Gemeenteraad op 11-10-2023

Locatie Stadhuis
Datum/tijd 11 okt 2023 19:30 - 22:30
Bestuursorgaan Gemeenteraad

Mevrouw E. van der Brugh heeft tijdelijk ontslag aangevraagd als lid van de raad van de gemeente Hengelo. Dit ontslag is haar verleend. De heer B. van Wakeren is benoemd tot tijdelijke opvolger van E. van der Brugh. De benoeming van de heer Van Wakeren gaat in op 4 oktober 2023 en geldt voor een periode van 16 weken. De benoeming eindigt automatisch op 24 januari 2024. De raad wordt voorgesteld om de heer Van Wakeren toe te laten als (tijdelijk) raadslid.

Vastgesteld

Namens de commissie voor de geloofsbrieven, bestaande uit N. Akfidan (CDA), H. Koetsveld (SP) en N. Pen (GroenLinks) tevens voorzitter, deelt N. Pen mee, dat de commissie geen belemmeringen ziet om de heer B.G. van Wakeren (ProHengelo) toe te laten als (tijdelijk) raadslid.

Op het perceel Enschedesestraat 406 was voorheen een paardenfokkerij gevestigd. Met het beëindigen van de paardenfokkerij enkele jaren geleden, zijn de agrarische bedrijfsgebouwen leeg komen te staan. Op het erf zijn momenteel nog een monumentale woonboerderij en een karakteristieke schuur aanwezig. Eind 2019 is op het erf 1.487 m2 aan landschapontsierende agrarsiche bedrijfsgebouwen gesloopt. Daarnaast is in de gemeente Tubbergen ook nog 1.459 m2 landschapontsierende agrarische bedrijfsgebouwen gesloopt. In totaal voorziet het project hiermee in de sloop van 2.946 m2 landschapontsierende agrarische gebouwen. Ter compensatie voor deze sloop ontstaat het recht op twee Rood voor Rood woningen. Naast het Rood voor Rood-project wordt in dit bestemmingsplan de verleende ontheffing voor het gebruiken van een bestaande schuur als woning ingepast (VAB) en krijgt de voormalige agrarische bedrijfswoning een woonbestemming. Onderdeel van de totaalontwikkeling is een forse landschappelijke verbetering in het gehele plangebied. Het ontwerp bestemmingsplan Buitengebied, Enschedesestraat 406 heeft gedurende 6 weken ter inzage gelegen. Er zijn binnen de termijn 2 zienswijzen ingediend. In de "Nota zienswijzen ontwerp bestemmingsplan Buitengebied, Enschedesestraat 406" is de inhoud van de zienswijzen samengevat en beantwoord. De zienswijzen hebben aanleiding gegeven wijzigingen aan te brengen in het ontwerp bestemmingsplan Buitengebied, Enschedesestraat 406. De raad wordt voorgesteld het bestemmingsplan Buitengebied, Enschedesestraat 406 gewijzigd vast te stellen. Een exploitatieplan hoeft voor dit bestemmingsplan niet te worden vastgesteld.

Vastgesteld

Het voorstel is zonder stemming vastgesteld.

In het Omgevingsprogramma Leefbaar Beckum wordt concreet antwoord gegeven op de vraag ‘Wat is er nodig om de leefbaarheid in Beckum te borgen?’. In het programma staat hoeveel woningen Beckum nodig heeft, om welke woningen het gaat en waar ze komen. Ook is beschreven hoe de verenigingen en het onderwijs in Beckum meer kunnen gaan samenwerken en hoe de gezamenlijke huisvesting (MFA) eruit zou kunnen zien. Het omgevingsprogramma is tot stand gekomen in nauwe samenwerking tussen de dorpsraad Bruisend Beckum, vertegenwoordigers uit Beckum in de verschillende werkgroepen en de gemeente. De gemeenteraad wordt voorgesteld om het Omgevingsprogramma vast te stellen.

Vastgesteld

Het voorstel is zonder stemming vastgesteld.

In de Wet milieubeheer is een wettelijke verplichting vastgelegd dat de gemeente een gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) moet vaststellen. Deze verplichting geldt totdat de Omgevingswet op 1 januari 2024 is ingevoerd. Vooruitlopend op de Omgevingswet en in overeenstemming met deze wet is het Programma Water en Riolering 2023-2027 (PWR) opgesteld. Het programma volgt het huidige verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (vGRP) 2018-2022 op. Iedere vijf jaar stelt de gemeente het rioleringsplan opnieuw op. Dat geeft ons de mogelijkheid om nieuwe ontwikkelingen op het gebied van water en riolering in beleid op te nemen. In het plan staat wat we willen bereiken, waar we staan, wat we gaan doen en wat daarvoor nodig is (mensen en middelen).

Vastgesteld

Het voorstel is zonder stemming vastgesteld.

Vanuit het Klimaatakkoord ligt er een belangrijke opgave voor het verduurzamen van de gebouwde omgeving. De gemeente Hengelo heeft hiervoor een Stimuleringsplan Energiebesparing gemaakt. Dit plan volgt op de duurzaamheidsvisie en het warmteprogramma. Het plan geeft aan hoe de gemeente Hengelo in gaat zetten op verduurzaming en energiebesparing bij huishoudens.

Vastgesteld

Het voorstel is zonder stemming vastgesteld.

Het plangebied betreft het bestaande pand 'Villa Markant' gelegen op de hoek Deldenerstraat-Marskant en een deel van het daarop aansluitende, nog braakliggende terrein. Het plangebied wordt globaal begrensd door de Deldenerstraat, Marskant, plangebied Marskant en de Berflobeek. In het zuidelijk deel van het plangebied is de bouw van een stadsblok voorzien, bestaande uit maximaal acht appartementen. Villa Markant blijft een kantoorfunctie houden en zal worden getransformeerd tot broedplaats voor jonge IT-bedrijven, waarbij de kantoorruimtes worden afgestemd op de fase waarin het groeiende bedrijf zich bevindt. Ook is het 'Beeldkwaliteitplan Villa Markant' opgesteld. Dit is bedoeld om de ruimtelijke kwaliteit van het woongebied te toetsen en te bewaken. Het ontwerp beeldkwaliteitplan en het ontwerp bestemmingsplan hebben beide gedurende zes weken ter inzage gelegen. Binnen deze termijn zijn geen zienswijzen ingediend. De raad wordt voorgesteld het bestemmingsplan Markant en het beeldkwaliteitplan Villa Markant vast te stellen. Een exploitatieplan hoeft voor het bestemmingsplan niet te worden vastgesteld.

Vastgesteld

Het voorstel is zonder stemming vastgesteld.

Door wijziging van de Wet gemeenschappelijke regeling moet de gemeenschappelijke regeling Samenwerking ICT Hengelo worden gewijzigd. Het college stelt de regeling in concept vast en legt hem voor aan de deelnemers en de gemeenteraad. Deze kunnen een zienswijze indienen. De raad heeft besloten geen zienswijze in te dienen.

Vastgesteld

Het voorstel is zonder stemming vastgesteld.

Verworpen

Stemmende leden: 33. Stemverhouding: met 33 stemmen tegen en 1 stem voor (Forum voor Democratie) verworpen.

Verworpen

Stemmende leden: 33. Stemverhouding: met 33 stemmen tegen en 1 stem voor (PVV) verworpen.


Videoverslag Gemeenteraad 11-10-2023