155546 - Toewijzing formatie bodem

Gerelateerde links

In 2001 is aan de gemeente Hengelo door het Ministerie van VROM de Bevoegd Gezag status verleend in het kader van de Wet Bodembescherming. Daarmee werd de gemeente tevens budgethouder van de bodemsaneringbudgetten. Om de hiermee verband houdende taken te kunnen uitoefenen ontvangt de gemeente jaarlijks een structurele bijdrage van het Rijk, de zogenaamde apparaatskosten vergoeding. Deze vergoeding wordt rechtstreeks aan de gemeente toegekend en moet periodiek worden verantwoord. Onder meer gebaseerd op deze verantwoording wordt de toe te kennen vergoeding periodiek vastgesteld. Het is daarom van groot belang om de vergoeding op de juiste wijze te benutten, met andere woorden de benodigde formatie aan te stellen en correct uren te schrijven.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?