1008563 - Vastgesteld bestemmingsplan Herziening Westermaat Plein, Fase III


Bauhaus wil een bouwmarkt met tuincentrum realiseren op het Westermaat Plein Fase III. Het perceel laat deze functie in het huidige bestemmingsplan Bedrijventerrein Westermaat in principe toe, maar het bouwplan past niet geheel in het daarvoor bestemde bouwblok.
Voor de locatie is in 2009 een bouwvergunning voor het oprichten van een bedrijfspand ten behoeve van detailhandel verleend. Deze ontwikkeling gaat niet door en het perceel ligt al een tijd braak. Door het realiseren van de Bauhaus vestiging op de deze locatie wordt de ontwikkeling van Westermaat Plein afgerond. In het nieuwe bestemmingsplan wordt het bouwvlak aangepast en het maximaal toegestane aantal vierkante meters perifere detailhandel vastgelegd. Op deze manier ontstaat er geen strijdigheid met het recent geactualiseerde detailhandelsbeleid. Het aantal toegestane vierkante meters perifere detailhandel zal hierdoor afnemen ten opzichte van de eerder toegestane detailhandelsontwikkeling.

Het ontwerp bestemmingsplan Herziening Westermaat Plein, fase III heeft van 20 november 2013 tot en met 31 december 2013 ter inzage gelegen. Binnen deze termijn zijn 7 zienswijzen ingediend. In de “Nota zienswijzen ontwerp bestemmingsplan en ontwerp omgevingsvergunning Herziening Westermaat Plein, fase III met toepassing van de coördinatieregeling” is de inhoud van de zienswijzen samengevat en beantwoord. Naar aanleiding van de ingediende zienswijzen wordt voorgesteld het ontwerp bestemmingsplan Herziening Westermaat Plein, fase III op enkele punten te wijzigen.
De wijzigingen zijn opgenomen in de “Staat van wijzigingen bestemmingsplan Herziening Westermaat Plein, fase III”.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?