Ter inzage

Voordat beleid wordt vastgesteld kan het ter inzage liggen. Als dat het geval is, dan vindt u dat op deze pagina.

Het college van B en W heeft op 14 december 2021 de concept Beleidsregels bijzondere bijstand 2022 vastgesteld. In deze beleidsregels staat wanneer men in aanmerking komt voor bijzondere bijstand voor noodzakelijke kosten die voortvloeien uit bijzondere omstandigheden. Het huidige beleid is gebundeld in deze beleidsregels en toekenningsbedragen zijn geactualiseerd.

Inzien en zienswijzen

U kunt de concept beleidsregels van 12 januari tot en met 22 februari 2022 inzien. Tijdens de inzagetermijn kunt u schriftelijk of mondeling uw zienswijze indienen bij het college van B en W. Voor het mondeling indienen van zienswijzen en meer informatie kunt u contact opnemen met Inez Lantink.  

Concept Beleidsregels bijzondere bijstand 2022 bekijken 

 

Omdat de criteria uit de geldende welstandsnota niet passend zijn voor de ontwikkeling die in het gebied De Appendage wordt nagestreefd, is voor de herontwikkeling van het gebied een separaat beeldkwaliteitplan opgesteld. Uitgangspunt voor deze ontwikkeling is bebouwing met een 'stoere' uitstraling die past bij de industriële sfeer die hier wordt nagestreefd. Na vaststelling zal het beeldkwaliteitplan in plaats komen van toetsingscriteria uit de Welstandsnota en gebruikt worden als toetsingskader voor de ingediende bouwplannen.

Inzien en inspraak

U kunt het ontwerp beeldkwaliteitplan van 15 december 2021 tot en met 25 januari 2022 inzien. Tijdens de inzagetermijn kunnen inwoners en belanghebbenden schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen bij het college van B en W o.v.v. zaaknummer 3343967. Voor het mondeling indienen van zienswijzen kunt u contact opnemen met Niels van Benthem.

Ontwerp beeldkwaliteitplan bekijken

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie >
Gemeente Hengelo
nl
en de
Zoek Sluit
Menu
Sluit
Menu