Aangepast terrassenbeleid vastgesteld

Terrassen dragen bij aan positieve beleving binnenstad 

Op 20 november 2018 heeft het college het aangepaste terrassenbeleid vastgesteld. Om de invoering goed te laten verlopen zijn in 2017 met alle betrokken horecaondernemers gesprekken gevoerd. Op basis hiervan heeft het college op 3 juli 2018 besloten het terrassenbeleid aan te passen. De uitgangspunten in het terrassenbeleid zoals deze zijn vastgesteld in 2013 blijven van kracht.

Het voorgenomen terrassenbeleid 2018 heeft van 11 juli tot 18 september ter inzage gelegen. Tijdens die periode kon een zienswijze worden ingediend. Van deze mogelijkheid is door 17 partijen gebruik gemaakt. Voor de terinzagelegging heeft de gemeente het terrassenbeleid met alle partners en directe betrokkenen uitvoerig besproken om te komen tot draagvlak. Een rode draad in de zienswijzen is dat horeca exploitanten graag zien dat zoveel mogelijk openbare ruimte voor terras in aanmerking komt. Winkeliers vinden daarentegen zichtbaarheid en bereikbaarheid van hun zaken belangrijke uitgangspunten. Dit maakt direct duidelijk dat voor afweging van de verschillende belangen heldere richtlijnen nodig zijn voor de inrichting van de openbare ruimte.

Eilandterras toegestaan

Op basis van de zienswijzen is in het terrassenbeleid een vrijstellingsmogelijkheid opgenomen om een eilandterras toe te staan in plaats van een gevelterras. Met name bij bedrijven met een uitgifteloket (ijs e.d) is een eilandterras nodig en nuttig voor een goede bereikbaarheid.

Ingangsdatum terrassenbeleid

Op 20 november 2018 heeft het college het terrassenbeleid definitief vastgesteld. Vanaf die datum gaan vertegenwoordigers van de gemeente in gesprek met alle betrokken horeca exploitanten. Dit om samen de mogelijkheden te bespreken en de noodzakelijke vergunningprocedures in gang te zetten. Hierbij is het uitgangspunt om de ondernemers waar mogelijk te faciliteren en te ontzorgen. Ook zal het moment waarop het terras in overeenstemming moet zijn worden afgestemd op lopende projecten zoals de herinrichting van de Enschedesestraat.

Waarom ook alweer?

De terrassen zorgen voor sfeer en gezelligheid in de stad en vormen daarmee een steeds belangrijker onderdeel van de beleving van de binnenstad. De bezoekers waarderen de binnenstad steeds meer op aspecten als sfeer en de aanwezigheid van horeca. De terrassen spelen hier een steeds belangrijker rol in. Deze terrassen worden geplaatst in de openbare ruimte en hebben ook invloed op hun omgeving en de zichtbaarheid van winkels. Om de belangen van de diverse gebruikers van de binnenstad goed tegen elkaar te kunnen afwegen, zijn daarom duidelijke spelregels nodig.

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?