Politieke Markt B op 19-4-2022

Locatie Stadhuis, kamer 5
Datum/tijd 19 apr 2022 19:30 - 20:30
Bestuursorgaan Politieke Markt B

De Rekenkamercommissie Hengelo heeft onderzoek verricht naar de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van de uitgave van gelden binnen het taakveld onderwijsbeleid en leerlingzaken. Het onderzoek is in eigen beheer door de Rekenkamercommissie uitgevoerd. De raad wordt nu voorgesteld om de conclusies en aanbevelingen van het onderzoek over te nemen. Naar aanleiding van de bespreking in de politieke markt is het dictum en raadsadvies aangepast. Zie voor de aanpassingen het blokje 'conclusies politieke markt' in het raadsadvies.

Behandeld, agenderen hamerstuk Raad

Voorzitter: Hanneke Steen. Griffier: Coen Hartendorp Sprekers namens de fracties: Mevrouw Hammami (BurgerBelangen), Mevrouw Van der Zweth (VVD), De heer Leussink (SP), Mevrouw Morskieft (CDA), De heer Ten Voorde (PvdA), Mevrouw Gomez (GroenLinks), De heer Van der Pal (D66), De heer Dedecker (LokaalHengelo), Mevrouw Nijhof-Leeuw (PVV), Mevrouw van den Beukel (ChristenUnie), De heer Geertshuis (Forum voor Democratie). Namens het college aanwezig: Wethouder Bruggink. Ambtelijke ondersteuning door Astrid Scholtens (Beleidsadviseur Onderwijs). Overige sprekers: Louis Rings (Voorzitter Rekenkamercommissie Hengelo), Mirjan Oude Vrielink (Onderzoekster Rekenkamercommissie Hengelo). Vanuit de Rekenkamercommissie heeft de raad een aanvullende presentatie gehad over het uitgevoerde onderzoek. Hierna is er uitvoerig gesproken over conclusies en aanbevelingen van het onderzoek. In het raadsadvies wordt een aanpassing gemaakt inzake de wijze waarop aanbeveling 3 wordt geïnterpreteerd en daardoor kan overgenomen kan worden door het college. In de politieke markt zijn diverse opmerkingen gemaakt en vragen gesteld die buiten de scope van het onderzoek vallen, maar wel betrekkingen hebben op de inhoud van het onderwijsbeleid. Het presidium neemt dit punt mee terug.