10G201654 - Lange Wemen en Stadskantoor; voortgang en doorstart

Per 1 maart 2010 is de samenwerkingsovereenkomst tussen gemeente, Welbions, Nederlands Duits Winkelfonds (NDW, eigenaar winkelcentrum en parkeergarage), projectontwikkelaar IPMMC en Giesbers Bouw Arnhem ontbonden. De gemeente heeft toen deze samenwerkingovereenkomst opgezegd omdat de achterliggende organisatie van IPMMC niet per uiterlijk 1 maart 2010 haar goedkeuring aan de diverse overeenkomsten heeft gegeven vanwege met name de risico’s van de openbare ondergrondse parkeergarage.

Vanaf juni 2010 hebben gemeente, Welbions en NDW verder nagedacht over een mogelijke en (financieel) haalbare doorstart van het project Lange Wemen.

Gemeente, Welbions en NDW zijn het er nog steeds over eens dat de ontwikkeling van Lange Wemen een noodzakelijke ontwikkeling is voor de toekomst van de binnenstad van Hengelo.

Partijen zijn er in geslaagd afspraken te maken over de doorstart van Lange Wemen waarbij:

Gemeente het nieuwe stadskantoor zelfstandig ontwikkeld;

  • NDW aan projectontwikkelaar IPMMC heeft gevraagd voor haar het winkelcentrum en parkeergarage Thiemsbrug aan te passen en uit te breiden;
  • Welbions aan projectontwikkelaar IPMMC heeft gevraagd voor haar woningen boven het winkelcentrum en horecaplein te ontwikkelen;
  • Fam. Ebenau aan projectontwikkelaar IPMMC heeft gevraagd voor hen horecaruimtes aan het Burgmeester Jansenplein te ontwikkelen;
  • Gemeente de inrichting van de openbare ruimte organiseert;
  • De hele ontwikkeling past binnen de kwalitatieve kaders van de vastgestelde nota van uitgangpunten Lange Wemen.

Het nu voorliggende plan is een kwalitatief goed plan, minder grootstedelijk (minder hoog en geen woontoren) en past binnen de maat en schaal van Hengelo. Het plan past binnen de kaders van de door de raad vastgestelde nota van uitgangspunten.

Het bestaande winkelcentrum en parkeergarage Thiemsbrug wordt nu meteen meeontwikkeld in tegenstelling tot de (ontbonden) contractuele afspraken bij het raadsbesluit van november 2009. Toen was afgesproken dat de realisatiebeslissing over die fase pas rond 2012/2013 zou worden genomen.

Gemeente heeft met IPMMC afspraken gemaakt onder welke voorwaarden zij de ontwikkeling voor NDW, Welbions en de fam. Ebenau kunnen en mogen realiseren. Deze afspraken worden, indien de raad daarmee instemt, later uitgewerkt in contracten.

Ook heeft gemeente met Welbions afspraken gemaakt over de gebouwen van Welbions aan de Deldenerstraat.

De gemeente heeft voor de doorstart van Lange Wemen een nieuwe begroting en grondexploitatie gemaakt en deze past binnen de financiële kaders die in november 2009 door de raad zijn vastgesteld.

Voor deze doorstart zijn de gemeentelijke planontwikkelingkosten begroot op € 835.000,- waarvoor nu krediet wordt gevraagd aan de gemeenteraad.

Na positieve besluitvorming door de raad kan met uitwerking van de contracten en plannen begonnen worden. De gemeente kent twee rollen, de gemeente als grondexploitant en de gemeente als opstalontwikkelaar van het stadskantoor.

Gemeente als grondexploitant.

Op basis van de gemaakte afsprakenlijst gemeente – IPMMC wordt een realisatieovereenkomst gemaakt. Deze moet uiterlijk in maart 2011 gereed zijn, in april door het college worden behandeld en na goedkeuring kan dan in april 2011 ook de ondertekening plaatsvinden.

De uitwerking van de plannen bestaat in hoofdlijnen uit:

  • het stedenbouwkundig plan
  • het (ontwerp) bestemmingplan
  • het inrichtingplan openbare ruimte
  • de civiele ontwerpen
  • het voorbereiden van de sloop

Daarnaast heeft gemeente een belangrijke coördinerende rol in de afstemming tussen de plannen en de omliggende omgeving, zoals ondernemers en bewoners rond het plangebied. Ook de bereikbaarheid van de stad tijdens het realisatietraject moet zo goed mogelijk worden georganiseerd waarbij het al wel duidelijk is dat zo een fysieke ingreep in de stad wel gepaard gaat met enige overlast.

Gemeente als opstalontwikkelaar stadskantoor.

De gemeente heeft niet de expertise in huis om zelf het bouwmanagement te voeren van de opstal¬ontwikkeling van het nieuwe stadskantoor. In de "oude" situatie zou IPMMC als opstalontwikkelaar van de "Vlek Stadskantoor" ook het bouwmanagement van het nieuwe stadskantoor verzorgen. Voor de ontwikkeling van het stadskantoor is geen projectontwikkelaar meer nodig. Daarom zal de gemeente nu zelf een bouwprojectmanager moeten aantrekken. Dit zal gebeuren door middel van een (Europese) aanbesteding.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?