Politieke Markt B op 1-12-2020

Locatie Digitale vergadering via www.youtube.com/gemeentehengeloOV
Datum/tijd 01 dec 2020 19:30 - 22:30
Bestuursorgaan Politieke Markt B

De gemeenteraad van Hengelo heeft het Beleidskader Armoede en schulden 2021-2024 vastgesteld, met als ondertitel “Het taboe doorbreken”. Er rust een taboe op armoede en schulden. Het is niet makkelijk om met een laag inkomen rond te komen. Ook echtscheiding, ontslag of ziekte: het kan het begin zijn van betalingsachterstanden. Mensen met schulden zoeken vaak geen hulp of doen dit pas (te) laat. Vaak uit schaamte of trots. Met ons armoedebeleid en schuldhulpverlening willen we dit taboe doorbreken door onze inwoners hier zoveel mogelijk in te ondersteunen. Het beleid van de afgelopen jaren is geëvalueerd en er zijn klantonderzoeken uitgevoerd. Daaruit is gebleken dat de huidige aanpak van bijvoorbeeld het Kindpakket effectief is en dat de voorzieningen en regelingen grotendeels aansluiten bij de vragen van de doelgroep. We handhaven daarom deze goede basis. Daarnaast zetten we extra in op bijvoorbeeld preventie en vroegsignalering, kinderen en jongeren en vereenvoudiging van het aanvraagproces.

Behandeld, agenderen hamerstuk Raad

Voorzitter: Frank Peters Griffier: Anke Haarhuis Sprekers namens de fracties: Frits Albek (Pro Hengelo), Hanneke Fens (VVD), Vincent Mulder (SP), Bernadette Morskieft (CDA), Sebastiaan van der Pal (D66), Jaqueline Freriksen (BurgerBelangen), Seviye van Wier en Han ter Beek (beiden namens Lokaal Hengelo), Joyce Vorgers (GroenLinks), Gerard Kemna (PvdA), Jeannet Nijhof en Jan van der Sleen (beiden namens PVV), Susanne van den Beukel (ChristenUnie), Raadslid Leo Janssen, Raadslid Marie-José Huis in't Veld. Wethouder Mariska ten Heuw is aanwezig namens het college.