Ter inzage

Voordat beleid wordt vastgesteld kan het ter inzage liggen. Als dat het geval is, dan vindt u dat op deze pagina.

Het college van B en W heeft op 2 maart 2021 de concept Parkeernormennota 2021 Binnenstad - Hart van Zuid vastgesteld. In de binnenstad van Hengelo én in Hart van Zuid staan de komende jaren veel ontwikkelingen gepland zoals een compactere binnenstad waarin ruimte is voor meer woningen in bijvoorbeeld oude winkelpanden. In Hart van Zuid zijn grote plannen voor de ontwikkeling van woningbouw. Hierbij richten we ons voornamelijk op stedelijke doelgroepen met minder bezit van een eigen auto. Daarnaast is het belangrijk dat nieuwe ontwikkelingen duurzaam en klimaatbestendig worden uitgevoerd en een hoge ruimtelijke kwaliteit hebben.

Bekijk de concept parkeernormennota 2021 Binnenstad - Hart van Zuid

Al deze ontwikkelingen hebben ook invloed op parkeren. Daarom worden er nieuwe parkeernormen voor de gebieden binnenstad en Hart van Zuid voorgesteld. Parkeernormen worden gebruikt om te berekenen hoeveel parkeerruimte nodig is voor bijvoorbeeld wonen of een winkel. Deze normen gelden alleen bij (nieuwe) ontwikkelingen waarvoor een omgevingsvergunning nodig is.

Benieuwd wat dit betekent voor de binnenstad of Hart van Zuid? Dat leest u in de folders hieronder: 

Inzien en zienswijzen

U kunt de concept Parkeernormennota 2021 binnenstad - Hart van Zuid van 17 maart tot en met 3 mei 2021 inzien. Tijdens de inzagetermijn kunt u schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen bij het college van B en W onder vermelding van zaaknummer 3215146. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Iris Lansink.

Het college van B en W heeft op 2 maart 2021 de concept Beleidsregels terugvordering en invordering 2021 vastgesteld. Voor de terugvordering van verschillende uitkeringen van de gemeente zijn in 2004 regels gemaakt in de Beleidsnota terugvordering. Deze regels golden voor te veel en ten onrechte verstrekte uitkeringen, voor leningen van de bijstand en leningen aan zelfstandigen. De uitgangspunten van de terugvordering wijzigen niet. Wel zijn de beleidsregels opnieuw beschreven. De vernieuwde regels voldoen nu aan de eisen van het vernieuwde Bijstandsbesluit zelfstandigen, aan de eisen van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening en sluiten aan bij de regels van de beslagvrije voet met ingang van 01-01-2021.

Inzien en zienswijzen

U kunt de concept beleidsregels van 17 maart tot en met 27 april 2021 inzien. Tijdens de inzagetermijn kunt u schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen bij het college van B en W. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Richard Kotterik.

Het college van B en W maakt op grond van artikel 6.24 lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat zij op 4 maart 2021 een anterieure overeenkomst is aangegaan over de herziening van het ter plaatse vigerende bestemmingsplan. Deze overeenkomst heeft betrekking op het perceel aan de Eetgerinksweg (ongenummerd), kadastraal bekend gemeente Hengelo, sectie G, nummer 1492. Door deze overeenkomst is het niet meer nodig om een exploitatieplan vast te stellen en wordt de economische uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan gewaarborgd.

Inzien

U kunt de zakelijke beschrijving van de inhoud van deze overeenkomst van 24 maart tot en met 4 mei 2021 inzien. Tegen de gesloten overeenkomst en de zakelijke beschrijving kunt u geen zienswijze of bezwaarschrift indienen.

Het college van B en W heeft op 2 maart 2021 de volgende straatnamen vastgesteld, gewijzigd of ingetrokken:

  • Brouwerijstraat ingetrokken
  • Brouwerij vastgesteld voor het verlengde van de huidige Brouwerij
  • Dagpauwoog en Koolwitje vastgesteld met een gewijzigd beloop
  • IJsvogel ingetrokken
  • Koninginnepage ingetrokken
  • Loevestein vastgesteld voor het verlengde van de huidige Loevestein
  • Meijlinplein vastgesteld met een gewijzigd beloop
  • Mouterij ingetrokken op de oude locatie en opnieuw vastgesteld nabij het Meijlingplein

Inzien en bezwaar

U kunt de desbetreffende stukken van 10 maart tot en met 20 april 2021 inzien. Belanghebbenden kunnen binnen deze termijn bezwaar maken bij het college van B en W. 

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie >
Gemeente Hengelo
nl
en de
Zoek Sluit
Menu
Sluit
Menu