221412 - Toepassen art. 19 lid 1 WRO t.b.v. bouw woning Torenlaan nabij nr. 70

Gerelateerde links

Het perceel waarop de bouwaanvraag betrekking heeft is gelegen binnen de grenzen van het vigerende bestemmingsplan “Buitengebied 1974” en heeft op grond hiervan de bestemming “agrarisch gebied met landschappelijke waarde”. De gronden zijn bestemd voor de uitoefening van het agrarisch bedrijf en het behoud en/of herstel van de landschappelijke, esthetische of recreatieve waarde van het aanwezige landschap. Het vigerende bestemmingsplan laat het oprichten van een woonhuis met garage niet toe.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?