291406 - Delegatie van de bevoegdheid ex artikel 3.10 WRO voor een kinderdagverblijf, Oldenzaalsestraat 603

De eigenaar van het pand Oldenzaalsestraat 603 (voormalige bistro 't Bultje) heeft een verzoek gedaan om medewerking aan de vestiging van een kinderdagverblijf in dit pand. In het gebied boven de A1 bestaat behoefte aan een dergelijke voorziening. De locatie is om die reden maar ook vanwege de goede bereikbaarheid, geschikt te achten. Wél dient het pand bouwkundig voor het nieuwe gebruik geschikt te worden gemaakt. Het geldende bestemmingsplan Deurningen, Frans op den Bult B.V. (afkomstig van de voormalige gemeente Weerselo) laat echter de gewenste functie niet toe. De bestemming is namelijk "Horecadoeleinden". Daarom wordt voorgesteld medewerking te verlenen door middel van een projectbesluit. Een dergelijk besluit bevat een goede ruimtel;ijke onderbouwing. Deze is bij de stukken gevoegd. De gemeenteraad kan het nemen van een projectbesluit delegeren aan burgemeester en wethouders. Aangezien het hier een aangelegenheid van niet-ingrijpende aard betreft, wordt voorgesteld tot delegatie te besluiten. Het college zal vervolgens een ontwerp-projectbesluit nemen en de vereiste procedure in gang zetten.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?