Ter inzage

Voordat beleid wordt vastgesteld kan het ter inzage liggen. Als dat het geval is, dan vindt u dat op deze pagina.

Het college van B en W heeft op 31 augustus 2021 besloten het ontwerp Transitievisie Warmte voor inzage vrij te geven. Elke gemeente moet voor eind 2021 in een Transitievisie Warmte aangeven hoe de gemeente van het aardgas af gaat. Dit is afgesproken in het landelijk Klimaatakkoord. Vanaf 2050 gebruiken we in Nederland geen aardgas meer om gebouwen te verwarmen, te koken of om te douchen. De Hengelose visie hoe dat doel te bereiken is vastgelegd in de ontwerp Transitievisie Warmte.

Inzien en zienswijzen

U kunt het ontwerp van 15 september tot en met 26 oktober 2021 inzien. Tijdens de inzagetermijn kunt u schriftelijk zienswijzen indienen bij het college van B en W. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Remko Cremers of Bas Leferink.

Ontwerp Transitievisie Warmte

Het college van B en W heeft op 7 september 2021 het voorlopig ontwerp van het Omgevingsprogramma Nieuwe Energie 2021-2030 vastgesteld. Hierin staat waar in Hengelo binnen de zoekgebieden grootschalige elektriciteit opgewekt kan worden via zon en wind. Ook staat hierin hoe het college invulling geeft aan de doelstelling voor 2030 uit het programma Nieuwe Energie Hengelo 2017-2021 en de bijdrage van Hengelo aan de Regionale Energie Strategie Twente.

In het voorlopig ontwerp staat beschreven hoe en waar Hengelo duurzame energie wil opwekken in 2030. Ook zijn er uitgangspunten opgenomen waar energieprojecten aan moeten voldoen en hoe de samenleving daarbij betrokken wordt. Het omgevingsprogramma bestaat uit:

  • Ruimtelijke en maatschappelijke afwegingskaders. Dit zijn spelregels hoe de opwek van duurzame energie gerealiseerd moet worden en waar initiatieven aan moeten voldoen. Een kaart met zoeklocaties (zoneringskaart), een zonneladder en participatiewaaier maken hier deel van uit.
  • Een stimuleringsplan zon op dak, parkeerplaats en op gevel.
  • Een uitvoeringsprogramma, waarin staat hoe de duurzame opwek gerealiseerd gaat worden en waarin de randvoorwaarden voor initiatiefnemers concreet worden gemaakt.

Inzien en zienswijzen

U kunt het voorlopig ontwerp Omgevingsprogramma Nieuwe Energie inzien van 15 september tot en met 26 oktober 2021. Tijdens de inzagetermijn kunt u schriftelijk zienswijzen indienen bij het college van B en W. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ineke Nijhuis of Sander Schilstra. De gemeente organiseert in oktober een energiemarkt om u te informeren en met u in gesprek te gaan.

Het college van B en W heeft op 7 september 2021 de subsidieregeling Z-route (Zelfredzaamheidsroute) in concept vastgesteld. Op 1 januari 2022 wordt de nieuwe Wet inburgering van kracht. De gemeente moet zorgen voor een aanbod op drie leerroutes onder meer voor de Z-route. In de regeling worden de wensen en eisen voor het taalonderwijs in deze Z-route beschreven.

Inzien en zienswijzen

U kunt de subsidieregeling Z-route van 15 september tot en met 12 oktober 2021 inzien. Tijdens de inzagetermijn kunt u schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen bij het college van B en W. Voor meer informatie of het mondeling indienen van zienswijzen kunt u contact opnemen met Joke Grooters.

De burgemeester heeft op 24 augustus 2021 de concept beleidsregels voor toepassing van artikel 2:86 Algemene Plaatselijke Verordening (APV) vastgesteld. In artikel 2:86 APV is geregeld dat de burgemeester de bevoegdheid heeft om, ter voorkoming van (verdere) openbare ordeverstoringen, een gebiedsontzegging kan opleggen in eerste instantie voor de duur van ten hoogste 24 uur en bij herhaling voor de duur van ten hoogste acht weken. In deze concept beleidsregels staat vermeld hoe de burgemeester daar tijdens evenementen en horecanachten in de binnenstad uitvoering aan geeft. De politie is namens de burgemeester bevoegd tot het feitelijk opleggen van een gebiedsontzegging.

Inzien en zienswijzen

U kunt de concept beleidsregels van 1 september tot en met 12 oktober 2021 inzien. Tijdens de inzagetermijn kunt u schriftelijk zienswijzen indienen bij de burgemeester. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Bas Leferink of Lyan Davina.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie >
Gemeente Hengelo
nl
en de
Zoek Sluit
Menu
Sluit
Menu