Politieke Markt A op 12-10-2021

Locatie Stadhuis, Raadzaal
Datum/tijd 12 okt 2021 19:00 - 22:30
Bestuursorgaan Politieke Markt A

Ter beeldvorming besproken

Voorzitter: Frank Peters. Griffier: Coen Hartendorp. Aanwezig namens de fracties: Mitchell Boers (VVD), Anoesjka Kemperink (ProHengelo), Hugo Koetsveld (SP), Hanneke Steen-Klok (CDA), Maikel Kessing (D66), Jacqueline Freriksen-Vijn, Zohra Hammami (BurgerBelangen), Seviye van Wier-Koca (LokaalHengelo), Agnes Booijink (GroenLinks), Marie-José Luttikholt (Pvda), Jeanet Nijhof-Leeuw (PVV), Leo Janssen (Lid), Marie-José Huis in't Veld (Lid). Namens het college aanwezig: Wethouder Bruggink. Ambtelijke ondersteuning door: Jan Eshuis (Gemeentesecretaris), Gijs Tiebot (Concernmanager). Overige sprekers: De heer van Steijn. Na een presentatie van de gemeentesecretaris is er de gelegenheid geweest voor het stellen van vragen en het voeren van een gesprek over de geschetste organisatieontwikkeling.

Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met de Beleidsbegroting 2022-2025 en aangeboden aan de gemeenteraad. De gemeenteraad bespreekt dit naar verwachting op 26 oktober tijdens een politieke markt en neemt op 10 november a.s. een besluit. De Beleidsbegroting is een uitwerking van de Kadernota 2022-2025 en geeft een overzicht van de plannen voor de komende jaren en de financiële stand van zaken. De gemeente slaagt erin om de komende jaren de begroting op orde te hebben, met een algemene reserve die ruim voldoende is. Met een begrotingsomzet in 2022 van € 322 miljoen is de gemeente in staat om veel ambities en activiteiten uit te voeren. De basis daarvoor is vastgelegd in de Kadernota 2022-2025 door de visie op lange termijn: ‘Samen werken aan een sterke economie, samen leven in een aantrekkelijke stad'. De gemeente Hengelo blijft investeren in een aangenaam, duurzaam en sociaal Hengelo. In de Beleidsbegroting is dit verder uitgewerkt en geconcretiseerd. In het sociaal domein moeten op korte termijn maatregelen getroffen worden om de tekorten binnen de Jeugdhulp en Wmo terug te dringen. Bij het vaststellen van de Kadernota 2022 – 2025 hebben gemeenteraad en college aangegeven dat zij er van uitgaan dat het Rijk een deel van de stijgende kosten in het sociaal domein de komende jaren zal compenseren. Aanvullend heeft de gemeenteraad bij het vaststellen van deze Kadernota ingestemd met een bezuinigingsopgave binnen de Wmo en Jeugd. Uitgangspunt daarbij is dat de gemeente gaat sturen op volumebeheersing en -beperking, waardoor er in de toekomst minder en/of minder zware ondersteuningstrajecten nodig zijn. Deze maatregelen gezamenlijk moeten leiden tot minder uitgaven (ruim € 2,4 miljoen voor 2022). Aanvullende maatregelen voor 2023 en verder worden meegenomen in de volgende Kadernota. Per saldo nemen de lokale woonlasten voor een eigenaar van een woning met 2,8% toe ten opzichte van 2021. Voor een huurder is de toename 1,9%. Dit is nog onder de verwachte inflatie voor 2022. De totale woonlasten blijven daarmee in onze gemeente op een acceptabel niveau.

Ter beeldvorming besproken

Voorzitter: Hanneke Steen. Griffier: Coen Hartendorp. Aanwezig namens de fracties: Cynthia van der Zweth (VVD), Frits Albek (ProHengelo), Floor van Grouw (SP), Bernadette Morskieft (CDA), Wieke Rozema (D66), Jacqueline Freriksen-Vijn, Zohra Hammami (BurgerBelangen), Seviye van Wier-Koca (LokaalHengelo), Elske Mooijman, Joyce Vorgers (GroenLinks), Marie-José Luttikholt (PvdA), Jan van der Sleen (PVV), Susanne van den Beukel (ChristenUnie), Marie-José Huis in't Veld (Lid). Namens het college aanwezig: Wethouders Bruggink en Van Wakeren. Ambtelijke ondersteuning door Suzan Hagen (Concernmanager), Sjoerd Horck (Projectleider Maatregelenpakket Sociaal Domein). Overige sprekers: De heer Örnek (directeur Wijkracht).