Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie >
Waar bent u naar op zoek?

Omgevingsvisie

In een omgevingsvisie worden alle aspecten van de fysieke leefomgeving in één visie geïntegreerd.

De Omgevingswet gaat over het beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving. Een van de onderdelen van de wet is een verplichting voor gemeenten om voor hun gehele grondgebied één omgevingsvisie te maken.
In een omgevingsvisie worden alle aspecten van de fysieke leefomgeving in één visie geïntegreerd. 

Meer informatie over de laatste stand van zaken? Kijk dan hier: www.hengelo.nl/omgevingsvisie

Omgevingsvisie

De omgevingsvisie is een integrale lange termijn visie met strategische hoofdkeuzen van beleid voor de fysieke leefomgeving. De omgevingsvisie wordt in co-creatie met de samenleving opgesteld. Veel gemeenten, waaronder ook Hengelo, hebben gekozen om de omgevingsvisie voor hun gehele grondgebied gefaseerd op te pakken om zo ervaring op te doen met de nieuwe manier van denken en werken. Met de eerste (deel)omgevingsvisie voor het buitengebied van Hengelo, genaamd ‘Hengeloos Buiten’, is in februari 2019 gestart. De tweede fase is de binnenstad en Hart van Zuid en de laatste fase omvat het overige stedelijk gebied van Hengelo. 

Zoals u weet zijn we al druk bezig met de omgevingsvisie Hengelo. Op dit moment zijn we bezig met de derde fase van de omgevingsvisie, het stedelijk gebied. 

Om Hengelo in de toekomst nog mooier, beter en gezonder te maken, stellen we een omgevingsvisie op voor het stedelijk gebied. Hierin beschrijven we wat nodig is voor Hengelo in de toekomst. U weet wat in uw buurt of (werk)omgeving belangrijk is. Het is immers uw leef/werkomgeving! De reacties gebruiken we bij het maken van deze toekomstvisie.
Denk mee over de toekomst van uw wijk en Hengelo op verschillende momenten. Meld u aan voor de nieuwsbrief op www.hengelo.nl/omgevingsvisie. Zo houden we u op de hoogte over de belangrijkste momenten in het proces.

Omgevingsvisie Stedelijk gebied

De wereld om ons heen verandert snel. Op hetzelfde moment spelen diverse grote trends op het gebied van demografie, technologie en klimaat. Deze leiden in ons land tot een aantal grote ruimtelijke opgaven. De komst van online winkelen zet centrumgebieden onder druk, de inwoners en behoeftes veranderen, er is een grote vraag naar woningen en we hebben samen een grote duurzaamheidsopgave. Met de omgevingsvisie wordt ingespeeld op deze maatschappelijke ontwikkelingen en wordt er richting gegeven aan de toekomstbestendige stad. 

Het Hart van Hengelo

Stakeholders en partners

Voor de binnenstad en Hart van Zuid werd de visie concreter voor inwoners en ondernemers. Er werden vragen gesteld over de directe leefomgeving, duurzaamheid, wonen, waarden van de stad maar ook milieu. Bij het opstellen van de visie voor de binnenstad/Hart van Zuid zijn veel partijen betrokken. Denk hierbij aan inwoners, ondernemers en strategische partners zoals SCH, KNH, culturele instellingen, maatschappelijke organisaties, GGD, ROC van Twente, bedrijven en marktpartijen. Het resultaat van de nauwe samenwerking is de omgevingsvisie Hart van Hengelo.

Uitkomsten

In 2040 is Hengelo net als nu een aangename stad om te wonen, werken en leven. Een gezellige, inclusieve, duurzame en gezonde stad die bruist van het leven, waar mensen bij elkaar betrokken zijn en de historie zichtbaar is verbonden met de toekomst.

Daarbij wordt de innovatieve, high-tech maakindustrie ingezet als motor voor de brede sociaal-economische ontwikkeling. In 2040 behoort Hengelo tot de top 3 van groene high-tech regio’s in Nederland.

Voor een toekomstbestendige ontwikkeling van de stad tot 2040 wordt ingezet op een stedelijke schaalsprong die past bij een grotere en bredere beroepsbevolking. Om jonge mensen aan de stad te verbinden moet de dynamische stedelijke cultuur worden versterkt.  Daarvoor worden de krachten van de binnenstad, Hart van Zuid en de stationsomgeving gebundeld tot één samenhangend en duurzaam gebied dat een grote aantrekkingskracht heeft op nieuwe bewoners, initiatieven en investeringen.

 

Een mijlpaal in het proces! De eerste omgevingsvisie van Hengelo is vastgesteld door de gemeenteraad. Het afgelopen jaar stond in het teken van de omgevingsvisie voor het buitengebied van Hengelo. Het buitengebied blijft zich ontwikkelen, en de stad ernaast ook. Daarom hebben we in samenwerking met het gebied een visie opgesteld. Samen met de inwoners, ondernemers en partners en buurgemeenten van het buitengebied hebben we nagedacht over de toekomst van het buitengebied, waar willen we staan over 20 jaar. Waar zien we kansen, en waar zien we bedreigingen?

Proces

Met de eerste (deel)omgevingsvisie voor het buitengebied van Hengelo, genaamd ‘Hengeloos Buiten’, is in februari 2019 gestart. We hebben verschillende momenten gehad om informatie op te halen uit de samenleving. Afgelopen jaar zijn we begonnen met oriënterende gesprekken met verschillende betrokkenen, in juli heeft de gebiedsconferentie plaatsgevonden in het ROC van Twente en in september konden inwoners meepraten tijdens de internetconsultatie.

Maar daar stopte het co-creatie proces niet. In januari brak het laatste onderdeel aan, de verdiepende gebiedsgesprekken. Tijdens deze gesprekken zijn we met een groep medewerkers de gebieden (Driene, Woolde, Hengelo Noord, Twekkelo en Beckum) in gegaan om de concept visie voor te leggen aan de inwoners en deze te vertalen naar hun eigen leefomgeving. Daarna hebben we een online informatiebijeenkomst georganiseerd om de ontwerp omgevingsvisie Hengeloos Buiten weer terug te leggen aan de Hengeloërs. Dit moest helaas door Corona wel digitaal. Ook hebben we de normale voorbereidingsprocedure doorlopen, waarbij iedereen zienswijzen in kon dienen. Nu is het dan echt vastgesteld door de gemeenteraad. Wat waren het spannende en mooie maanden. Samen met de Hengeloërs werken aan de toekomst van een gebied wat hen écht aangaat. Het participatieproces viel in goede aarde, men was enthousiast om samen te werken en mee te denken en er natuurlijk was er ruimte voor kritische vragen.

Omgevingsvisie Hengeloos Buiten

In oktober 2020 is de omgevingsvisie Hengeloos Buiten vastgesteld door de gemeenteraad. Hieronder vindt u het volledige product. 

Omgevingsvisie Hengeloos Buiten

Proces omgevingsvisie Hengeloos Buiten

Gemeente Hengelo
Zoek Sluit
Menu
Sluit
Menu