Omgevingsvisie

Omgevingsvisie

Waar bent u naar op zoek?
Veel gezocht
veel gezocht item 1
Terug

1 januari

Stand van zaken omgevingsvisie Binnenstad/Hart van Zuid

Op dit moment wordt er gewerkt aan de tweede fase van de omgevingsvisie voor Hengelo; de omgevingsvisie binnenstad en Hart van Zuid. Graag informeren we u over de tussenstand van dit proces.

Op dit moment wordt er gewerkt aan de tweede fase van de omgevingsvisie voor Hengelo; de omgevingsvisie binnenstad en Hart van Zuid. Graag informeren we u over de tussenstand van dit proces.

De Voorraadkast

We hebben als gemeente de afgelopen jaren natuurlijk al op tal van thema’s en in het visiegebied hard gewerkt aan het ontwikkelen van beleid. Denk bijvoorbeeld aan de Woonagenda 2021-2030, het Handboek Aantrekkelijke Binnenstad of Ontwikkelkaart voor Hart van Zuid. Daarnaast hebben we samen met onze buurgemeenten en partners onze ambities bepaald voor de ontwikkeling van de regio Twente.

Met de ontwikkeling van de Omgevingsvisie gaan we niet ineens andere keuzes maken. We bouwen vooral voort op onze ingezette koers. Om inzichtelijk te maken ‘wat we al op de plank hebben liggen’ hebben we de zogenaamde voorraadkast gemaakt.

Ten opzichte van ons bestaande beleid heeft de Omgevingsvisie wat ons betreft de volgende drie

functies:

 • Verankeren: Onze (bestaande) ambities dienen als uitgangspunt en al onze actuele beleidskeuzes nemen we op in de visie zodat deze ook input vormen voor de gehele beleidscyclus zoals onder de Omgevingswet bedoeld.
 • Vertalen: Met de Omgevingsvisie leggen we, waar nodig of gewenste, de verbanden tussen al ons (actuele) thematische/sectorale beleid en gebiedsgericht beleid. Dit is een van de centrale doelen van de visie: een samenhangende en integrale benadering van de fysieke leefomgeving. Daarnaast maken we waar nodig een ruimtelijke vertaling van thematisch en sectoraal beleid.
 • Verbeteren: Ten derde, we verbeteren het bestaande beleid waar nodig of gewenst. Het kan dan gaan om het beleid op een aantal aspecten aan te vullen, aan te scherpen en/of nieuwe thema’s toe te voegen die tot nu toe nog niet of onvoldoende aandacht hebben gekregen.

Het Kader

Het opstellen van de omgevingsvisie doen we niet alleen, maar samen met onze partners en bewoners.

In februari en maart 2021 hebben we met (een aantal van) onze partners gesproken over de Binnenstad en/of Hart van Zuid. Wat speelt er nu eigenlijk in dit gebied? De resultaten van deze gesprekken hebben, samen met actuele trends en reeds vastgestelde beleidskeuzes, geleid tot negen verhaallijnen die zijn uitgewerkt in het Kader voor de Omgevingsvisie Binnenstad en Hart van Zuid Hengelo.

Kader

Het Kader is begin juni vastgesteld door de gemeenteraad. Het Kader geeft als het ware het

speelveld aan waarbinnen, de omgevingsvisie kan worden opgesteld. De volgende hoofdvragen

staan in het kader centraal:

 • Wat zijn onze (bestaande) ambities en actuele beleidskeuzes?
 • Waar willen we het in de omgevingsvisie over gaan hebben (de agenda)?
 • Hoe gaan we het gesprek met onze partners en de samenleving in de volgende stappen organiseren? 

Visievorming

Op basis van de verhaallijnen in het Kader hebben gesprekken plaatsgevonden.

Eerste idee

Voor de zomer 2021 hebben we de verschillende verhaallijnen besproken met collega’s uit onze interne organisatie. Dit heeft geleid tot een eerste idee voor de uitwerking van de verschillende verhaallijnen.

Kernboodschappen

Na de zomer hebben we per verhaallijn de eerste ideeën uitgewerkt in posters die de leidraad vormden voor gesprekken met onze partners tijdens een miniconferentie op 22 september en de eerste twee weken van oktober 2021.

Infographic omgevingsvisie Binnenstad/Hart van Zuid

Strategische visie

Hengelo in de hightech regio

De ambities van de stad zijn groot, en noodzakelijk om de huidige kwaliteit van leven op lange termijn op peil te houden. Voor de sociaaleconomische ontwikkeling van de stad is heel logisch om in te zetten op de high tech sector en de maakindustrie. Dat past immers bij de ontwikkelingsgeschiedenis van Hengelo en het huidige economische profiel en potentieel. De (toekomstige) economie draait steeds meer om kenniscentra. En juist de combinatie met de maakindustrie maakt Twente kansrijk. In 2040 willen we als regio Twente behoren tot de top 3 technologische regio’s.

De groei als top technologische regio gaat niet vanzelf. Een van de grote opgaven daarbij is om ook op lange termijn een voldoende, goed opgeleide en ondernemende beroepsbevolking te houden. Willen we deze ambities waarmaken dan is het noodzakelijk om mensen aan te trekken die in de high tech sector kunnen werken. (Jonge) mensen die bij bedrijven aan de slag kunnen of zelf een onderneming (start up) beginnen en zo een bijdrage leveren aan de positie als high tech regio.  We willen nieuw talent aantrekken en binden aan onze stad en regio.

Prioriteit in onze ambities is het laten groeien van de beroepsbevolking. Het vasthouden en aantrekken van kenniswerkers, creatieve werkers, jongeren en vakmensen die onze economie en stad een nieuwe impuls kunnen geven.  Om dat te realiseren zetten we in op het creeren van een voor hen zo aantrekkelijk mogelijk woon- en leefklimaat. Dat betekent het bieden van de juiste hoeveelheid en type woningen, een goede bereikbaarheid en een bruisend voorzieningenniveau voor cultuur, uitgaan, sporten, onderwijs en winkelen. De interessante banen zijn er wel. Door het ideale woon- en leefmilieu te creeren kunnen we hen ook langdurig aan onze stad en regio binden en voorkomen dat ze elders hun talenten gaan inzetten.

Om de ambities van Hengelo als onderdeel in de high tech regio te realiseren, zetten we in op twee speerpunten:

 1. Een stedelijke schaalsprong:

Het aantal inwoners van Hengelo is al jaren stabiel op circa 81.000 inwoners. Om de ambities te realiseren is een echte schaalsprong nodig in het aantal inwoners. Niet alleen om de beroepsbevolking te laten groeien die nodig is, maar ook de basis voor een hoogwaardig voorzieningenniveau te vergroten 

 1. Het versterken van de stedelijke cultuur in het hart van onze stad:

Er is structurele krapte op de arbeidsmarkt. Dat betekent dat werknemers kunnen kiezen waar ze gaan werken. Een aantrekkelijke woonomgeving is dan een van de doorslaggevende factoren in die keuze. Belangrijke trend hierbij is de opkomst van de ‘belevingseconomie’. Mensen van alle leeftijden, maar vooral jonge mensen, zoeken variatie en willen wat meemaken. ‘Verveling’ is een uitstervend begrip. En juist hierin kan de binnenstad van Hengelo met het station en Hart van Zuid een grote bijdrage leveren aan de ambities van de stad en regio. Wij hebben hier een goede uitgangspositie in. Onze culturele en cultuurhistorische basis is ijzersterk, zeker voor een stad van onze omvang, en past precies bij de belevingseconomie. In de context van onze regio Twente gaan we de concurrentie aan met de andere kenniscentra in ons land. Dat betekent dat we gaan inzetten op het doorontwikkelen van een dynamische stedelijke cultuur in het hart van de stad.

Met een dynamische stedelijke cultuur bedoelen we een bruisend, inspirerend, levendig en verrassend stedelijk leefmilieu waarin wonen, werken, ontmoeten, ontspanning, verblijven en leren in een bruisende mix aanwezig is. Meer concreet hanteren we de volgende zes principes bij het ontwikkelen van de dynamische stedelijke cultuur in het hart van Hengelo:

 1. Variatie: Zo groot mogelijke diversiteit aan functies
 2. Dichtheid: Hoge dichtheid passend bij Hengelo
 3. Innovatie: Ruimte voor nieuw initiatief en experiment
 4. Verbonden: Optimale verbindingen met andere regio’s
 5. Mensgericht Hoogwaardig publiek domein: gezond, veilig, inclusief
 6. Gelaagdheid: Beleefbaar erfgoed gericht op de toekomst

Kruisbestuiving

De binnenstad, Hart van Zuid en stationsomgeving kunnen hier elk vanuit hun eigen kwaliteiten een grote bijdrage aan leveren de stedelijke schaalsprong en het verhogen de stedelijke cultuur. Niet alleen met een hoogwaardig voorzieningenniveau maar ook het bieden van aantrekkelijke stedelijke woonmilieus. Om de ambities daadwerkelijk te kunnen realiseren is het noodzakelijk om de drie gebieden ook echt meer als één geheel te gaan zien en als zodanig te gaan ontwikkelen. De onderlinge kruisbestuiving is cruciaal om voldoende variatie, dynamiek, kwaliteit en levendigheid te creëren die past bij het beoogde stedelijke leefmilieu. Alleen gezamenlijk hebben de binnenstad, Hart van Zuid en de stationsomgeving de potentie om het bruisende woon- en leefklimaat te laten ontstaan dat nodig is om de beoogde doelgroepen ook daadwerkelijk aan te trekken.Bovendien vormen de drie gebieden gezamenlijk het historische hart van Hengelo waar de stad haar oorsprong en identiteit aan ontleent.

De magneet van Hengelo

Zowel in Hart van Zuid als de binnenstad en stationsomgeving zijn diverse stedelijke voorzieningen aanwezig. Alleen ontbreekt een sterke onderlinge relatie waardoor ze nu (deels) op zichzelf functioneren. Het doel is om voorzieningen en deelmilieus beter met elkaar te verbinden en van elkaar te laten profiteren. Hierdoor kan kruisbestuiving ontstaan. Dat kan o.a. bestaan uit:

 • Onderlinge uitwisseling van bezoekers vanuit de stad en regio
 • Onderlinge uitwisseling van bewoners als potentiele bezoekers
 • Het ontwikkelen van nieuwe, verrassende samenwerkingsverbanden

Om deze kruisbestuiving optimaal te stimuleren en faciliteren gaan we de regionale en stedelijke voorzieningen (hotspots) in de binnenstad, stationsomgeving en Hart van Zuid zo goed mogelijk ruimtelijk met elkaar verbinden tot een centrale en dynamische stadsas. Een samenhangend geheel dat primair is gericht op publiek en waar alle stedelijke voorzieningen aan gekoppeld zijn.

 

Hotspots   Hotspots verbonden Dynamische stadsas   

Het laatste nieuws ontvangen?

Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie >
Gemeente Hengelo
nl
Zoek Sluit
Menu
Sluit
Menu