225074 - Wijziging verordeningen leges- en reinigingsheffingen 2008

De nieuwe Wet ruimtelijke ordening zal naar verwachting op 1 juli 2008 in werking treden. In de Wet ruimtelijke ordening is het gehele publiekrechtelijk planologisch-juridisch instrumentarium herzien. De wijziging heeft gevolgen voor zowel de instrumenten die ter beschikking staan als de procedures die daar aan zijn gekoppeld. De nieuwe Wro voorziet in kortere en snellere procedures, gaat uit dat verantwoordelijkheden op het juiste niveau liggen en is meer uitvoeringsgericht. De meest in het oog springende wijziging is het vervallen van de zogenoemde artikel 19 procedures (vrijstellingen). Hiervoor is (deels) het projectbesluit in de plaats gekomen. Daarnaast is de bestemmingsplanprocedure aanzienlijk verkort.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?