09G201010 - Projectbesluit Industriestraat 240

Gerelateerde links

Een gedeelte van het perceel aan de Havenkade 240 heeft thans de bestemming “Wegen”, met de nadere aanduiding “parkeerterrein”. Ingevolge de bestemming mag dit perceel niet gebruikt worden ten behoeve van bedrijfsdoeleinden en mag er niet ten behoeve van bedrijfsdoeleinden worden gebouwd. Het naastgelegen autobedrijf Blenke heeft aangegeven het perceel te willen kopen van de gemeente om er vervolgens een bedrijfsgebouw te realiseren. Zowel het gebruik als het bouwen is niet mogelijk op grond van het vigerende bestemmingsplan. Daarom wordt voorgesteld medewerking te verlenen door middel van een projectbesluit. Een dergelijk besluit bevat een goede ruimtelijke onderbouwing. Deze is bij de stukken gevoegd. De gemeenteraad kan het nemen van een projectbesluit delegeren aan burgemeester en wethouders. Aangezien het hier een aangelegenheid van niet-ingrijpende aard betreft, wordt voorgesteld tot delegatie te besluiten. Het college zal vervolgens het ontwerp-projectbesluit ter inzage leggen. Ingevolge de Wro moet er bij een projectbesluit expliciet worden besloten of er wel of geen exploitatieplan vereist is. Ook de deze bevoegdheid kan aan het college worden gedelegeerd. In dit geval is een exploitatieplan niet noodzakelijk. Voor de gemeente zijn aan de uitvoering van het plan geen kosten verbonden welke niet door middel van de grondtransactie worden verhaald. De grond is eigendom van de gemeente en zal, nadat het projectbesluit is genomen, worden verkocht aan het autobedrijf.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?