Hoe werkt de raad?

De vergaderingen in Hengelo zijn opgedeeld in raadsvergaderingen en de politieke markt. In Hengelo vergadert de gemeenteraad in principe om de twee weken. De dinsdag en de woensdag zijn de vaste vergaderavonden. De vergaderingen vinden plaats in het Stadhuis van Hengelo.

De vergaderingen zijn opgedeeld in raadsvergaderingen en de politieke markt, de werkwijze hiervan zijn vastgelegd in het “Reglement van Orde”. Hoe dit werkt leest u hieronder.

De raadsvergaderingen vinden in principe om de twee weken plaats. Tijdens de raadsvergadering neemt de gemeenteraad  besluiten. Inspreken is niet mogelijk bij een raadsvergadering. De vergaderingen zijn wel openbaar en vrij toegankelijk. U bent van harte welkom.

Bekijk de vergaderingen

Niet in de mogelijkheid om te komen? Luister live mee

Bekijk wat de gemeenteraad van Hengelo heeft besloten.

Besluitenlijsten gemeenteraad

Op dinsdag komen de raadsleden bij elkaar tijdens een politieke markt. De sessies op een Politieke Markt zijn ter voorbereiding op besluitvorming in de Raadsvergadering. Er wordt een programma gemaakt voor de politieke markt met meerdere onderwerpen op verschillende tijden. Er zijn dus meerdere sessies op één avond; naast elkaar maar ook achter elkaar.

Bekijk de vergaderingen

Meepraten?

Inwoners, verenigingen, bedrijven en instellingen zijn van harte welkom bij deze sessies. Laat u informeren of kom meepraten tijdens een informatieve sessie, ook inspreken bij een meningsvormende of consulterende sessie is mogelijk. Tijdens de politieke markt is een raadslid voorzitter van de sessies. Er is een begin- en een eindtijd, zodat u weet wanneer het onderwerp geagendeerd staat.

Meer informatie over meepraten of inspreken bij de politieke markt vindt u bij? Praat mee met de raad.

Elk raadslid kan vragen stellen aan het college van burgemeester en wethouders. Dit kan mondeling tijdens het vragenkwartier in de raadsvergadering maar een raadslid kan ook schriftelijk vragen stellen.

Schriftelijke vragen van de gemeenteraad

Alle raadsvergaderingen zijn live te volgen. Vergaderingen en verslagen hiervan zijn ook achteraf te raadplegen. Op ieder gewenst moment kan de vergadering worden afgespeeld. 

Live volgen of terugluisteren?

De gemeente Hengelo voert beleid op heel veel verschillende terreinen. Beleid waar vaak veel geld mee is gemoeid en veel mensen direct of indirect mee te maken krijgen. Daarom moet goed worden gecontroleerd of het beleid daadwerkelijk het gewenste effect heeft. En of de uitgaven die daaraan zijn gekoppeld op de juiste manier worden besteed. Dit is een taak van de Rekenkamercommissie.

Deze onafhankelijke commissie maakt voor zowel inwoners van Hengelo als voor de gemeenteraad zichtbaar op welke manier de gemeente haar beleid heeft uitgevoerd. Door onderzoek te doen wil deze commissie duidelijkheid verschaffen over de doeltreffendheid, doelmatigheid en de rechtmatigheid van het gevoerde beleid. De commissie ondersteunt dus de gemeenteraad in zijn controlerende taak. De commissie is zelfstandig in de keuze van onderzoeksonderwerpen en heeft voor de uitvoering een door de gemeenteraad toegekend budget.

De Rekenkamercommissie Hengelo bestaat uit 3 externe leden en 3 interne leden:

Externe leden (incl. rooster van aftreden)

 • Louis Rings, voorzitter van de Rekenkamercommissie Hengelo. 30 januari 2022, mogelijk herbenoembaar
 • Diet Schartman. 2 oktober 2024.
 • Anne-Linde Oldenhof. 9 juli 2025, mogelijk herbenoembaar.

Nevenfuncties externe leden

Interne leden

 • Jacqueline Freriksen (BurgerBelangen)
 • Sander Janssen (VVD)
 • Frank Peters (ProHengelo) 

Dr. Mirjan Oude Vrielink is als onderzoeker in dienst voor de rekenkamercommissie. Coen Hartendorp is secretaris van de rekenkamercommissie.

De Rekenkamercommissie Hengelo start met een onderzoek naar de omgang met Hengelose burgerinitiatieven. 

Het onderzoek wordt uitgevoerd door dr. M.J. Oude Vrielink, onderzoekster van de rekenkamer-commissie Hengelo. De Rekenkamercommissie wil het onderzoek in december 2020 afronden en aan de gemeenteraad aanbieden.


Onderstaand treft u een overzicht aan van de uitgevoerde onderzoeken.

Onderzoeken uit de periode 2008 – 2015 zijn op te vragen via de secretaris van de rekenkamercommissie:

 • Een rapport over meldingen in de openbare ruimte - Een onderzoek naar de afhandeling van meldingen door de gemeente Hengelo (februari 2014)
 • Een quickscan kwaliteit kredietvoorstellen - Een rapport over de kwaliteit van kredietvoorstellen in Hengelo (september 2013)
 • Een rapport over doel- en doelgroepbereiking van subsidies in Hengelo Een onderzoek naar doel- en doelgroepenbereik subsidies door de gemeente Hengelo (december 2012)
 • De evaluatie van de eerste periode van de Rekenkamercommissie Hengelo (februari 2012)
 • Het onderzoek Beleefd aanbevolen en dan? Rapporten van derden of effectiviteit onderzocht (april 2011)
 • Een onderzoek naar de doeltreffend- en doelmatigheid van inspraakavonden in de gemeente Hengelo (februari 2010)
 • Het onderzoek 'Wie aan de weg timmert veroorzaakt overlast' Een onderzoek naar de effectiviteit van het afzettings- en opbrekingsbeleid van de gemeente Hengelo (januari 2010)
 • Het onderzoek 'Werken aan samenwerking' Een onderzoek naar de relatie tussen de gemeente Hengelo en haar verbonden partijen (september 2008)
 • Een evaluatie naar Integraal Wijkgericht werken in Hengelo (januari 2008)

De rekenkamercommissie voorziet de gemeenteraad van bevindingen, conclusies en aanbevelingen op basis van onderzoek. In die onderzoeken kijkt de commissie terug naar het verleden, met als nadrukkelijke bedoeling daar lering uit te trekken voor de toekomst. Gedurende het hele jaar verzamelt de rekenkamercommissie mogelijke onderwerpen voor onderzoek. Dit doet zij door zelf de vinger aan de pols te houden over wat er speelt binnen de gemeente. Maar de commissie vraagt ook aan raadsfracties en raadsleden om suggesties te doen voor onderzoek.

AVG

De rekenkamercommissie houdt zich aan de AVG en heeft daartoe een privacyverklaring en een register van verwerkingen.

Wilt u contact opnemen met de Rekenkamercommissie? Heeft u een vraag over een uitgevoerd onderzoek? Of wilt u een suggestie voor onderzoek doen?

Dan kunt u een e-mail sturen naar de secretaris, Coen Hartendorp via gemeente@hengelo.nl. U kunt ook bellen naar 14 074.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie >
Gemeente Hengelo
nl
en de
Zoek Sluit
Menu
Sluit
Menu