Ter inzage

Voordat beleid wordt vastgesteld kan het ter inzage liggen. Als dat het geval is, dan vindt u dat op deze pagina.

Het college van B en W heeft op 29 juni 2021 de concept Beleidsregel Schuldhulpverlening Hengelo 2021 vastgesteld. Het doel is dat inwoners met een bewindvoerder een compleet dossier aanleveren bij de aanvraag. Tevens wordt de beleidsregel aangepast aan de terminologie van de gewijzigde Wet gemeentelijke schuldhulpverlening. De verdere dienstverlening van de schuldhulpverlening wijzigt niet.

Inzien en zienswijzen

U kunt de concept Beleidsregel tot 31 augustus 2021 inzien. Tijdens de inzagetermijn kunt u schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen bij het college van B en W. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Melanie Hanrath of Richard Kotterik.

Concept Beleidsregel Schuldhulpverlening Hengelo 2021

Het college van B en W heeft op 29 juni 2021 de concept Beleidsregel Bijzondere bijstand voor kosten beschermingswind, mentorschap en curatele Hengelo 2021 vastgesteld. Het doel is dat voortaan het plan van aanpak wordt overlegd, zodat er beoordeeld kan worden in welke vorm de bijstand wordt verstrekt en onder welke voorwaarden. Voor inwoners met schulden streven we naar versnelling in het proces van schuldregelen. De basis van de bijzondere bijstand wijzigt niet.

Inzien en zienswijzen

U kunt de concept Beleidsregel tot 31 augustus 2021 inzien. Tijdens de inzagetermijn kunt u schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen bij het college van B en W. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Melanie Hanrath of Richard Kotterik.

Concept Beleidregel Bijzondere bijstand voor kosten beschermingswind, mentorschap en curatele Hengelo 2021

Hart van Zuid is volop in ontwikkeling. Samen met marktpartijen transformeren we het gebied naar een levendig en uniek stadsdeel, strategisch gelegen nabij de Hengelose binnenstad en het OV knooppunt van Twente. Hart van Zuid biedt de combinatie van wonen, werken, leren en ontmoeten met een goede bereikbaarheid. De historische kwaliteiten geven het gebied een eigen identiteit.

Onderdeel van het plan Hart van Zuid is de ontwikkeling van het Hart van Zuid Businessdistrict, op de plaats van de voormalige MTS. Het is de ambitie om dit gebied rondom het Centraal Station Twente te ontwikkelen tot hét centrum voor (internationaal) zakendoen in Twente, ter versterking van de economische structuur in Hengelo en de regio.

Voor deze plek is deze ambitie uitgewerkt in een concept nota van uitgangspunten. In deze concept nota staat het ruimtelijke en programmatische kader voor de verdere uitwerking van dit deelgebied.

Inzien en zienswijzen

U kunt de concept Nota van Uitgangspunten van 30 juni tot en met 10 augustus 2021 inzien. Tijdens de inzagetermijn kan eenieder schriftelijk of digitaal zienswijzen indienen bij de gemeenteraad o.v.v. zaaknummer 3261787.  Een digitale zienswijze kunt u uitsluitend kenbaar maken via www.hengelo.nl/rozienswijze.

Concept Nota van Uitgangspunten Businessdistrict

De zichtwal in Oele langs de A35 heeft nog een opening ter hoogte van de ondergrondse gasleiding. Deze opening zorgt ervoor dat de Grondbank die de wal heeft aangelegd en de gemeente Hengelo een geschil hebben. Een onafhankelijke Geschillencommissie heeft geadviseerd dat het gat in de grondwal met beplanting moet worden opgevuld. De Grondbank gaat de huidige opening bovendien verkleinen tot een breedte van 5 meter aan de voet. De afspraken om tot een afronding van de wal te komen worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst tussen de gemeente en de Grondbank.

Inzien en zienswijzen

Voordat deze overeenkomst definitief wordt aangegaan, wordt het concept van de overeenkomst, samen met het advies van de geschillencommissie, zes weken ter inzage gelegd. U kunt het concept van de vaststellingsovereenkomst en het definitieve rapport van de geschillencommissie van 30 juni tot en met 10 augustus 2021 inzien. Tijdens de inzagetermijn kunt u schriftelijk zienswijzen indienen bij het college van B & W onder vermelding van zaaknummer 3251519.

Vaststellingsovereenkomst

Rapport geschillencommissie

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie >
Gemeente Hengelo
nl
en de
Zoek Sluit
Menu
Sluit
Menu