Gemeenteraad op 12-1-2022

Locatie Digitaal via ZOOM, live te volgen via www.youtube.com/gemeentehengeloOV
Datum/tijd 12 jan 2022 19:30 - 22:30
Bestuursorgaan Gemeenteraad

Verworpen

Stemmende leden: 35. Stemverhouding: met 33 stemmen tegen en 2 stemmen voor (lid Capelle en lid Janssen) verworpen. Stemverklaring: lid Huis in 't Veld.

De gemeenteraad wordt voorgesteld om op grond van de Verordening Rekenkamercommissie Hengelo, vastgesteld op 9 juli 2019, de heer Louis Rings als extern lid, tevens voorzitter, van de Rekenkamercommissie Hengelo te herbenoemen voor een periode van zes jaar.

Vastgesteld

Stemmende leden: 34. Namens het stembureau deelt V. Mulder (SP) mee dat er 31 geldige stemmen zijn uitgebracht waarvan 30 stemmen voor en 1 stem tegen.

Landelijk is afgesproken dat alle gemeenten in regionaal verband een Regiovisie Jeugdhulp vaststellen. De 14 Twentse gemeenten hebben dit voor de regio Twente gedaan. In de Regiovisie Jeugdhulp Twente staat hoe aanbieders, professionals, betrokken inwoners en gemeenten in de komende jaren vanuit samenwerking jeugdhulp willen organiseren: door de sociale basis voor ondersteuning van jeugdigen en gezinnen naar een hoger plan te tillen, door normaliseren en preventie het zorgvolume te beperken en door het aan de voorkant realiseren van betere kennis en kunde over diagnose, triage en verklarende analyse de positie van de jeugdige en gezin te versterken. Het gezamenlijk maken van afspraken draagt bij aan het oplossen van de regionale knelpunten met als uiteindelijk doel een duurzaam kwalitatief en betaalbaar stelsel. Op deze wijze kunnen we aan inwoners de hulp bieden die nodig is, zo licht als mogelijk, zo zwaar als nodig.

Vastgesteld

Stemmende leden: 35. Stemverhouding: met algemene stemmen vastgesteld.

Naar aanleiding van een tweetal beeldvormende politieke markten over het mogelijk gaan toestaan van kansspelautomatenhallen in Hengelo, vraagt het college de gemeenteraad een besluit te nemen en eventueel opdracht te geven voor het opstellen van beleidskaders voor het toelaten van kansspelautomatenhallen.

Vastgesteld

Stemmende leden: 35. Stemverhouding: met 25 stemmen voor en 10 stemmen tegen (VVD, PVV, W, Wiertsema (ProHengelo) en LokaalHengelo) vastgesteld.

Vastgesteld

Stemmende leden: 35. Stemverhouding: met algemene stemmen vastgesteld.

De gemeente Hengelo kan in aanmerking komen voor een bijdrage van maximaal 68% uit de Bommenregeling ten behoeve van gemaakte kosten voor het opsporen en opruimen van explosieven. De raad wordt voorgesteld om in te stemmen met de subsidieaanvraag die in 2022 zal worden ingediend bij het ministerie van BZK.

Vastgesteld

Stemmende leden: 35. Stemverhouding: met algemene stemmen vastgesteld.

Het lokaal Sport- en Beweegakkoord 'Hengelo Inspireert', namens gemeente Hengelo, heeft van het Rijk financiële middelen ontvangen om bij te dragen aan een gezonder en vitaler Hengelo voor 2020, 2021 en 2022. Deze gelden zijn beschikbaar gesteld om bij te dragen aan een gezondere omgeving, gezondere leefstijl, talentontwikkeling, inclusief sporten, motorisch vaardig en vitale sport- en beweegaanbieders. Binnen het Sport- en Beweegakkoord 'Hengelo Inspireert' kan iedereen zijn/haar aanvraag indienen en dient te voldoen aan de criteria binnen de uitvoeringsregeling Sport- en Beweegakkoord 'Hengelo Inspireert'. Het subsidieplafond is vastgesteld op €150.000,- voor 2021 en 2022. Aanvragen kunnen ingediend worden t/m 31 augustus 2022. Per 01 januari 2023 is deze regeling buiten werking.

Vastgesteld

Stemmende leden: 35. Stemverhouding: met algemene stemmen vastgesteld.

Vastgesteld

Stemmende leden: 35. Stemverhouding: met algemene stemmen vastgesteld.

Verworpen

Stemmende leden: 35. Stemverhouding: met 33 stemmen tegen en 2 stemmen voor (lid Capelle en lid Janssen) verworpen. Stemverklaring: lid Huis in 't Veld.

Aanvaard

Stemmende leden: 35. Stemverhouding: met algemene stemmen vastgesteld.


Audioverslag Gemeenteraad 12-01-2022