312003 - Vaststellen verordening BI-zone Twentekanaal 2010

De Experimentenwet BedrijvenInvesteringsZones (BI-Zones) geeft gemeenten de mogelijkheid om gebieden aan te wijzen als BI-Zones. Een BI-Zone is een bedrijventerrein waar gebiedsgerichte bestemmingsheffing wordt geheven onder de ondernemers van het terrein voor investeringen in de bedrijfsomgeving. Het gaat hierbij om extra voorzieningen die door een meerderheid van de ondernemers gewenst is. De voorzieningen en/of activiteiten dienen te zijn gericht op het bevorderen van leefbaarheid, veiligheid, ruimtelijke kwaliteit of een ander mede publiek belang in de openbare ruimte van de BI-zone. Denk hierbij bijv. aan beveiliging, camerabewaking, vaker schoonmaken, graffiti verwijdering, extra onderhoud van groen en opwaardering van de publieke ruimte. Een BI-Zone wordt middels een gemeentelijke (heffings)verordening ingesteld na draagvlakmeting onder alle bijdrageplichtingen. De draagvlakmeting wordt georganiseerd door de gemeente. In de verordening wordt vastgelegd: - Wat het aangewezen gebied is waarop de BI-Zone betrekking heeft; - Welke objecten als belastingplichtig worden aangemerkt; - Wat de hoogte en wijze van heffing is van de BIZ-bijdrage; - Hoe de geïnde heffingsbedragen middels subsidie aan de Stichting worden uitgekeerd. Met het projectvoorstel dat het BIT heeft aangedragen willen zij via het instellen en continueren van parkmanagement en het verminderen van criminaliteit middels centraal cameratoezicht en collectieve beveiliging openbare ruimtelijke kwaliteit verbeteren. De financiële middelen voor de uitvoering van dit voorstel worden verkregen door het instellen van een verordening waarmee een tijdelijke, directe belasting (BIZ-bijdrage) geheven gaat worden. De hoogte van de bijdrage wordt bepaald aan de hand van WOZ-waarden van de betrokken belastingobjecten met een maximum van € 1720 per object. De geïnde BIZ-bijdragen zullen middels de verordening in de vorm van subsidie aan de stichting worden uitgekeerd. Wanneer uw Gemeenteraad besluit tot het vaststellen van de verordening zal het college (afdeling REO) een draagvlakmeting uit voeren onder de bijdrageplichtigen. Bij een positief resultaat zal het college een besluit nemen tot het in uitvoering stellen van de door de Raad aangenomen verordening. Per 1/1/2010 zal dan gestart worden met de jaarlijkse heffing, deze heffing betreft een tijdelijke, met OZB belasting te vergelijken, bestemmingsheffing.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?