit. 


4. Is er een zonnekaart beschikbaar en deelbaar van de geschikte dagoppervlakken binnen Hengelo?

Op de website van het energieloket vindt u de zonnekaart: Duurzaam Bouwloket | Hengelo (O). Ook werken we aan een tool waarin rekenmogelijkheden zitten en die ondersteuning biedt voor de subsidie-aanvragen (SDE-subsidie). Deze wordt op het energieloket geplaatst.


5.Van veel (bedrijfs-)hallen zijn de daken niet geschikt vanwege de ligging en constructie. Hoeveel dak is er ongeveer geschikt? 

Het totale dakoppervlak van grote panden in de gemeente Hengelo beslaat ongeveer 264 hectare. Alleen is niet al het dakoppervlak geschikt om zonnepanelen op te installeren. We nemen aan dat ongeveer 90 hectare dakoppervlak van grote panden daadwerkelijk gebruikt kan worden voor zonnepanelen. We verwachten daarmee ongeveer 1,53 GWh per hectare per jaar op te wekken. Dat is hoger dan bij zonnevelden, omdat zonnepanelen op daken over het algemeen dichter tegen elkaar aan geplaatst zijn. Ook hoeft er geen ruimte gereserveerd te worden voor landschappelijk inpassing.

De gemeente is echter geen eigenaar van de daken. We verwachten niet dat alle pandeigenaren aan initiatieven voor zonnepanelen mee kunnen of willen werken. Daarom schatten wij in dat voor 2030 20% van de daken benut gaat worden met een jaarlijkse elektriciteitsopbrengst van ongeveer 27,5 GWh.


6. Waarom zijn de bedrijfsgebouwen van de laatste jaren (laatste 10 jaar) te licht uitgevoerd? Dit had in een eerder stadium al voorzien kunnen zijn en ondervangen kunnen worden in de vergunning.

Gebouwen zijn altijd volgens het bouwbesluit gebouwd. Sinds 2012 zijn er eisen aan de energie-prestatie voor gebouwen gesteld en in de loop van de jaren zijn die steeds verder aangescherpt. Vanaf 1 januari 2021 is BENG van kracht en er andere regelgeving. Zie vraag 2. 


7. Worden ook de geluid- en zichtwallen en overkapte parkeerplaatsen met zonnepanelen meegenomen? 

Ja, dat zijn zeker goede opties om de zon te benutten. In het technisch onderzoek is de potentie van zon in de gebouwde omgeving berekend (zonne-energie opwekken via zonnepanelen op dak, zonnepanelen op parkeerplaatsen en zonnepanelen op gevels). Hieruit blijkt wel dat deze vormen samen niet voldoende zijn om de doelstelling te halen. Ook zonnevelden en/of windparken zijn dus nodig.

1. Als er in de oksel van de A35/A1 een strook van 500 meter beschikbaar is, heeft het dan niet de voorkeur om daar zonnepanelen te plaatsen in plaats van windturbines? Met name het beschermen van het natuurgebied wordt dan gewaarborgd.
 
Het gebied in de oksel van de A35/A1 is een zoekgebied voor zon en wind. Uit het onderzoek van Bosch & van Rijn blijkt dat dit gebied ook gecombineerd kan worden om zonne- én windenergie op te wekken. We houden daarbij wel rekening met de harde belemmeringen, waaronder de afstand tot Natuurnetwerk Nederland. Over het algemeen geldt dat windturbines en zonnevelden juist goed samengaan op dezelfde locatie. Dat betreft de aansluiting op het elektriciteitsnet, maar ook minder overlast voor de rest van de gemeente. 


2. Is de mix 1/3 zon en 2/3 wind nog geldend?

De ideale mix om duurzame elektriciteit op te wekken is volgens netbeheerder Enexis 60 % windenergie en 40 % zonne-energie. Op deze manier kan het bestaande energienetwerk namelijk zoveel mogelijk worden benut om extra investeringen voor uitbreiding en nieuwe energienetwerken te voorkomen.


3. Waarom is gekozen voor twee windturbines en niet meer? Door meer windturbines in te zetten zijn er minder zonnevelden nodig.

Het huidige college van burgemeester en wethouders heeft in het coalitieprogramma afgesproken om twee windturbines te laten plaatsen. Met meer windturbines is inderdaad minder hectare grondgebied nodig voor zonnevelden. Op basis van de uitkomsten van het participatieproces en het technisch onderzoek bepaalt het college op welke manier Hengelo duurzame energie gaat opwekken.


4. De 'ruimtevervuiling' van windturbines is veel groter voor direct omwonenden dan zonnevelden. Zijn windturbines dan wel wenselijk? 

Windturbines hebben minder grond nodig om duurzame elektriciteit op te wekken. Daar komt bij dat de opbrengst van een grote windturbine relatief veel hoger is dan de opbrengst van zonnevelden. Daarom is het belangrijk om een goede afweging te maken voor de inzet van zon en wind.


5. Moeten we bij het opwekken van duurzame elektriciteit niet een afweging maken voor korte maar ook voor de lange termijn?

Klopt, hier zijn wij het als gemeente mee eens. Bij die afweging worden ook alle belangen van inwoners, maatschappelijke partners en bedrijven meegewogen. Die worden in de verschillende bijeenkomsten ook besproken.

1. Ik stel vast dat het nu onmogelijk wordt om onroerende zaken in zoekgebieden te verkopen of alleen met een enorm vervelend verhaal erbij. Gevolg is schade. Wie gaat dat dragen en is hier over nagedacht?

Er kan sprake zijn van waardevermindering (planschade) als er ontwikkelingen zijn die nadelig zijn ten opzichte van de eerdere situatie. Dit kan zich voordoen wanneer er sprake is van vermindering van het woon- en leefplezier of wanneer nieuwe planologische beperkingen worden gesteld aan het gebruik of de bouwmogelijkheden van het onroerend goed.

Voor het bepalen van de vraag of er voor individuele gevallen sprake is van planschade, en (zo ja) hoe groot de omvang van deze schade is, kent de Wet ruimtelijke ordening (Wro) een aparte procedure. Als men denkt in aanmerking te komen voor planschade, kan er binnen 5 jaar na het onherroepelijk worden van het bestemmingsplan bij het college van burgemeester en wethouders van Hengelo een aanvraag voor een tegemoetkoming in schade gedaan worden.

Er wordt bij concrete projecten altijd een zogenoemde anterieure overeenkomst ondertekend waarbij de kosten voor planschade direct op initiatiefnemers verhaald wordt.


2. Kan de gemeente grondeigenaren onteigenen?

Dat is niet aan de orde. De grondeigenaren kunnen zelf contracten sluiten met de ontwikkelende partijen. Daarvoor hoeft de grond niet onteigend te worden. Als een grondeigenaar niet wil meewerken aan een plan voor zonne- of windenergie, moet een andere locatie gezocht worden.


3. Wie wordt de eigenaar van de panelen?

De wijze waarop zonnevelden worden ontwikkeld, bepaalt wie eigenaar wordt van de panelen. Als een energiecoöperatie een zonneveld ontwikkelt, dan zijn leden die geld hebben ingelegd eigenaar. De winst vloeit dan ook terug naar de leden. Als een projectontwikkelaar een zonneveld ontwikkelt is die ook eigenaar van de panelen. In het Klimaatakkoord is opgenomen dat het wenselijk is om zonnevelden en windturbines te ontwikkelen met 50% financiële participatie van de omgeving. Daarmee zijn de participanten voor de helft eigenaar van de panelen.


4. Waarom worden zonneparken niet multifunctioneel gebruikt? Behoudens een paar grazende schapen?

Op deze vraag willen wij juist graag input vanuit de samenleving. Welke kansen zijn er om de ruimte onder of bij zonnevelden en windturbines te gebruiken voor andere doelen. Dat noemen we ‘dubbelgebruik’. Voorbeelden zijn bijvoorbeeld waterberging, biodiversiteit versterken of behoud van (cultuurhistorisch) landschap, stikstof problematiek, de opgaven in landbouw enz.


5.Wat is de invloed van zo'n zonnepark op natuur en milieu?

Zonnevelden hebben impact op de natuur. Dit kan positief zijn, bijvoorbeeld dier-of plantsoorten die bescherming vinden onder de zonnepanelen. De impact kan ook negatief zijn als diersoorten juist de open ruimte zoeken zoals weidevogels. Ook kunnen zonnepanelen het bodemleven veranderen. Of een zonnepark een positief of negatief effect op natuur, milieu en bodem heeft, hangt vooral af van de manier waarop de grond werd gebruikt voordat er een zonnepark kwam.


6. Noordoost Twente heeft een voorstel om de omwonenden een schadevergoeding te geven en de gemeenschap een bijdrage voor algemeen nut. Hoe doet Hengelo dit?

Het compenseren van omwonenden wordt uitgewerkt in het omgevingsprogramma. De gemeente staat open voor suggesties. 


7. Gaan windturbines bij Thales (met radar teststations) wel werken?

Bosch & van Rijn hebben in hun onderzoek harde belemmeringen in kaart gebracht. De radar van Thales is geen harde belemmering.


8. Zon op land is minder CO2 binding door de grond (dat is toch waar het om draait?)

Het Klimaatakkoord wil de opwarming van de aarde tegengaan. Teveel CO2 in de lucht draagt onder meer bij aan de opwarming van de aarde, net als methaan en andere gassen. Daarom zijn er in het Klimaatakkoord afspraken gemaakt om de CO2 uitstoot te verminderen. Bomen en groene gewassen kunnen CO2 opslaan. Dat wordt ook wel CO2 binding genoemd. Slim gebruik van onze gronden kan bijdragen aan  CO2 opgave. Maar ook het gebruik van groene energie draagt daaraan bij. Daarom willen wij onze opgave om duurzame energie op te wekken zoveel mogelijk combineren met de andere opgaven, zoals CO2 binding. Dit wordt ook wel koppelkansen genoemd.

In juni 2020 heeft Twente net als de andere regio’s een concept RES Twente opgeleverd. In de concept RES Twente zijn de ambities van de 14 Twentse gemeenten om 1,5 TWh duurzame energie op te wekken gebundeld

 • 49 windturbines (511 GWh)
 • 580 ha zonnevelden (459 Gwh)
 • 304 ha zon op dak (265 GWh)
 • 12 dorpsmolens (20 GWh)

Daarnaast wil Twente zich ontwikkelen als warmteregio. Er liggen veel kansen in Twente voor de ontwikkeling van een duurzame warmtevoorziening, waardoor minder elektriciteit nodig is om woningen te verwarmen.

Bovendien vragen we de Twentenaren om energie te besparen, door bijvoorbeeld goed te isoleren. Want ook de inwoners kunnen een bijdrage leveren.

Wij communiceren via veel kanalen over 'nieuwe energie'. Volg ons op Facebook of Twitter. Op de website www.hengelo.nl/nieuwe-energie vindt u alle relevante informatie. Hier kunt u zich ook inschrijven voor de nieuwsbrief 'nieuwe energie'

Ik denk en praat graag mee over Nieuwe Energie in Hengelo

Het laatste nieuws ontvangen?

Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen.