240557 - Realisatieovereenkomst Berflo Es Zuid

Gerelateerde links

Op 20 december 2005 stelde het college van B&W de Samenwerkingsovereenkomst Berflo Es (SOK) vast. De SOK is op 23 maart 2006 door de gemeente Hengelo en de woningbouwcorporaties St. Joseph Wonen en HBS Ons Belang ondertekend. In de SOK spraken de partijen af dat zij voor de realisatie van de drie deelgebieden in de Berflo Es realisatieovereenkomsten gaan opstellen. De plannen voor het deelgebied Berflo Es Zuid zijn inmiddels zover uitgewerkt dat een realisatieovereenkomst (ROK) is opgesteld. Deze realisatieovereenkomst Berflo Es Zuid ligt nu ter besluitvorming voor. Het doel van de realisatieovereenkomst is om te komen tot uitvoering van de herstructurering van het deelgebied Berflo Es Zuid. In de ROK maken de partijen afspraken hoe zij tot realisatie van het deelgebied willen komen. En hoe partijen in de uitvoering met elkaar om gaan. St. Joseph Wonen voert de exploitatie van de herstructurering in het deelgebied Berflo Es Zuid. In de SOK is bepaald dat de gemeente per 1 januari 2005 voor het deelgebied Berflo Es Zuid een bijdrage in de grondexploitatie van St. Joseph Wonen levert. Ter uitvoering van hetgeen is afgesproken in de SOK van 2005 is per 31-12-2011 een gemeentelijke bijdrage ten gunste van de grondexploitatie aan St. Joseph Wonen noodzakelijk van 1.185.069 euro. Voorgesteld wordt om dit bedrag te dekken uit de gemeentelijke grondexploitatie Berflo Es Zuid. De gemeentelijke grondexploitatie Berflo Es Zuid kent een tekort. Voorgesteld wordt het tekort van de gemeentelijke grondexploitatie Berflo Es Zuid te dekken uit de begrotingspost “stelpost nieuw beleid Berflo Es” door over de jaarschijven 2008 tot en met 2010 jaarlijks 327.500 euro ten gunste te brengen van de algemene reserve grondbedrijf in verband met rentecompensatie. Vanaf 2011 zal in een keer het tienvoudige bedrag opgenomen moeten worden als investeringsbedrag uit de begroting.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?