132353 - Volwasseneneducatie en het GSB-BDU-SIV

Bij de invoering van de Wet inburgering (WI) in 2007 wordt ook de Wet educatie en beroepsonderwijs aangepast (WEB). Dat heeft gevolgen voor een groot aantal deelnemers dat niet meer op WEB financiering een traject Nederlands als tweede taal (NT2) kan volgen. Dat wordt veroorzaakt door de overheveling van NT2 educatiemiddelen voor de niveaus 1 en 2 (ministerie van OCW) naar inburgering (ministerie van Justitie/V&I). Het macrobudget dat daarmee gemoeid is bedraagt € 59,3 miljoen. Door deze overheveling van middelen en het aanpassen van de WEB is het niet langer toegestaan om met educatiemiddelen NT2 trajecten op niveau 1 en 2 aan te bieden aan die deelnemer die onder de WI komt te vallen. Bij invoer van de WI vallen zowel de nieuw- als oudkomer onder deze nieuwe wet en heten dan de inburgeraar. Daarnaast valt bij invoer van de WI de WEB onder het GSB regiem. Voor de periode 2007-2009 moet iedere gemeente aangeven wat zij gaan doen met de beschikbare educatiemiddelen, doelgroepen benoemen en een outputindicator vaststellen. Het ministerie BZK verlangt een opgave van een B&W besluit in november 2006 en aansluitend een raadsbesluit over de vaststelling van de GSB kaders.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?