Waarschuwing

Langskomen? Maak een afspraak

Veel zaken kunt u online regelen. Toch naar het stadhuis? Maak online een afspraak, dan rekenen wij op uw komst.

Maak een afspraak

Meest gevraagd

Over welk onderwerp wilt u meer weten?

Afval

Afval

Door goed uw afval te scheiden, houdt u minder restafval over. En dat is goed voor het milieu en uw portemonnee. Hier leest u alle informatie over afval. Bijvoorbeeld welk afval waar naar toe moet of in welke container. Of hoe u een zorgcontainer aanvraagt, waar u moet zijn voor een milieupas en hoeveel u aan afvalstoffenheffing moet betalen.

Algemeen

Algemeen

Wilt u een afspraak maken, wijzigen of afzeggen? Overweegt u een schadevergoeding aan te vragen, omdat de gemeente onjuist heeft gehandeld? Op deze pagina regelt u deze zaken. Ook krijgt u hier informatie over de verhuur van de stadhuishal en de burgerzaal, onderscheidingen, cijfers over Hengelo én gevonden en verloren voorwerpen.

Belastingen

Belastingen

Heeft u een vraag over de gemeentelijke belastingen? Komt u mogelijk in aanmerking voor kwijtschelding? Op deze pagina vindt u informatie over alle belastingen, heffingen en regelingen. Van OZB, hondenbelasting en rioolheffing tot bezwaarschriften en betalingsregelingen.

Bodem, bouwen en omgeving

Bodem, bouwen en omgeving

Zoekt u een mooie kavel? Moet u een kabel (ver)leggen in openbare grond? Op deze pagina leest u over (ver)bouwen, bestemmingsplannen en bouwkavels. Verder krijgt u uitleg over als asbest, rioolaansluitingen, monumentenzorg, straatnamen en subsidie op het gebied van cultuurhistorisch erfgoed. En leest u alles wat u moet weten als het over de bodem gaat.

Duurzaamheid

Duurzaamheid

Hier vindt u informatie over duurzaamheid en hoe u daar zelf aan kunt bijdragen. Hoe kan ik bijvoorbeeld energie besparen? Welke informatie is er over elektrisch rijden en laadpalen? En hoe kan ik mijn huis het beste duurzaam en aardgasvrij (ver)bouwen?

Groen en water

Groen en water

Op deze pagina vindt u informatie over bomenbeheer en bijzondere bomen in Hengelo. En over uw mogelijkheden om de stad een beetje groener te maken. Verder vindt u hier informatie over het Hengelose drink-, grond- en oppervlaktewater. Daarbij besteden we ook aandacht aan onderwerpen als blauwalg en botulisme, waterprojecten, wateroverlast en bodemenergie.

Leven, reizen en papieren

Leven, reizen en papieren

Wilt u een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs aanvragen? Hier vindt u alle informatie over deze documenten. Verder regelt u op deze pagina zaken rondom geboorte en overlijden, huwelijk en partnerschap, nationaliteit, persoonlijke gegevens en verhuizen. Ook het aanvragen van uittreksels en verklaringen valt onder Leven, Reizen en Papieren.

Meldingen, klachten en bezwaren

Meldingen, klachten en bezwaren

Wilt u een losliggende stoeptegel melden? Of bent u het niet eens met een besluit? Hier leest u hoe u een melding doet, een klacht indient, bezwaar maakt of bijvoorbeeld een datalek meldt.

Ondersteuning en zorg

Ondersteuning en zorg

Bij de gemeente kunt u terecht met hulpvragen over bijvoorbeeld huishoudelijke hulp, vervoer, voorzieningen zoals een rolstoel, aanpassingen in de woning, jeugdhulp of dagbesteding. Ook kunt u er terecht met vragen over financiën zoals schuldhulpverlening, opvoeden of bijvoorbeeld eenzaamheid. Lees hier waar u ondersteuning kunt krijgen vanuit de gemeente.

Parkeren en verkeer

Parkeren en verkeer

Wilt u een parkeervergunning of gehandicaptenparkeerkaart aanvragen? Zoekt u oplaadpunten voor een elektrische auto? Op deze pagina leest u alles over parkeren en verkeer. U vindt hier ook informatie over de bewaakte fietsenstallingen, de parkeerapp, gladheidsbestrijding, wegwerkzaamheden en het onderhoud van straten, fietspaden en stoepen.

Projecten en plannen

Projecten en plannen

Hier vindt u informatie over actuele projecten, zoals grote wegwerkzaamheden of nieuwbouwprojecten.

Scholing en vorming

Scholing en vorming

Hebt u vragen over volwassenenonderwijs? Wilt u Nederlands leren of zoekt u informatie over inburgeren? Deze pagina gaat over leren, onderwijs en scholing in Hengelo. Ook leest u hier over onderwerpen als vroegtijdig schoolverlaten, schoolvakanties, de aanvraag van individuele studietoeslag en de scholengids Basisscholen Hengelo.

Sport, cultuur en recreatie

Sport, cultuur en recreatie

Wilt u meer weten over sporten, monumenten en recreëren? De gemeente biedt veel mogelijkheden zoals het Twentebad, de Kinderboerderij, viswater en speelterreinen. Ook leest u hier meer over allerlei subsidiemogelijkheden op het gebied van sport en cultuur.

Subsidies

Subsidies

De gemeente Hengelo biedt verschillende subsidies aan op het gebied van kunst en cultuur, sport en bewegen, cultuurhistorisch erfgoed en wijkwelzijnswerk. Op deze pagina vindt u meer informatie over alle subsidieregelingen.

Veiligheid en leefbaarheid

Veiligheid en leefbaarheid

Hengelo is een veilige en leefbare stad. Maar wat als u tóch te maken krijgt met overlast, diefstal, discriminatie of geweld? Hier vindt u informatie over zaken als bladoverlast, ongediertebestrijding, vuurwerkoverlast, fietsdiefstal, inbraakpreventie, huiselijk geweld en terrorismebestrijding.

Vergunningen en ontheffingen

Vergunningen en ontheffingen

Heb ik een vergunning nodig? Waar kan ik een ontheffing voor krijgen? Vind hier alle informatie over omgevingsvergunning en andere soorten vergunningen en ontheffingen.

Werk en inkomen

Werk en inkomen

Heeft u geen werk? Of heeft u een laag inkomen? Dan komt u misschien in aanmerking voor een bijstandsuitkering. Of voor een regeling voor lage inkomens, zoals het kindpakket. Op deze pagina staat informatie over het aanvragen van een uitkering en de daarbij horende rechten en plichten. Ook vindt u informatie over regelingen als bijzondere bijstand en schuldhulpverlening.

Wonen

Wonen

Waar huurt u in Hengelo als woningzoekende een woning? Komt u misschien in aanmerking voor een urgentieverklaring? Op deze pagina krijgt u antwoord op die vragen. Ook vindt u informatie over onderwerpen als het riool, Warmtebedrijf Hengelo, buurtbonnen en woonklachten.

Nieuws

Gemeente presenteert Zomernota: Meer focus om opgaves te realiseren

Ieder jaar stelt het college van B en W een Zomernota op. Daarin stellen burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad voor waaraan ze de komende jaren geld willen uitgeven. Wethouder financiën Hanneke Steen: ‘We blijven in staat noodzakelijke investeringen te doen. Daar ben ik blij mee. Ondanks dat we minder geld ontvangen vanuit het Rijk. Wel kijken we nog kritischer naar onze prioriteiten: waar is investeren écht nodig? Die keuzes maken we in deze Zomernota, waar we de balans hebben gevonden in de basis op orde én het investeren in de toekomst van Hengelo. De OZB wordt alleen met de inflatiecorrectie verhoogd (2,1%). Er wordt geen extra OZB verhoging voorgesteld.’

Gemeente presenteert Zomernota: Meer focus om opgaves te realiseren

Kinderboerderij verder als Erve Weusthag

De kinderboerderij aan de van Alphenstraat gaat verder als Erve Weusthag. De kinderboerderij, maar ook het gebied eromheen wordt gemoderniseerd en aangepast. De boerderij wordt daardoor nog aantrekkelijker voor alle Hengeloërs. Stichting Erve Weusthag (SEW) gaat een belangrijke rol spelen in deze ontwikkeling en neemt de exploitatie over van Gildebor. Gildebor blijft de dagelijkse werkzaamheden uitvoeren door het inzetten van personeel.

Kinderboerderij verder als Erve Weusthag

Gemeente Hengelo koopt Hazenweg 121

Het college van B en W wil per 1 december 2024 het pand met de bijbehorende grond aan de Hazenweg 121 aankopen voor de opvang van asielzoekers en (Oekraïense) vluchtelingen.

Gemeente Hengelo koopt Hazenweg 121

340 nieuwe inzamellocaties bij hoogbouw

Elke bewoner van hoogbouw heeft vanaf 1 september dichtbij huis een inzamellocatie voor verpakkingen (plastic, blik en drinkpakken, ook wel PMD genoemd). Daar kunnen bewoners wekelijks op een vast tijdstip hun verpakkingen kwijt in een doorzichtige zak. De gemeente en Twente Milieu leggen 340 inzamellocaties aan dichtbij hoogbouw. Alle hoogbouwhuishoudens krijgen daarnaast gratis doorzichtige plastic zakken om de verpakkingen in te doen.

340 nieuwe inzamellocaties bij hoogbouw

Hengelose warenmarkt verhuist naar Wetstraat tijdens Lambertuskermis

De Hengelose warenmarkt verhuist tijdelijk naar de Wetstraat op woensdag 18 september en zaterdag 21 september. Deze verhuizing is noodzakelijk, omdat deze week de jaarlijkse Lambertuskermis plaatsvindt in de binnenstad van Hengelo.

Hengelose warenmarkt verhuist naar Wetstraat tijdens Lambertuskermis

Negatief advies vis eten uit Twentekanaal

Rijkswaterstaat en gemeente Hengelo adviseren uit voorzorg om tot nader bericht geen vis uit het Twentekanaal te eten. Aanleiding hiervoor zijn gemeten verhoogde concentraties HCH (Hexachloorcyclohexaan) in het Twentekanaal tussen sluis Delden en sluis Hengelo. Rijkswaterstaat en de gemeente Hengelo onderzoeken samen welke maatregelen genomen kunnen worden.

Negatief advies vis eten uit Twentekanaal

College van B en W blij met positief resultaat over 2023: veel bereikt door samen te werken

Elk jaar blikt het college van B en W in de Jaarstukken (Jaarverslag en Jaarrekening) inhoudelijk en financieel terug op het voorgaande jaar. Het uiteindelijke resultaat is € 7,3 miljoen positief. Daarmee sluiten we het jaar 2023 dus positief af, zowel financieel als wat we met elkaar hebben bereikt. 'In 2024 gaan we verder op de ingeslagen weg. We blijven vanuit een realistisch en verantwoord perspectief investeren in een duurzame, sociale, economisch veerkrachtige en aantrekkelijke stad', aldus het college van B en W.

College van B en W blij met positief resultaat over 2023: veel bereikt door samen te werken

Aziatische hoornaars, wat nu?

In Hengelo is de Aziatische hoornaar gesignaleerd. Hier leest u wat u kunt doen als u dit schadelijke insect ziet.

Aziatische hoornaars, wat nu?

Bekendmakingen van de overheid direct in uw inbox

Bent u 25 jaar of ouder en hebt u een e-mailadres opgegeven in MijnOverheid? Dan ontvangt u tussen 17 en 21 juni maximaal één keer per week een e-mail van Overheid.nl met daarin bekendmakingen van de overheid. De bekendmakingen gaan over vergunningen, werkzaamheden en andere lokale aankondigingen die zich afspelen binnen een bepaalde straal van uw woonadres.

Bekendmakingen van de overheid direct in uw inbox

Opschoonactie aanhangers

Aanhangers die zijn achtergelaten of die parkeerplaatsen langere tijd bezet houden. Het is een vorm van overlast waar we als gemeente regelmatig door inwoners op aangesproken worden. Daarom starten we in juni met een opschoonactie in Groot Driene. Aanhangers waarvan de eigenaar niet bekend is en langer dan 3 dagen in de openbare ruimte geparkeerd staan, krijgen een sticker en worden na 14 dagen weggesleept. Zo wil gemeente Hengelo de leefbaarheid in de wijk vergroten en parkeeroverlast verminderen.

Opschoonactie aanhangers