12G201936 - Winkeltijdenverordening Hengelo 2013

De Verordening Winkeltijden Hengelo is door de raad vastgesteld in 2005. In de verordening zijn de beleidsuitgangspunten voor het koopzondagenbeleid opgenomen, de richtlijnen voor het aanwijzen van koopzondagen en individuele vrijstellingen van de winkeltijdenwet.
Uit de praktijk van de afgelopen jaren is gebleken dat er een aantal zaken in de verordening gewijzigd moet worden. Dit zijn de criteria voor de vaststelling van de koopzondagen, de openingsmogelijkheden voor avondwinkels en ontheffingen voor bijzondere gelegenheden op de zon- en feestdagen.
Het college heeft het ontwerp van de Winkeltijdenverordening Hengelo 2013 van 14 november tot en met 27 december 2012 ter inzage gelegd. Hierop zijn geen reacties ontvangen.

Indien uw raad een positief besluit neemt over de voorliggende verordening kan het college meer koopzondagen vast stellen, dan onder het huidige regime mogelijk is. Gelet op duidelijkheid richting ondernemers is door het college het principebesluit genomen om vrijstelling te verlenen voor de koopzondagen voor 2013. Na behandeling in uw gemeenteraad van de nieuwe verordening zal het college op basis van de dan vigerende verordening de overige koopzondagen voor 2013 definitief vast stellen.
De extra koopzondagen die mogelijk worden middels een ontheffing op basis van artikel 10 lid 1 van de Winkeltijdenverordening Hengelo 2013 worden pas definitief toegewezen indien ondernemers daartoe een expliciet verzoek om ontheffing (incl. aanvraag evenementenvergunning) indienen bij het college.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?