Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie >

Adviesorganen

Gemeente Hengelo laat zich gevraagd en ongevraagd adviseren door raden of commissies van specialisten op verschillende beleidsterreinen. De gemeente kan zo toetsen of het beleid dat Hengelo uitvoert, moet worden bijgesteld. Maar ook om toekomstig beleid af te stemmen.

De adviesraad Sociaal Domein geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het college van B en W over het gemeentelijk beleid in het sociaal domein: maatschappelijke ondersteuning, werk & inkomen en jeugd. 

Adviesraad sociaal domein

De cliëntenraad is er voor inwoners met een laag inkomen of gebruikers van Wmo voorzieningen. De Cliëntenraad Minima en Wmo Hengelo adviseert het college van burgemeester en wethouders van Hengelo over de kwaliteit van dienstverlening bij de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015, de Participatiewet en het armoedebeleid.

Clientenraad Minima en Wmo

De Erfgoedcommissie geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het college van B en W en adviseert particulieren bij aanvragen voor een omgevingsvergunning voor o.a. restauraties. De commissie werkt mee aan het opzetten van het monumentenbeleid en ontwikkelt en organiseert samen met de gemeente allerlei activiteiten op het gebied van erfgoed.

Meer info: Erfgoedcommissie Hengelo

Gemeente Hengelo
Zoek Sluit
Menu
Sluit
Menu