382188 - Verordening op het recht van onderzoek van de gemeenteraad

Aanleiding en inhoud van het besluit:

Met de inwerkingtreding van de Wet dualisering gemeentebestuur op 7 maart 2002 werd het recht van onderzoek van de gemeenteraad geïntroduceerd, ook bekend als de ‘raadsenquête’. Dit recht vindt zijn grondslag in de artikelen 155a tot en met 155f van de Gemeentewet. Het onderzoek dient zich te richten op (een onderdeel van) het collegebeleid c.q. de wijze waarop het college van burgemeester en wethouders, dan wel de burgemeester (een of meer van) zijn bevoegdheden heeft uitgeoefend. De gemeenteraad kan dus niet provinciaal beleid of rijksbeleid onderzoeken, maar kan de aandacht wel richten op de wijze waarop het college uitvoering heeft gegeven aan medebewindbevoegdheden. Het recht van onderzoek dient, voordat daartoe kan worden besloten, nader te worden gereglementeerd door de gemeenteraad.

De gemeente Hengelo heeft nog geen verordening met betrekking tot het recht van onderzoek. Om de gemeenteraad de hem bij de Wet dualisering gemeentebestuur toegekende bevoegdheid voor een dergelijk onderzoek terstond ter beschikking te laten hebben op het moment dat zulks gewenst is, achten wij het wenselijk daartoe thans een verordening vast te stellen. Wij hebben daarvoor een voorstel opgemaakt dat u hieronder aantreft. Omdat, zoals gemeld, voordat tot enige raadsenquête kan worden besloten, er op grond van de Gemeentewet eerst een verordening met betrekking tot dergelijke onderzoeken door de gemeenteraad moet zijn vastgesteld, krijgt de gemeenteraad met het vaststellen van de verordening er de facto een extra instrument bij om zijn taak te kunnen uitoefenen, hetgeen meer invulling geeft aan de duale verhoudingen binnen het gemeentebestuur.

Naast de regels die bij wet bepaald zijn, hebben wij gemeend in de verordening nadere regels te moeten stellen over onder meer:
• de vergaderorde van de onderzoekscommissie;
• de verslaglegging;
• het openbaar maken van de bevindingen van de onderzoekscommissie.

Daarbij is een toelichting op de verordening opgesteld.

Wij stellen de gemeenteraad voor de Verordening op het recht van onderzoek 2011 en de toelichting daarop vast te stellen.

Pro Hengelo
Namens deze,


J.T.J. Heijstek

Bijlagen:  Verordening op het recht van onderzoek 2011
   Toelichting

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?