Gemeenteraad op 19-7-2023

Locatie Stadhuis
Datum/tijd 19 jul 2023 18:30 - 23:00
Bestuursorgaan Gemeenteraad

Mevrouw A.K. Gomez heeft tijdelijk ontslag aangevraagd als lid van de raad van de gemeente Hengelo. Dit ontslag is haar verleend. De heer N.T. Pen is benoemd tot tijdelijke opvolger van A.K. Gomez. De benoeming van de heer Pen gaat in op 17 juli 2023 en geldt voor een periode van 16 weken. De benoeming eindigt automatisch op 6 november 2023. De raad wordt voorgesteld om de heer Pen toe te laten als (tijdelijk) raadslid.

Vastgesteld

Namens de commissie voor de geloofsbrieven, bestaande uit S. van den Beukel (ChristenUnie), F. Peters (ProHengelo) en G. Dedecker (LokaalHengelo) tevens voorzitter, deelt G. Dedecker mee, dat de commissie geen belemmeringen ziet om de heer N.T. Pen (GroenLinks) toe te laten als (tijdelijk) raadslid.

De Zomernota gaat in op de inhoudelijke en financiële ontwikkelingen voor het huidige begrotingsjaar 2023. Tevens worden de inhoudelijke en financiële kaders voor de komende jaren geschetst. Deze kaders worden vervolgens vertaald in de Beleidsbegroting 2024-2027, waarin staat wat de gemeente het komende jaar concreet gaat doen en wat dat mag kosten. Deze Beleidsbegroting wordt eind september aan de gemeenteraad aangeboden. We leven in tijden van grote veranderingen en opgaven. Dat geeft gemeenten de verantwoordelijkheid om goed na te denken over wat dat betekent voor de toekomst. Daarom is er een ‘strategische agenda’ ontwikkeld. De Hengelose ambities voor 2040 zijn groot. Het is een ambitie voor vele jaren. We willen de kwaliteit van leven voor onze inwoners op peil houden en op onderdelen verder vergroten. Dat doen we door de nadruk te leggen op een aantrekkelijke bruisende stad en de groene technologische topregio. Bij het werken aan deze ambities is het aantrekken, boeien en binden van jong talent en jonge gezinnen een van de grootste opgaven. De vergrijzing slaat namelijk dubbel toe en de beroepsbevolking in Twente daalt de komende jaren fors. Door het aantrekken van jong talent kunnen de voorzieningen in Hengelo in de toekomst in tact blijven. We ontvangen van het Rijk (met name vanaf 2026) te weinig compensatie voor de taken die we als gemeenten moeten uitvoeren. Door deze onzekere rijksinkomsten moeten we op korte en lange termijn weloverwogen keuzes maken. Het college stelt diverse keuzes voor nieuw beleid voor aan de gemeenteraad o.a. op het gebied van stedelijke ontwikkeling, sociaal domein, wijkgericht werken, duurzaamheid en participatie. Het voorstel van het college aan de gemeenteraad is om de woonlasten (OZB, afvalstoffen- en rioolheffing) ten opzichte van 2023 met 4,7% en voor een huurder van een woning met 2,0% te verhogen. Deze stijgingspercentages vallen ruim binnen de gehanteerde inflatiecorrectie.

Vastgesteld

Stemmende leden: 36. Stemverhouding: met 29 stemmen voor en 7 stemmen tegen (SP en GroenLinks) vastgesteld. Stemverklaring: H. Koetsveld (SP), E. Mooijman (GroenLinks), S. van den Beukel (ChristenUnie) en F. Peters (ProHengelo) vastgesteld.

Aanvaard

Stemmende leden: 36. Stemverhouding: met 31 stemmen voor en 5 stemmen tegen (SP en Forum voor Democratie) aanvaard.

Aanvaard

Stemmende leden: 36. Stemverhouding: met 27 stemmen voor en 9 stemmen tegen (SP, GroenLinks, B. Schoemaker (VVD) en Hengelose Burgers) aanvaard. Stemverklaring: M. Boers (VVD).

Verworpen

Stemmende leden: 36. Stemverhouding: met 15 stemmen voor (SP, GroenLinks, LokaalHengelo, PVV, Pro Hengelo, ChristenUnie, Forum voor Democratie en Hengelose Burgers) en 21 stemmen tegen verworpen.

Verworpen

Stemmende leden: 36. Stemverhouding: met 12 stemmen voor (SP, GroenLinks, LokaalHengelo, ChristenUnie, Hengelose Burgers en ProHengelo) en 24 stemmen tegen verworpen.

Aanvaard

Stemmende leden: 36. Stemverhouding: met 22 stemmen voor en 14 stemmen tegen (SP, GroenLinks, LokaalHengelo, PVV, ChristenUnie, Hengelose Burgers en ProHengelo) aanvaard.

Aanvaard

Stemmende leden: 36. Stemverhouding: met 23 stemmen voor en 13 stemmen tegen (SP, GroenLinks, PVV, ChristenUnie, Forum voor Democratie, Hengelose Burgers en ProHengelo) aanvaard.

Aanvaard

Stemmende leden: 36. Stemverhouding: met 27 stemmen voor en 9 stemmen tegen (VVD, S. van der Pal (D66) en PvdA) aanvaard. Stemverklaring: H. Daals (BurgerBelangen).

Aanvaard

Stemmende leden: 36. Stemverhouding: met 35 stemmen voor en 1 stem tegen (Forum voor Democratie) aanvaard.

Verworpen

Stemmende leden: 36. Stemverhouding: met 12 stemmen voor (SP, PVV, LokaalHengelo, ChristenUnie, Forum voor Democratie, Hengelose Burgers en ProHengelo) en 24 stemmen tegen verworpen.

Verworpen

Stemmende leden: 36. Stemverhouding: met 12 stemmen voor (SP, PVV, LokaalHengelo, ChristenUnie, E. Mooijman (GroenLinks), Hengelose Burgers en ProHengelo) en 24 stemmen tegen verworpen.

Verworpen

Stemmende leden: 36. Stemverhouding: met 8 stemmen voor (PVV, LokaalHengelo, ChristenUnie, Forum voor Democaratie, Hengelose Burgers en ProHengelo) en 28 stemmen tegen verworpen.

Aanvaard

Stemmende leden: 36. Stemverhouding: met 35 stemmen voor en 1 stem tegen (S. van der Pal, D66) aanvaard.

Aanvaard

Stemmende leden: 36. Stemverhouding: met 27 stemmen voor en 9 stemmen tegen (GroenLinks, LokaalHengelo, PVV, Forum voor Democratie en Hengelose Burgers) aanvaard.


Videoverslag Gemeenteraad 19-07-2023