Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie >

Toegangsbeleid Hengelose binnenstad

Streven naar invoering eind 2024

Het bestaande toegangsbeleid voor de Hengelose binnenstad voldoet niet meer. Dat is de conclusie van uitgebreid onderzoek naar het verkeer en het gedrag van verkeersgebruikers in de binnenstad. Uit het onderzoek komt het rapport ‘Advies actualisatie toegangsbeleid binnenstad Hengelo’ voort. In dit rapport worden de maatregelen geadviseerd die de binnenstad weer autovrij moeten maken. Het college heeft ingestemd met het verder uitwerken en aanpassen van het toegangsbeleid zoals beschreven in het adviesrapport.

Hengelo heeft als doel om de binnenstad autoluw te houden. Dat betekent dat alleen autoverkeer met een ontheffing de binnenstad mag inrijden. Bevoorrading van winkels en horeca is alleen toegestaan tijdens de vastgestelde venstertijden. In de praktijk blijkt dat er te veel verkeer in de binnenstad rijdt dat daar niet hoort te zijn. Bezoekers, bewoners en ondernemers hebben daar last van. Het gaat ten koste van de leefbaarheid en verkeersveiligheid.

In rapportage Bereikbare Binnenstad is een van de negen opgaves een ‘nieuw toegangsbeleid voor verkeer in de binnenstad’. De rapportage is vastgesteld op 21 oktober 2020 door de gemeenteraad. Het advies over een nieuw toegangsbeleid is daar een uitwerking van. Daarnaast sluit het aan bij de ambities die in het Mobiliteitsplan genoemd worden. Het mobiliteitsplan is in mei 2023 vastgesteld door de gemeenteraad. 

In het rapport ‘Advies actualisatie toegangsbeleid binnenstad Hengelo’ staan diverse adviezen. De belangrijkste staan hieronder. 

Advies ‘Aanpassing autovrij gebied’

Er wordt hard gewerkt aan een aantrekkelijke binnenstad, met minder leegstand en meer bezoekers. Het kernwinkelgebied wordt compacter en er komen meer mogelijkheden om te wonen. Deze veranderingen betekenen ook dat het autovrije gebied kleiner kan worden met minder toegangen dan nu het geval is. Zie pagina 6 van het adviesrapport. Daar staan de plattegronden van het huidige en toekomstige autovrije gebied.

Advies ‘Afsluitingen’

In de huidige situatie wordt het autovrije gebied afgebakend met vaste palen, neerklapbare palen, betonnen bollen en bollards. Geadviseerd wordt om in de toekomst het gebied af te bakenen met slechts twee typen afsluitingen:

  • Een toegangscontrolesysteem met camera’s bij de toegangen waar het verkeer het autovrije gebied moet kunnen in-en uitrijden. Met dit systeem registreren de camera’s elk in-en uitrijdend voertuig buiten de venstertijden en wordt gecontroleerd of aan het kenteken van deze voertuigen een geldige ontheffing is verleend.
  • Een fysieke afsluiting bij de toegangen waar het verkeer het autovrije gebied niet in hoeft te kunnen rijden.
    Een digitaal toegangscontrolesysteem met camera’s heeft als bijkomend voordeel dat ontheffingen sneller toegewezen kunnen worden aan inwoners/ondernemers die daarvoor in aanmerking komen.

Advies venstertijden

In de huidige situatie mag iedereen het autovrije gebied inrijden van maandag tot en met zondag tussen 07:00 uur en 12:00 uur om te laden en te lossen. Buiten deze venstertijden mogen alleen ontheffinghouders het autovrije gebied inrijden. In gesprekken met belanghebbenden kwam naar boven dat het op dit moment vanaf 11:00 uur in de binnenstad al behoorlijk druk kan zijn. Met de transformatie naar een compacte binnenstad wordt een toename van het aantal bezoekers verwacht. Het advies luidt daarom om de venstertijden aan te passen naar 07:00 uur tot 11:00 uur.

Het adviesrapport is opgesteld op basis van de evaluatie van het huidige toegangsbeleid, de werksessies met de gemeentelijke werkgroep en afstemming met verschillende ondernemers en andere belanghebbenden. Het college heeft nu ingestemd met het rapport. Dat betekent niet dat de nieuwe regels direct van kracht zijn. Het college heeft ingestemd met het advies. De gemeente gaat nu verder met het uitwerken van het advies. Dit gebeurt onder andere door:

  • Het advies verder uit te werken tot beleidsregels zoals: het definitief vaststellen van het gebied, de venstertijden, de regels voor het verlenen van ontheffingen en de gebruiksvoorwaarden. De beleidsregels vormen de juridische basis.
  • Het nemen van de benodigde verkeersbesluiten, omdat er wijzigingen plaatsvinden in de verkeerssituatie.
  • Het aanschaffen van het nieuwe toegangscontrolesysteem (de camera’s).

Op 19 september 2023 heeft een informatiebijeenkomst plaatsgevonden. Tijdens deze bijeenkomst hebben we vele inwoners en ondernemers uit de binnenstad gesproken. Er zijn vele aandachtspunten uit de dagelijkse praktijk van de bezoekers opgehaald. En ook vragen en andere opmerkingen. Alle reacties zijn gebundeld in een zogeheten reactienota. Die punten kunnen eventueel nog verwerkt worden voordat het systeem ingevoerd wordt.

Het college neemt nog een besluit over de juridische uitwerking waarna de regels in nieuwe situatie van kracht zijn. Voor de investering voor de invoering wordt in de eerste helft van 2024 krediet aangevraagd bij de gemeenteraad. Het streven is om in de loop van 2025 het nieuwe toegangscontrolesysteem operationeel te hebben in de binnenstad.

Lees het adviesrapport: Advies actualisatie toegangsbeleid binnenstad Hengelo

Gemeente Hengelo
Zoek Sluit
Menu
Sluit
Menu