Waar bent u naar op zoek?

Ter inzage

Voordat beleid wordt vastgesteld kan het ter inzage liggen. Als dat het geval is, dan vindt u dat op deze pagina.

Artikel 2:34, het zogeheten 'ondermijningsartikel', is met ingang van 18 november 2019 toegevoegd aan de Algemene plaatselijke verordening van Hengelo. De burgemeester heeft op 23 december 2019 de concept beleidsregel voor toepassing van artikel 2:34 APV vastgesteld. Op basis van dit artikel kan de burgemeester - in het belang van de openbare orde, veiligheid of gezondheid - de sluiting van een voor het publiek openstaand gebouw en bijbehorend erf bevelen.

Het doel van deze sluitingsbevoegdheid is om de openbare orde en veiligheid te herstellen door het weren en terugdringen van criminaliteit in en vanuit voor het publiek openstaande gebouwen en bijbehorende erven. Daarnaast kan met toepassing van de sluitingsbevoegdheid de bekendheid van het gebouw in het (criminele) circuit worden doorbroken. Een dergelijke sluiting betreft geen strafsanctie, maar is gericht op herstel van de juiste situatie. Een voor publiek openstaand gebouw kan worden gesloten in het geval van illegale kansspelen, heling en verboden wapenbezit. Daarnaast kunnen ook andere criminele activiteiten worden aangemerkt als op basis van andere feiten of omstandigheden gevaar bestaat dat het geopend blijven van het gebouw en bijbehorend erf ernstig gevaar oplevert voor de openbare orde, de veiligheid of gezondheid.

Inzien en zienswijzen

Concept beleidsregel sluiting van voor het publiek openstaande gebouwen

U kunt de concept beleidsregel van 12 februari tot en met 24 maart 2020 op deze pagina inzien. Tijdens de inzagetermijn kunt u schriftelijk zienswijzen indienen bij de burgemeester. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Lyan Davina.

De gemeenteraad heeft op 12 februari 2020 een ontwerp algemeen belang-besluit als bedoeld in artikel 25h, vijfde en zesde lid van de Mededingingswet genomen t.a.v. het parkeerabonnementstarief voor parkeergarage De Beurs.

Vanuit het parkeerbeleid is de regulering van het gebruik van parkeervoorzieningen afgestemd op het beoogde gebruik. Daarbij is het uitgangspunt dat de parkeerdruk in de binnenstad beheersbaar moet blijven. Hierbij wordt met verschillen in de parkeertarieven en/of de toegestane parkeerduur ingespeeld op de behoefte van verschillende doelgroepen.

Om te voorkomen dat de druk op de parkeervoorzieningen rond het stadhuis te hoog wordt, is het gewenst om met name werknemers een passend alternatief te bieden. Om uitwijkgedrag richting de gratis woonwijken te voorkomen, is het van belang om het gebruik van de parkeergarages te stimuleren.

De gemeente Hengelo is eigenaar en exploitant is van parkeergarage De Beurs. De gemeente ziet de mogelijkheid om de restcapaciteit van deze parkeergarage specifiek door werknemers in de binnenstad (gedeeltelijk) te laten benutten.

De gemeente heeft onderzoek laten uitvoeren naar het tarief dat gehanteerd moet worden voor abonnement-parkeren in parkeergarages om straatparkeren te ontmoedigen. Uit het rapport van het onderzoek blijkt onder andere dat dit doel het best wordt gediend met een tarief van €40. De gemeenteraad is voornemens dit tarief te gaan hanteren en daarvoor een algemeen belang-besluit te nemen als bedoeld in artikel 25h, vijfde en zesde lid van de Mededingingswet.

Inzien en zienswijzen

U kunt het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken van 26 februari tot en met 7 april 20202 inzien op deze pagina. Tijdens de inzagetermijn kan eenieder schriftelijk, mondeling of digitaal zienswijzen indienen bij de gemeenteraad o.v.v. zaaknummer 3000705. Voor het mondeling indienen van zienswijzen kunt u contact opnemen met het team Juridische zaken. Een digitale zienswijze kunt u uitsluitend kenbaar maken via www.hengelo.nl/rozienswijze

Ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie >
Gemeente Hengelo
nl
en de
Zoek Sluit
Menu
Sluit
Menu