Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie >
Waar bent u naar op zoek?

Transformatie Sociaal Domein

Een sociaal Hengelo, nu en in de toekomst

Deze pagina is met name bedoeld voor organisaties en partners vanuit de zorg & ondersteuning en het maatschappelijk middenveld. Als iemand om welke reden dan ook moeite heeft om zelfstandig mee te doen in de maatschappij, dan mag hij of zij op de overheid rekenen. Of dat nou tijdelijk is, voor altijd, of omdat iemand ouder wordt. De gemeente ziet het als een belangrijke taak om Hengeloërs bij te staan als dat nodig is.

Van huishoudelijke ondersteuning tot hulp bij schulden, van Regiotaxi tot zinvolle daginvulling. De komende jaren gaat er wel het een en ander veranderen. Enerzijds omdat we de gemeente weer terug in de wijken willen brengen, anderzijds is er ook een financiële noodzaak. De kosten van de voorzieningen en het aantal mensen dat hier gebruik van maakt, nemen steeds meer toe. Als we niets doen, komt de gemeente jaarlijks 8 tot 11 miljoen euro tekort. Dat zou betekenen dat we de zorg voor mensen die dat echt nodig hebben straks wellicht niet meer kunnen garanderen. En dat willen we uiteraard voorkomen. Daarom gaat de gemeente het sociaal domein anders organiseren. Door te zorgen voor meer voorzieningen in de wijk, dichterbij de Hengeloërs.

Inschrijven nieuwsbrief sociaal domein

Bent u als professional of vrijwilliger actief binnen het maatschappelijk middenveld en / of de zorg en ondersteuning in Hengelo? Meld u dan aan voor onze digitale nieuwsbrief. Dan houden we u op de hoogte van alle ontwikkelingen in het sociaal domein.

Inschrijven nieuwsbrief Sociaal Domein 

Op 26 oktober 2022 heeft de gemeenteraad ingestemd met het Transformatieplan Sociaal Domein. Het Transformatieplan geeft kaders en richting voor de veranderingen in het Sociaal domein. Het Transformatieplan begint met een publiekssamenvatting.

Bekijk: Transformatieplan Sociaal Domein

De transformatie van het sociaal domein hebben we niet van de een op de andere dag geregeld. Het is een meerjarig ontwikkelproces, waarbij we in Hengelo op zoek gaan naar nieuwe vormen van samenwerking.

Nieuwe contracten per 1-1-2025

Via een lokale aanbesteding werken we aan nieuwe vormen van samenwerking. Uiteindelijk wil de gemeente de opdracht voor het realiseren en doorontwikkelen van de Basisondersteuning aan één aanbieder van ondersteuning en begeleiding of één samenwerkingsverband van aanbieders gunnen. Samen met de gemeente zal deze opdrachtnemer de basisondersteuning in Hengelo vanaf 1 januari 2025 organiseren.

Wat valt er allemaal onder de Basisondersteuning?

Binnen de opdracht voor het realiseren en doorontwikkelen van de Basisondersteuning zit zowel individuele als groepsgerichte, professionele hulp, maar ook samenlevingsopbouw ter versterking van de sociale basis. Het gaat om onderdelen van Wmo, Jeugdhulp, Welzijn en de verbinding met Werk & Inkomen.

Zorgvuldig aanbestedingsproces: dialoogfase start begin 2024

De afgelopen periode konden (zorg)aanbieders aangeven of ze interesse hadden in de opdracht voor het realiseren van de gehele basisondersteuning in de gemeente Hengelo. De gemeente heeft deze verzoeken beoordeeld op basis van een zogenoemde selectieleidraad. In december heeft het college van B en W een nieuw samenwerkingsverband van vertrouwde aanbieders geselecteerd voor de volgende stap.

Het geselecteerde samenwerkingsverband is de Sociale Alliantie Hengelo, dat bestaat uit de volgende aanbieders van ondersteuning en begeleiding:

  • Stichting Wijkracht, Stichting Humanitas onder Dak Twente, Stichting Tactus Verslavingszorg, Stichting Aveleijn, Stichting Carint-Reggeland Groep, Mediant - Stichting voor geestelijke gezondheidszorg, Stichting RIBW Overijssel
  • Reeds opgevoerde onderaannemers: Stichting Estinea / JP van den Bent stichting / Stichting Interakt Contour Groep / Praktijk Forza B.V. / ZaZ Welzijn. Daarnaast heeft de alliantie aangegeven dat er nog een aantal aanbieders mogelijk worden ingezet als onderaannemers.

Nu de Sociale Alliantie Hengelo geselecteerd is, start de dialoogfase. De gemeente gaat met de alliantie in dialoog, om in gezamenlijkheid de opdracht basisondersteuning vorm te geven. Het doel van deze fase is om de opdracht verder te concretiseren op basis van gedeelde perspectieven. Ook moet duidelijk worden wat de alliantie van de gemeente nodig heeft om de opdracht goed uit te kunnen voeren (kaders, randvoorwaarden). De dialoog vindt plaats in de periode januari tot en met april 2024. De gemeente heeft een dialoogleidraad opgesteld, waarin de gespreksagenda en spelregels staan.  

Op basis van de dialoogfase stelt de gemeente de gunningsleidraad op, waarna de gunningsfase van start gaat. Volgens planning volgt de definitieve gunning in augustus/september 2024. De nieuwe werkwijze start vervolgens in 2025.

 

Alle communicatie verloopt via Mercell

Bij het aanbesteden van opdrachten zoals die voor de basisondersteuning horen strikte regels, zodat alle aanbieders gelijkwaardig worden behandeld en iedereen gelijktijdig is voorzien van dezelfde informatie. Afstemming over de opdracht tussen afzonderlijke aanbieders en de gemeente is niet toegestaan. Alle communicatie met betrekking tot de aanbesteding zal moeten verlopen via het aanbestedingsplatform Mercell.

Wat betekent dit voor onze inwoners?

We blijven mensen die het moeilijk hebben ondersteunen. Maar die ondersteuning wordt vanaf 1 januari 2025 wel anders. De gemeente realiseert zich dat deze verandering een grote impact zal hebben op alle cliënten én het personeel van de huidige zorgaanbieders. Voor mensen die nu ondersteuning krijgen vanuit de gemeente verandert er tot aan 1 januari 2025 niets, zolang zij een lopende indicatie hebben. In het najaar van 2024 informeren de gemeente en de gekozen opdrachtnemer de inwoners over de veranderingen, zodat iedereen op tijd weet waar men aan toe is.

Sociale Basis

Een brede, sociale basis vormt het belangrijkste onderdeel van het model. Daaronder vallen alle aspecten en voorzieningen die bij het dagelijks leven horen. Van school en werk tot buurtzorg en sportverenigingen. We gaan deze voorzieningen (nog) meer organiseren in de wijk zelf, laagdrempelig en dichtbij inwoners. Het idee hierachter is dat we zo problemen voorkomen, dat er minder specialistische ondersteuning nodig is en dat we op die manier ook kosten kunnen besparen.

Basisondersteuning

Voor de inwoners voor wie de sociale basis niet voldoende is, organiseren we basisondersteuning. Deze ondersteuning vindt ook zoveel mogelijk plaats in de wijk. De wijkteams vervullen hier een belangrijke rol in. Inwoners kunnen zich op één plek in de wijk melden. Of het nou gaat om vragen over opvoeden, schulden, eenzaamheid of verslaving. Het wijkteam kijkt vervolgens wat er nodig is. Het team kan ook doorverwijzen naar andere instanties of organisaties. Onder de basisondersteuning vallen ook groepsactiviteiten, zoals daginvulling en andere activiteiten waar professionele begeleiding bij aanwezig is.

Maatwerkondersteuning

Tot slot is er maatwerkondersteuning mogelijk als andere vormen van ondersteuning (tijdelijk) niet voldoende zijn. U kunt hierbij denken aan specialistische en individuele ondersteuning, zoals huishoudelijke hulp en de jeugdreclassering. Met een stevige sociale basis en de basisondersteuning op orde, verwacht de gemeente dat inwoners minder een beroep hoeven te doen op maatwerkondersteuning. Tussen de sociale basis, de basisondersteuning en de maatwerkondersteuning lopen geen strakke grenzen. Er vindt overal wisselwerking plaats. We doen een tandje erbij als dat nodig is, en we halen dat er weer af zodra dat kan.

Nieuw Hengelo's model

Het Transformatieplan Sociaal Domein uit 2022 is een nadere uitwerking van het Beleidsprogramma sociaal 2021 – 2025, dat de gemeenteraad in 2021 heeft vastgesteld. 

Beleidskader sociaal 2021-2025

Beleidsprogramma sociaal 2021 - 2025

Op deze pagina verschijnen binnenkort statistieken over de transformatie van het Sociaal Domein. Hou deze webpagina goed in de gaten. 

Bent u als professional of vrijwilliger actief binnen het maatschappelijk middenveld en / of de zorg en ondersteuning in Hengelo? Meld u dan aan voor onze digitale nieuwsbrief. Dan houden we u op de hoogte van alle ontwikkelingen in het sociaal domein.

Inschrijven nieuwsbrief Sociaal Domein


De eerste nieuwsbrief is in januari 2023 verstuurd. Dit is een eenmalige uitgave waarin u een samenvatting leest van het Hengelo's Model, het transformatieplan en het uitvoeringsplan. De volgende nieuwsbrieven zijn alleen digitaal te ontvangen. Schrijf u in via de link.

 Nieuwsbrief Sociaal Hengelo #1

Gemeente Hengelo
Zoek Sluit
Menu
Sluit
Menu