10G201887 - Vaststelling bestemmingsplan Deurningerstraat/Schaepmanstraat

De raad wordt voorgesteld in te stemmen met de behandeling van de zienswijzen en het bestemmingsplan Deurningerstraat - Dr. Schaepmanstraat gewijzigd vast te stellen. Het plan maakt de realisatie van een  appartementencomplex voor begeleid wonen van ciënten van de stichting RIBW (Regionaal Instituut voor
Begeleid Wonen) mogelijk. Tegen het ontwerpbestemmingsplan zijn vier zienswijzen ingediend.
Iets over de zienswijzen. Omdat het kostenverhaal anderszins verzekerd is, is het vaststellen van een exploitatieplan niet nodig. Na besluitvorming in de gemeenteraad zal het vaststellingsbesluit onverwijld worden toegezonden aan de inspecteur van VROM en Gedeputeerde Staten van Overijssel. Vervolgens zal het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan gedurende zes weken ter inzage worden gelegd. Tijdens deze termijn is beroep door belanghebbenden mogelijk bij de Raad van State.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?