208935 - Nota Koers op Kansen – Armoedebeleid 2008

Hengelo kent al vele jaren een ruimhartig armoedebeleid. In het najaar van 2001 is dit beleid in een kaderstellende nota vastgelegd en sindsdien op onderdelen aangepast en uitgebreid. In het collegeprogramma wordt in relatie tot het armoedebeleid aangedrongen op het creëren van gelijke kansen voor iedereen door intensivering van het armoedebeleid. In het bestuursakkoord tussen rijk en gemeenten ‘Samen aan de slag’ van medio 2007 is een voortvarende gezamenlijke aanpak van armoede afgesproken. Het armoedebeleid dient, mede in het licht van het collegeprogramma en het bestuursakkoord, geactualiseerd en geïntensiveerd te worden. In bijgevoegde nota ‘Koers op Kansen’ wordt het beleid voor de periode 2008-2011 beschreven. De nota is tot stand gekomen met input vanuit de conferentie ‘Armoedebeleid in Hengelo’ van 14 september 2007. Met zowel de Adviesraad Inkomen en Arbeid als de Cliëntenraad WWB is in het voortraject van de totstandkoming van de nota overleg gevoerd. Beide kunnen zich vinden in de beleidsvisie en hoofdlijnen van beleid.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?