Gemeenteraad op 12-9-2023

Locatie Stadhuis
Datum/tijd 12 sep 2023 21:00 - 22:30
Bestuursorgaan Gemeenteraad

GBTwente past haar Gemeenschappelijke regeling aan. Dit is een document, dat overeenkomt met de statuten van een bedrijf of vereniging. De regeling komt daarmee in overeenstemming met de gewijzigde Wet Gemeenschappelijke Regelingen. Gemeenteraden krijgen door deze aanpassingen meer mogelijkheden om geïnformeerd te worden over de uitvoering van taken door de gemeenschappelijke regeling. Ze kunnen over meer onderwerpen een zienswijze geven en kunnen, als ze willen, ook actief bestuurlijk betrokken worden bij de gemeenschappelijke regeling. Daarnaast heeft GBTwente de zienswijze van de raad gevraagd over de 1e begrotingswijziging 2023, behorend bij de 1e Bestuursrapportage 2023. Hierin wordt een verlies gerapporteerd als gevolg van hogere loonkosten door de nieuwe cao en het zeer sterk toegenomen aantal WOZ-bezwaren, die hogere behandelingskosten met zich meebrengen.

Vastgesteld

Het voorstel is zonder stemming vastgesteld.

Op 7 juni 2023 heeft het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling SamenTwente ingestemd met het ontwerp voor de wijziging van de regeling SamenTwente. Dit ontwerp moet leiden tot wijziging van de regeling SamenTwente, uiterlijk 1 juli 2024. Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling heeft ook besloten de colleges te vragen dit ontwerp voor zienswijzen voor te leggen aan de gemeenteraad.

Vastgesteld

Het voorstel is zonder stemming vastgesteld.

De gemeenteraad wordt voorgesteld om geen zienswijze in te brengen op het ontwerp van de wijziging gemeenschappelijke regeling Stadsbank Oost Nederland.

Vastgesteld

Het voorstel is zonder stemming vastgesteld.

De gemeente Hengelo is deelnemer in de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Twente. De omgevingsdienst voert in opdracht van de veertien Twentse gemeenten en de provincie Overijssel taken uit op gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving. De gemeenteraad wordt middels dit raadsvoorstel in de gelegenheid gesteld een zienswijze te geven op de tweede Begrotingswijziging OD-Twente. De nu voorliggende Ontwerp Begrotingswijziging OD Twente 2023-02 omvat twee ontwikkelingen die na vaststelling van de programmabegroting en de eerste begrotingswijziging bekend zijn geworden. Deze ontwikkelingen betreffen de Cao SGO en de Spuk IBP.

Vastgesteld

Het voorstel is zonder stemming vastgesteld.

De 5e wijziging is een verzameling met voorstellen met financiële gevolgen voor de programma’s van de Beleidsbegroting 2023 en collegebesluiten welke niet via een afzonderlijk raadsvoorstel zijn voorgelegd. Dit besluit is nodig om budgetten beschikbaar te stellen en de uitgaven aan de rechtmatigheid te kunnen toetsen. Het begrotingssaldo 2023 blijft ongewijzigd.

Vastgesteld

Het voorstel is zonder stemming vastgeteld.

Het Prins Bernhardplantsoen is een plek van rust en groen midden in de drukke binnenstad van Hengelo. Een plek voor ontmoeting en gezelligheid en ook wat reuring op z’n tijd. Het plantsoen is toe aan een opknapbeurt. Dat geldt voor de paden, het groen en de speelplek. Het horecapaviljoen is onderdeel van het plantsoen. Nu kan het alleen gebruikt worden in de zomer als het mooi weer is. Om het horecapaviljoen ook bij slechter weer en in de wintermaanden te kunnen gebruiken is een uitbreiding nodig. Hiervoor is een ontwerp gemaakt door MAS-architecten dat aansluit bij het monumentale paviljoen. Het plantsoen wordt het hele jaar door gebruikt, om overlast en misbruik te voorkomen willen we zoveel mogelijk sociaal toezicht in het plantsoen. Door de uitbreiding van het horecapaviljoen zal er meer bezoek en daardoor meer sociaal toezicht komen in het plantsoen.

Aangehouden

Verworpen

Stemmende leden: 34. Stemverhouding: met 28 stemmen tegen en 6 stemmen voor (PVV, LokaalHengelo, Hengelose Burgers en Forum voor Democratie) verworpen.

Verworpen

Stemmende leden: 34. Stemverhouding: met 28 stemmen tegen en 6 stemmen voor (PVV, Lokaal Hengelo, Hengelose Burgers en Forum voor Democratie) verworpen.

Aanvaard

Stemmende leden: 34. Stemverhouding: met 21 stemmen voor en 13 stemmen tegen (SP, PVV, LokaalHengelo, GroenLinks, L. Schoonhoven (D66), Hengelose Burgers en Forum voor Democratie) aanvaard.


Videoverslag Gemeenteraad 12-09-2023